Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Občine Logatec, javnih zavodov in javnega podjetja Občine Logatec, v obdobju od leta 2020 do leta 2024, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN006697/2019-W01, dne 25. 9. 2019 na naslednji povezavi.
Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 4. 10. 2019 do 9.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 4. 10. 2019 do 15.00 ure.
Ponudniki morajo ponudbo oddati elektronsko in sicer v informacijski sistem e-JN, na naslednji povezavi. Ponudba se šteje pravočasno oddana, če jo naročnik prejeme preko sistema e-JN najkasneje do 9. 10. 2019 do 9.00 ure.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN s pričetkom 9. 10. 2019 ob 9.05 uri.

Razpisna dokumentacija