Številka: 013-11/2022-1
Datum: 29. 12. 2022

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) in 6. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

 

Sklicujem

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo

v četrtek, 12. januarja 2023, ob 18. uri,

v sejni sobi Upravnega centra Logatec, 1. nadstropje.

 

Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne 14. 12. 2022 in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne 5. 1. 2023.

 

Poroča: Berto Menard, župan

 

Za sejo predlagam naslednji

 DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Zoran Mojškerc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Opomba: Gradivo za 2. točko predlaganega dnevnega reda bo v skladu z 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec posredovana naknadno.

 

Poročilo o izvrševanju sklepov: 1. redna seja Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov: 1. izredna seja Občinskega sveta Občine Logatec.

       

                                                                                                                                                            Berto Menard

                                                                                                                                                               župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Rudolf LEBAN, vodja splošnih zadev OL,
Maja Zidar, načelnica Upravne enote Logatec,
Predsedniki krajevnih skupnosti,
Vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
Zoran ŽAGAR, višji svetovalec,
Romana HRIBAR, višji svetovalec,
Predstavniki medijev.