Številka: 013-3/2021-9

Datum: 2. junij 2021

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

Sklicujem 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 17. junija 2021, ob 18. uri,
v jedilnici Osnovne šole 8 talcev Logatec, Notranjska cesta 3, Logatec.

 

Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne 15. 4. 2021.
Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanja 15. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne 22. 4. 2021.
Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je potekala od 7. 5. 2021 (od 9. ure) do 10. 5. 2021 (do 9. ure).

Stališče odbora za družbene dejavnosti

Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališče statutarno pravne komisije

Stališča odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Logatec,
II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Miha Primec, višji svetovalec III in Marijana Kunc, Komunalno podjetje Logatec d.o.o
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Predlog Odloka o predkupni pravici Občine Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Janja Masle, višji svetovalec III
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Logaške
novice, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Romana Hribar, višji svetovalec II
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

6. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2021, skrajšani
postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Zoran Mihajlović, finančnik VII/1
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

7. Predlog sklepa o mnenju Občine Logatec k osnutkom pokrajinske zakonodaje, nadaljevanje
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Rudolf Leban, višji svetovalec III
MDT: Statutarno pravna komisija

8. Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine
Logatec za leto 2021
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Janja Masle, višji svetovalec III
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

9. Predlog Ukinitve javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Janja Masle, višji svetovalec III
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

10. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti
urejanja prostora z oznako RO-118 v občini Logatec – ID: 2313
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, spec.arh.urb., univ.dipl.inž.arh., Občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

11. Predlog Lokalnega programa razvoja kulture občine Logatec2021- 2025
Predlagatelj: Berto MENARD, župan
Poročevalec: Sebastjan Cvetrežnik, višji svetovalec III
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

12. Predlog Obravnava predloga letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2020
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Rajko Leban, direktor GOLEA
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

13. Predlog Koncesijskega akta za izvedbo projekta »Izgradnja zbirnega centra Ostri vrh«,
I.obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalca: dr. Boštjan Aver, Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d. o. o. in dr. Boštjan
Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

14. Predlog Zaključnega proračuna Občine Logatec za leto 2020
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Zoran Mihajlović, finančnik VII/1
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

15. Predlog Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2021
Predlagatelj: Komisija za priznanja Občine Logatec
Poročevalec: Peter Antičevič, predsednik Komisije za priznanja Občine Logatec

16. Odgovori na svetniška vprašanja

 

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na nadaljevanju 15. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 2. dopisni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

Berto Menard
župan

 

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
novinarji.