Številka: 013-10/2014-1
Datum: 11. 11. 2014

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

S K L I C U J E M
2. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v sredo, 26. novembra 2014, ob 17. uri,  v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

 

Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 21. 10. 2014
Poroča: Berto Menard, župan

 

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. *Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, v.d. predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Berto Menard
župan

 

*Gradivo za drugo točko dnevnega reda bo, skladno z 22. členom Poslovnika, posredovano naknadno.

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
mag. Jože Sečnik, direktor OU,
Zoran Žagar, višji svetovalec,
Andrej Vrhunc, višji svetovalec,
Nina Gregorič, višji svetovalec,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.