Številka: 013-1/2016-3
Datum: 10. 2. 2016

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

S K L I C U J E M
10. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 25. februarja 2016, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje),
Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 17. 12. 2015
Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in določitvi višine stroškov živil v vrtcih občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Brigita Česnik, ravnateljica Vrtca Kurirček Logatec, in Irena Rupnik, računovodkinja Vrtca Kurirček Logatec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

4. Obravnava predloga Resolucije strategije razvoja kulture v občini Logatec 2016-2019 (priloge – 24 MB)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Renata Gutnik, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

5. Obravnava predloga Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mateja Čuk, podsekretar
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

6. Obravnava predloga poslovnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., za leto 2016
Predlagatelj: JP KP Logatec d.o.o.
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor JP KP Logatec d.o.o
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

7. Obravnava predloga dopolnitve Cenika za najem in uporabo prostorov ter javnih površini Občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Špela Bezgovšek, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

poročilo o izvrševanju sklepov z 9. redne seje

 

Berto Menard
župan

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
mag. Jože Sečnik, direktor OU,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
dr. Boštjan Aver, direktor JP KP Logatec d.o.o.
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.