Številka: 013-1/2022-39
Datum: 29. 3. 2022

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

 

Sklicujem

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v torek, 12. aprila 2022, ob 18. uri,
v sejni sobi Upravnega centra Logatec, 1. nadstropje.

 

Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne 17. 2. 2022.

 Pregled in potrditev zapisnika 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne 31. 3. 2022.

 

Stališča Odbora za družbene dejavnosti

Stališča Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališča Statutarno pravne komisije

Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za del območja OLN Grapovčnik DL S5 – S2 – 2. faza, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalca: Matevž Premelč, ZaVita d. o. o. in Borut Smrdelj, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Obravnava Predloga Odloka o prometni ureditvi v občin Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec II
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

5. Obravnava Predloga Odloka o občinskih taksah v občin Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec II
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava Predloga Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
Logaške novice, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Rudolf Leban, vodja oddelka za splošne zadeve
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

7. Obravnava Predloga Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Logatec, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: mag. Nevenka Malavašič, sekretar
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

8. Predlog Pravilnika o parkirni dovolilnici v občin Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec II
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Predlog Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec II
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

10. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – določitev obsega stavbnega zemljišča za
območje posamične poselitve v enoti urejanja prostora BL-185, BL-194 in OP-45 v občini Logatec – ID: 2747
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, spec.arh.urb., univ.dipl.inž.arh., Občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

11. Obravnava predloga Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Rajko Leban, direktor GOLEA
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

12. Predlog Sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Božidar Resnik, direktor Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

13. Predlog Sklepa o cenah letnega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Božidar Resnik, direktor Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

14. Predlog Sklepa o cenah vzdrževanja javne razsvetljave v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Božidar Resnik, direktor Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

15. Obravnava predloga Poslovnega načrta javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o.
za leto 2022
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Božidar Resnik, direktor Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

16. Odgovori na svetniška vprašanja

Poročilo o izvrševanju sklepov 21. redne seje Občinskega sveta.

Poročilo o izvrševanju sklepov 7. izredne seje Občinskega sveta.

Berto Menard
župan

 

 
VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Peter Antičevič, podžupan Občine Logatec,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
Jurij Švajncer, predsednik NO Občine Logatec,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
novinarji.