Občina Logatec, Tržaška c. 50 A, Logatec, na podlagi 6. člena Pravilnika o vrednotenju športnih dejavnosti v občini Logatec (Logaške novice, št. 3/06) in Pravilnika o dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju športnih dejavnosti v občini Logatec (Logaške novica, št. 4/07), objavlja,

SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2011

PREDMET RAZPISA: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2011, namenjena sofinanciranju posameznih programov športa in nakupu osnovnih sredstev.

VIŠINA SREDSTEV: je 165.290,00 EUR.

RAZPISNI POGOJI: Kandidirajo lahko vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena Pravilnika o vrednotenju športnih dejavnosti (Logaške novice, št. 3/06) in 2. člena Pravilnika o dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju športnih dejavnosti v občini Logatec (Logaške novice, št. 4/07).
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.

KRITERIJI IN MERILA: so določena v Pravilniku o vrednotenju športnih dejavnosti (Logaške novice, št. 3/06) in Pravilniku o dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju športnih dejavnosti v občini Logatec (Logaške novice, št. 4/07).

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: je dostopna od 1. 3. 2011, v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec – I. nadstropje in na tem spletnem mestu. Za vse informacije v zvezi z razpisom se obrnite na uradno osebo Damjana Baruta osebno ali po telefonu na številko 01/759 06 26. Če želite prejeti dokumentacijo po e-pošti, sporočite oziroma pošljite vlogo na naslov:  obcina.logatec@logatec.si.

Razpisna dokumentacija – ŠPORT 2011

PLAČILO UPRAVNE TAKSE: v skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 ZUT-UPB5), je treba plačati upravno takso, v višini 19,37 EUR (tarif. Št. 1: 3,88 EUR in tarif. št. 3: 15,49 EUR).
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
Plačevanje UPRAVNE TAKSE na negotovinski način: obrazec BN 02, račun št: 0126 4464 0309 134, sklic 11 75639-7111002-11.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in  društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu. Tega dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila  pristojnega organa, ki je status podelil.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV: najkasneje do 31. 3. 2011 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali s priporočeno pošiljko vključno z datumom 31. 3. 2011. Prijava mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem razpisu, temveč jih mora zapečatene vrniti pošiljatelju.

Po izteku roka za predložitev prijave se sestane komisija, ki odpre vse pravočasno prispele prijave. Komisija obravnava prispele prijave če vsebujejo vse, z razpisno dokumentacijo določene elemente in dokazila ter če izpolnjujejo pogoje določene v splošnih pogojih (formalna popolnost). O ugotovitvah pripravi komisija zapisnik, ki je osnova za uvedbo upravnega postopka o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov.

Vse nepopolne prijave se na podlagi ugotovitve komisije, ki bo razvidna na zapisniku, s sklepom pozove k dopolnitvi prijave v določenem roku.

NASLOV: Občina Logatec, Tržaška c. 50 A, 1370 Logatec. Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2011 – NE ODPIRAJ. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja, njegov naslov.

SKLEP O IZBIRI PREDLAGATELJEV: bodo predlagatelji prejeli najkasneje v roku 60 dni od preteka roka za predložitev prijav.

POGODBE O SOFINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi predlagatelji v 30. dni po končanem postopku.

PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja javni razpis.

Berto MENARD l.r.
ŽUPAN

Številka: 6710-2/2011 – 2
Datum: 01.03.2011 

Točkovnik  za vrednotenje programov športa v občini Logatec za leto 2011