Številka: 013-5/2017-9
Datum: 31. 3. 2017

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v torek, 18. aprila 2017, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 23. 2. 2017.
Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Obravnava predloga Odloka o dopolnitvi odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Zoran Žagar, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

5. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Tabor, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Mojmir Slaček, Urbi, d. o. o. in Simona Šušteršič Štrukelj, višja svetovalka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – zahodni del, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Peter Lovšin, Urbania, d. o. o. in Simona Šušteršič Štrukelj, višja svetovalka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

7. Obravnava predloga Odloka o organizaciji in načinu izvajanja lokalnih linijskih prevozov potnikov na območju občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: mag. Nevenka Malavašič, podsekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

8. Obravnava predloga Pravilnika o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za Izobraževalni center sodobnih tehnologij
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Boštjan Požar, direktor RRA Zeleni kras d. o. o.
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

9. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Logatec za leto 2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Mojca Igličar, Preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

10. Potrditev in sprejem Celostne prometne strategije občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Zoran Žagar, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

11. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

12. Ukinitev javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

13. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo “Rekonstrukcija JP 726771 Gubčeva ulica, z izvedbo komunalne infrastrukture.«
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Mateja Čuk, podsekretarka in Gvido Bokal, podsekretar
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

14. Obravnava Poročila o delu Nadzornega odbora Občine Logatec v letu 2016 kupnin premoženja Občine Logatec, za leti 2014 in 2015
Predlagatelj: Nadzorni odbor
Poročevalka: mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica Nadzornega odbora

15. Odgovori na svetniška vprašanja.

Gradivo za 17. sejo Občinskega sveta Občine Logatec vam posredujemo v elektronski obliki. V kolikor potrebujete gradivo za posamezno točko v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.

Berto Menard
župan

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

One Comment

Comments are closed.