Navodila za ravnanje z razpisno dokumentacijo 

1. Razpisno dokumentacijo pretočite z naslova www.logatec.si. Vse razpisne dokumentacije se nahajajo na spletni strani www.logatec.si, in sicer v zavihku Razpisi, javna naročila, v podzavihku Aktualni.

2. Ko ste našli področje, na katerega se boste prijavili, kliknite na naslov razpisna dokumentacija.

3. Razpisno dokumentacijo izpolnjujte elektronsko (z računalnikom).

4. Odprla se vam bo razpisna dokumentacija v pdf obliki. Razpisno dokumentacijo shranite v vaš računalnik – predlagamo na namizje vašega računalnika.

5. Datoteko imate shranjeno na namizju vašega računalnik.

6. Razpisno dokumentacijo, ki je v pdf obliki izpolnite, med izpolnjevanjem jo po potrebi večkrat shranite. Ta pdf lahko izpolnjujete, shranjujete, ponovno izpolnjujete v to namenskih poljih, ki se obarvajo svetlo modro. V kolikor se vam zgodi, da v razpisni dokumentaciji na razpolago ni več polj za vpis (npr. članov vaše organizacije), prvotno dokumentacijo shranite in zaprite ter s spletnega mesta odprite še eno razpisno dokumentacijo, jo shranite z drugim imenom v računalnik in v tonamenskem delu razpisne dokumentacije vpišite še ostale člane vaše organizacije. Ta del razpisne dokumentacije natisnite in ga priložite h prvotni dokumentaciji.

7. Nekatera polja imajo omejitev števila znakov

8. Izpolnjeno razpisno dokumentacijo natisnite.

9. Razpisne dokumentacije in njenih prilog ne spenjajte s spenjačem. Razpisno dokumentacijo natisnite obojestransko, format A4. Vse priloge naj bodo pripravljene na istem formatu.

10. Natisnjeno razpisno dokumentacijo podpišite, žigosajte in vložite v kuverto, na katero ste prilepili pravilno izpolnjen in izrezan obrazec z zadnje strani razpisne dokumentacije, ki vsebuje podatke o naslovu razpisa, naslovu razpisovalca in vaše podatke ali pa na kuverto napišite naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec in oznako: »Javni razpis – sofinanciranje (navedite področje) – ne odpiraj«. Kuverta mora biti opremljena tudi z nazivom (imenom) predlagatelja in njegovim naslovom. Ker boste obrazec izpolnjevali elektronsko, se bodo na njem vaši podatki že izpisali. Na obrazcu bo potrebno označiti še ali gre za vlogo ali dopolnitev vloge. Obrazec izrežite in ga nalepite na naslovno stran kuverte. Ko obrazec izrežete, lahko preostanek lista zavržete.

11. Kuverto pošljite ali dostavite v sprejemno pisarno Občine Logatec.

12. Dokazilo o plačani upravni taksi nalepite na prednjo stran kuverte ali dokazilo vložite v kuverto.

13. V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo), je treba plačati upravno takso v višini 22,66 EUR (tarif.št.1: 4,54 EUR in tarif.št.3: 18,12 EUR).

14. V kolikor boste upravno takso poravnali na negotovninski način sledite naslednjim navodilom: Takso lahko nakažete z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa razpis – šport
Znesek: 22,66 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134  referenca SI11 75639-7111002-12.
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in  društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila  pristojnega organa, ki je status podelil.

Pogosto vprašanje: ali za vsak projekt posebej plačam takso?
Odgovor: Ne, takso je potrebno plačati samo za vsako razpisno področje posebej, na primer: prijavljate projekte na turizem, projekte na kulturo in projekte na kulturno dediščino. Oddali boste tri kuverte, za vsako razpisno področje svojo in za vsako kuverto je potrebno plačati upravno takso. Za posamezne projekte, ki jih znotraj nekega področja prijavljate (primer: na turizmu je možno prijaviti 5 programov) pa se ne plačuje posebej takse. 1 kuverta = 1 upravna taksa.

15. Rok za oddajo prijav: najkasneje 1. 3. 2012 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali s poštno pošiljko vključno z datumom 1. 3. 2012. Prijava mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

16. Ker za več razpisnih področij veljajo novi pravilniki in so temu prilagojene tudi razpisne dokumentacije, vas za lažje izpolnjevanje razpisnih dokumentacij vabimo na delavnice, ki bodo potekale v sredo, 15. Februarja 2012 v Sejni sobi Upravnega centra Logatec (1. nadstropje v naslednjem zaporedju:
a. od 16. do 17. ure – področje mladinskih organizacij,
b. od 17. do 18. ure – področje kulturnih programov in projektov,
c. od 18. do 19. ure – področje športa,
d. od 19. do 20. ure – področje turizma.

17. Za pomoč pa smo vam na voljo tudi sicer, v Občinskem uradu Občine Logatec, in sicer
– za področje mladinskih projektov in športnih dejavnosti: Damjan Barut, tel: 01/759 06 26, e-mail: damjan.barut@logatec.si,
– za področje kulture, kulturne dediščine, turizma in humanitarnih organizacij: Renata Gutnik, tel: 01/759 06 33, e-mail: renata.gutnik@logatec.si.
 

****************************************************************************************************************

Župan Občine Logatec, Tržaška c. 50 A, Logatec, na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11), objavlja,

SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH DEJAVNOSTI V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2012 (Logaške novice, št. 1-2/12 (str. 24))

Predmet razpisa: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2012, namenjena sofinanciranju športne dejavnosti v občini: za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev za potrebe posameznega izvajalca programa, za sofinanciranje posameznih programov in za ostale naloge.

Višina sredstev: 172.372,00 EUR.

Razpisni pogoji: Kandidirajo lahko vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti (Logaške novice, št. 12/11)

Kriteriji in merila: so določena v Pravilniku o sofinanciranju športnih dejavnosti (Logaške novice, št. 12/11).

Razpisna dokumentacija: je dostopna od 1. 2. 2012, v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška c. 50 A, Logatec – I. nadstropje in na spletni strani www.logatec.si. Za vse informacije v zvezi z javnim razpisom se obrnite na uradno osebo Damjana Baruta, osebno, preko elektronskega naslova damjan.barut@logatec.si ali po telefonu na številko 01/7590 626.

Plačilo upravne takse: V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo), je treba plačati upravno takso v višini 22,66 EUR (tarif.št.1: 4,54 EUR in tarif.št.3: 18,12 EUR). Takso lahko nakažete z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa razpis – šport
Znesek: 22,66 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134  referenca SI11 75639-7111002-12.
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in  društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila  pristojnega organa, ki je status podelil.

Rok za oddajo prijav: najkasneje do 1. 3. 2012 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali po pošti vključno z datumom 1. 3. 2012. Ponudba mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem razpisu, temveč jih mora zapečatene vrniti pošiljatelju.

Naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »Javni razpis – sofinanciranje športnih dejavnosti v občini Logatec za leto 2012 – ne odpiraj«. Kuverta mora biti opremljena tudi z navedbo naziva (ime) predlagatelja in njegovim naslovom.

Odločbo o izbiri predlagateljev: bodo predlagatelji prejeli v roku 60 dni po preteku roka za oddajo prijav.

Pogodbe o sofinanciranju: bodo sklenjene z izbranimi predlagatelji v 30. dneh po končanem postopku.

Poraba dodeljenih sredstev: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja razpis.

Številka: 6710-1/2012-1  
Datum: 25. 1. 2012 

Berto MENARD l.r.
ŽUPAN

Točkovnik za vrednotenje programov športa v občini Logatec za leto 2012

RAZPISNA DOKUMENTACIJA