Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

SKLICUJEM

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 10. novembra 2016, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 29. 9. 2016
Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu, nadaljevanje točke
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnost

4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prometni ureditvi v občini Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Daša Rogelj in Peter Lovšin, Urbania d. o. o. ter mag. Katja Žagar, podsekretarka,
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta prometnih v naselju Kalce – C/12, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Špela Gosak in Nejc Gosak, AREALINE d. o. o. ter mag. Katja Žagar,
podsekretarka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

7. Obravnava Predloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2017, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

8. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Obravnava Predloga soglasja k širitvi mreže lekarniške dejavnosti v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Nevenka Malavašič, podsekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnost

10. Obravnava Predloga sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

11. Ukinitev javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

12. Obravnava predloga Sklepa o cenah storitve opravljanja gospodarske javne službe zimskega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

13. Obravnava predloga Sklepa o cenah storitve opravljanja gospodarske javne službe letnega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

14. Odgovori na svetniška vprašanjašt. 7

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.