Številka: 013-5/2016-9
Datum: 22. 4. 2016

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

S K L I C U J E M
11. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 19. maja 2016, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje z dne 25. 2. 2016
Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje z dne 29. 2. 2016
Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje z dne 8. 3. – 10. 3. 2016
Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o spremembi Odloka o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih župana Občine Logatec, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Nevenka Malavašič, podsekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta prometnih križišč v naselju Kalce – C/12, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Špela Gosak in Nejc Gosak, AREALINE d. o. o. ter mag. Katja Žagar, podsekretarka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

5. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Območje celovite prenove starega mestnega jedra Dolenji Logatec – center, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Urban Švegl, Arhitekturni Biro Gutman, d. o. o. in mag. Katja Žagar, podsekretarka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju naselja Laze, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Borut Smrdelj, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč in Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

7. Obravnava predloga Zaključnega računa proračuna Občine Logatec za leto 2015
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

8. Obravnava letnega poročila Komunalnega podjetja Logatec d. o. o. za leto 2015
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

9. Obravnava predloga predinvesticijske zasnove za projekt gradnje novega Narodnega doma in Knjižnice Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Maruša Zorec, odgovorni vodja projekta, Arrea d. o. o. in Mateja Čuk, podsekretarka
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

10. Predlog sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

11. Ukinitev javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

12. Odgovori na svetniška vprašanja.

Berto Menard
župan

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, namestnik direktorja OU,
Tatjana Milavec, direktorica CSD Logatec,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.