Občina Logatec, Tržaška c. 50 A, 1370 Logatec na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju letnih projektov mladinskih organizacij v občini Logatec (Logaške novice, št. 7/04),  objavlja

SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROJEKTOV MLADINSKIH ORGANIZACIJ ZA LETO 2010

PREDMET RAZPISA: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2010, namenjena sofinanciranju projektov mladinskih organizacij v občini Logatec.

PREDLAGATELJI: so pravni subjekti, nevladne in neprofitne organizacije, mladinske organizacije oz. društva občine, ki so registrirani za opravljanje mladinskih dejavnosti.
Izjemoma se sofinancirajo tudi projekti izvajalcev-fizičnih oseb s stalnim prebivališčem v občini, če se projekt izvaja na območju občine in pomeni bistveno popestritev projektov, namenjenih mladini.
Mladinska organizacija oz. društvo, ki s svojimi projekti kandidira za proračunska sredstva 2010 na tem razpisu, ne sme kandidirati z istimi programi na drugih razpisih občine (šport, kultura, turistične prireditve, humanitarne organizacije).

VIŠINA SREDSTEV: 28.854,00 EUR.

KRITERIJI IN MERILA: so določena v prilogi Pravilnika o sofinanciranju letnih projektov mladinskih organizacij v Občini Logatec (Logaške novice, št. 7/04). Priloga tega razpisa je tudi Točkovnik z  določitvijo prioritet za leto 2010.

RAZPISNI POGOJI: Kandidirajo lahko vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju letnih projektov mladinskih organizacij v Občini Logatec (Logaške novice, št. 7/04).

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: je dostopna od 21.12.2009, v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška c. 50 A, Logatec – I. nadstropje in na spletni strani www.logatec.si. Za vse informacije v zvezi z razpisom se obrnite na uradno osebo Damjana Baruta, osebno, ali  po telefonu na številko 01/7590-626. Če želite prejeti dokumentacijo po e-pošti, sporočite oziroma pošljite vlogo na naslov:  obcina.logatec@logatec.si.

PLAČILO UPRAVNE TAKSE: v skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-uradno prečiščeno besedilo, 126/07-ZUT-G), je treba plačati upravno takso, v višini 17,73 EUR (tarif. Št. 1: 3,35 EUR in tarif. št. 3: 14,18 EUR).
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in  društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu. Tega dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila  pristojnega organa, ki je status podelil.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV: najkasneje 29. 1. 2010 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali s priporočeno pošiljko vključno z datumom 29. 1. 2010. Prijava mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem razpisu, temveč jih mora zapečatene vrniti pošiljatelju.

Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisija, ki odpre vse pravočasno prispele vloge. Komisija obravnava prispele vloge če vsebujejo vse, z razpisno dokumentacijo določene elemente in dokazila ter če izpolnjujejo pogoje določene v splošnih pogojih (formalna popolnost). O ugotovitvah pripravi komisija zapisnik, ki je osnova za uvedbo upravnega postopka o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov.

Vse nepopolne prijave se na podlagi ugotovitve komisije, ki bo razvidna na zapisniku, s sklepom izločijo iz nadaljnjega postopka.

NASLOV: Občina Logatec, Tržaška c. 50 A, 1370 Logatec. Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE PROJEKTOV MLADINSKIH ORGANIZACIJ ZA LETO 2010 – NE ODPIRAJ. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja ter njegov naslov.

SKLEP O IZBIRI PPREDLAGATELJEV: bodo predlagatelji prejeli najkasneje v roku 60 dni od preteka roka za predložitev prijav.

POGODBE O SOFINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi predlagatelji v 30. dneh po uspešno končanem postopku.

PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja javni razpis.

Številka: 129-176/2009 – 1
Datum: 1.12.2009
Janez NAGODE l.r.
ŽUPAN

Delavnica s področja izpolnjevanja razpisne dokumentacije bo potekala v sejni sobi Občine Logatec v četrtek, 14. januarja 2010, v sejni sobi občine med 15. in 16. uro.