Navodila za ravnanje z razpisno dokumentacijo 

1. Razpisno dokumentacijo pretočite z naslova www.logatec.si. Vse razpisne dokumentacije se nahajajo na spletni strani www.logatec.si, in sicer v zavihku Razpisi, javna naročila, v podzavihku Aktualni.

2. Ko ste našli področje, na katerega se boste prijavili, kliknite na naslov razpisna dokumentacija.

3. Razpisno dokumentacijo izpolnjujte elektronsko (z računalnikom).

4. Odprla se vam bo razpisna dokumentacija v pdf obliki. Razpisno dokumentacijo shranite v vaš računalnik – predlagamo na namizje vašega računalnika.

5. Datoteko imate shranjeno na namizju vašega računalnik.

6. Razpisno dokumentacijo, ki je v pdf obliki izpolnite, med izpolnjevanjem jo po potrebi večkrat shranite. Ta pdf lahko izpolnjujete, shranjujete, ponovno izpolnjujete v to namenskih poljih, ki se obarvajo svetlo modro. V kolikor se vam zgodi, da v razpisni dokumentaciji na razpolago ni več polj za vpis (npr. članov vaše organizacije), prvotno dokumentacijo shranite in zaprite ter s spletnega mesta odprite še eno razpisno dokumentacijo, jo shranite z drugim imenom v računalnik in v tonamenskem delu razpisne dokumentacije vpišite še ostale člane vaše organizacije. Ta del razpisne dokumentacije natisnite in ga priložite h prvotni dokumentaciji.

7. Nekatera polja imajo omejitev števila znakov

8. Izpolnjeno razpisno dokumentacijo natisnite.

9. Razpisne dokumentacije in njenih prilog ne spenjajte s spenjačem. Razpisno dokumentacijo natisnite obojestransko, format A4. Vse priloge naj bodo pripravljene na istem formatu.

10. Natisnjeno razpisno dokumentacijo podpišite, žigosajte in vložite v kuverto, na katero ste prilepili pravilno izpolnjen in izrezan obrazec z zadnje strani razpisne dokumentacije, ki vsebuje podatke o naslovu razpisa, naslovu razpisovalca in vaše podatke ali pa na kuverto napišite naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec in oznako: »Javni razpis – sofinanciranje (navedite področje) – ne odpiraj«. Kuverta mora biti opremljena tudi z nazivom (imenom) predlagatelja in njegovim naslovom. Ker boste obrazec izpolnjevali elektronsko, se bodo na njem vaši podatki že izpisali. Na obrazcu bo potrebno označiti še ali gre za vlogo ali dopolnitev vloge. Obrazec izrežite in ga nalepite na naslovno stran kuverte. Ko obrazec izrežete, lahko preostanek lista zavržete.

11. Kuverto pošljite ali dostavite v sprejemno pisarno Občine Logatec.

12. Dokazilo o plačani upravni taksi nalepite na prednjo stran kuverte ali dokazilo vložite v kuverto.

13. V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo), je treba plačati upravno takso v višini 22,66 EUR (tarif.št.1: 4,54 EUR in tarif.št.3: 18,12 EUR).

14. V kolikor boste upravno takso poravnali na negotovninski način sledite naslednjim navodilom: Takso lahko nakažete z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa razpis – kultura
Znesek: 22,66 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134  referenca SI11 75639-7111002-12.
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in  društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila  pristojnega organa, ki je status podelil.

Pogosto vprašanje: ali za vsak projekt posebej plačam takso?
Odgovor: Ne, takso je potrebno plačati samo za vsako razpisno področje posebej, na primer: prijavljate projekte na turizem, projekte na kulturo in projekte na kulturno dediščino. Oddali boste tri kuverte, za vsako razpisno področje svojo in za vsako kuverto je potrebno plačati upravno takso. Za posamezne projekte, ki jih znotraj nekega področja prijavljate (primer: na turizmu je možno prijaviti 5 programov) pa se ne plačuje posebej takse. 1 kuverta = 1 upravna taksa.

15. Rok za oddajo prijav: najkasneje 1. 3. 2012 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali s poštno pošiljko vključno z datumom 1. 3. 2012. Prijava mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

16. Ker za več razpisnih področij veljajo novi pravilniki in so temu prilagojene tudi razpisne dokumentacije, vas za lažje izpolnjevanje razpisnih dokumentacij vabimo na delavnice, ki bodo potekale v sredo, 15. Februarja 2012 v Sejni sobi Upravnega centra Logatec (1. nadstropje v naslednjem zaporedju:
a. od 16. do 17. ure – področje mladinskih organizacij,
b. od 17. do 18. ure – področje kulturnih programov in projektov,
c. od 18. do 19. ure – področje športa,
d. od 19. do 20. ure – področje turizma.

17. Za pomoč pa smo vam na voljo tudi sicer, v Občinskem uradu Občine Logatec, in sicer
– za področje mladinskih projektov in športnih dejavnosti: Damjan Barut, tel: 01/759 06 26, e-mail: damjan.barut@logatec.si,
– za področje kulture, kulturne dediščine, turizma in humanitarnih organizacij: Renata Gutnik, tel: 01/759 06 33, e-mail: renata.gutnik@logatec.si.
 

****************************************************************************************************************

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, na podlagi 7. člena Pravilnika o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/09 in 11/11), objavlja

SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2012 (Logaške novice, št. 1-2/12 (str. 19))

Predmet razpisa: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2012, namenjena (so)financiranju programov kulturnih društev in njihovih zvez, projektov kulturnih društev in njihovih zvez, zasebnih zavodov  in drugih organizacij, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju kulture in projektov s področja založništva.

Predlagatelji: so skladno s 6. členom Pravilnika o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/09 in 11/11):
– za programe:
o kulturna društva in njihove zveze, ki imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec in so tudi registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;
– za projekte:
o kulturna društva in njihove zveze, ki imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec in so tudi registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;
o zasebni zavodi in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju kulture in imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec;
o posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost na področju kulture in delujejo v občini Logatec.

Društvo, ki prijavi program, ni upravičeno do sredstev za projekte, razen v primeru prijave pilotnih projektov oz. projektov s področja založništva.

Razpisno področje: vsebuje različne dejavnosti kulture in sicer: glasbeno, gledališko in lutkovno, folklorno, plesno, literarno, filmsko in video, likovno, fotografsko, multimedijsko in založniško.

Višina sredstev:
– za kulturne programe: 48.000,00 EUR,
– za kulturne projekte: 5.600,00 EUR,
– za projekte s področja založništva: 2.400,00 EUR.

Kriteriji in merila za izbor: so priloga Pravilnika o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/09 in 11/11).

Razpisna dokumentacija: je dostopna od 1. 2. 2012, v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška c. 50 A, Logatec – I. nadstropje in na spletni strani www.logatec.si. Za vse informacije v zvezi z javnim razpisom se obrnite na uradno osebo Renato Gutnik, osebno, preko elektronskega naslova renata.gutnik@logatec.si ali po telefonu na številko 01/7590 633.

Plačilo upravne takse: V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo), je treba plačati upravno takso v višini 22,66 EUR (tarif.št.1: 4,54 EUR in tarif.št.3: 18,12 EUR). Takso lahko nakažete z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa razpis – kultura
Znesek: 22,66 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134  referenca SI11 75639-7111002-12.
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in  društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila  pristojnega organa, ki je status podelil.

Rok za oddajo prijav:
najkasneje do 1. 3. 2012 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali po pošti vključno z datumom 1. 3. 2012. Ponudba mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem razpisu, temveč jih mora zapečatene vrniti pošiljatelju.

Naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »Javni razpis – (so)financiranje Kulturnih programov in projektov za leto 2012 – ne odpiraj«. Kuverta mora biti opremljena tudi z navedbo naziva (ime) predlagatelja in njegovim naslovom.

Odločbo o izbiri predlagateljev: bodo predlagatelji prejeli v roku 60 dni po preteku roka za oddajo prijav.

Pogodbe o sofinanciranju: bodo sklenjene z izbranimi predlagatelji v 30. dneh po končanem postopku.

Poraba dodeljenih sredstev: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja razpis.

Številka: 611-2/2012-1
Datum: 25. 1. 2012 

Berto MENARD l.r.
ŽUPAN

Na podlagi 3. člena Pravilnika o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/09 in 11/11), je Komisija za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov ob soglasju Odbora za družbene dejavnosti, na svoji 3. redni seji dne 13. 1. 2012 sprejela naslednja

MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROGRAMOV

SPLOŠNA MERILA:

1. Pevski zbori, orkestri 

1.1. Kakovostna skupina: 50 točk
1. da je v preteklem letu samostojno pripravila in izvedla vsaj en koncert s prvič predstavljenim programom v občini Logatec,
2. da je v preteklem letu sodelovala na priložnostnih prireditvah najmanj šestkrat,
3. a) za pevske zbore: da skupina redno sodeluje na območnih srečanjih in je bila v zadnjih štirih letih najmanj dvakrat izbrana na medobmočno srečanje ali tekmovanje,
b) za orkestre: da je skupina v zadnjih štirih letih najmanj dvakrat sodelovala na različnih tekmovanjih ali festivalih, na katerih je dosegla najmanj 80% možnih točk strokovne žirije ali da je v zadnjih treh letih najmanj enkrat sodelovala na različnih tekmovanjih, na katerih je dosegla najmanj 80% možnih točk strokovne žirije,
c) za simfonične orkestre: da je skupina v zadnjih štirih letih vsaj dvakrat sodelovala na mednarodnih projektih ali vsaj enkrat organizirala ali bila soorganizator mednarodnega projekta,
4. da skupina zagotovi članom strokovno izpopolnjevanje.

1.2. Kakovostna skupina: 25 točk
1. da je v preteklem letu samostojno pripravila in izvedla vsaj en samostojni koncert z najmanj 1/2 prvič  predstavljenega programa v občini Logatec,
2. da je v preteklem letu sodelovala na priložnostnih prireditvah najmanj štirikrat,
      a) za pevske zbore: da je skupina prejela ustrezno kvalitativno oceno na območnem srečanju,
b) za orkestre: da je skupina v zadnjih dveh letih najmanj enkrat sodelovala na različnih tekmovanjih in festivalih,
c) za simfonične orkestre: da je skupina v zadnjih dveh letih najmanj enkrat sodelovala na državnih projektih ali vsaj enkrat organizirala ali bila soorganizator državnega projekta,
3. da skupina zagotovi članom strokovno izpopolnjevanje.

1.3. Kakovostna skupina: 15 točk
1. da je v preteklem letu sodelovala na priložnostnih prireditvah najmanj dvakrat,
2. da vsako leto najmanj dvakrat sodeluje na koncertih v sodelovanju z drugimi kulturnimi skupinami,
3. a) za pevske zbore: da se skupina udeležuje območnih srečanj pevskih zborov,
b) za orkestre: da se skupina udeležuje srečanj,
c) za simfonične orkestre: da je skupina v zadnjih dveh letih najmanj dvakrat sodelovala ali organizirala projekt na občinskem nivoju.

Pri manjših zborih, pevskih skupinah, instrumentalnih, tamburaških skupinah ipd., ki štejejo manj kot 18 aktivnih članov, se točke razpolovijo, za kvartete in ostale pa se zmanjšajo na eno četrtino.

2. Gledališke in lutkovne skupine

2.1. Kakovostna skupina: 50 točk
1. da skupina vsako leto pripravi vsaj eno premierno gledališko/lutkovno predstavo z najmanj dvema ponovitvama v občini Logatec,
2. da z recitacijo, s scenografijo ali z animacijo sodeluje na štirih prireditvah v občini Logatec,
3. da sodeluje na območnih srečanjih in da je bila skupina v zadnjih dveh letih vsaj enkrat izbrana na medobmočno ali državno srečanje,
4. da skupina zagotovi članom strokovno izpopolnjevanje.

2.2. Kakovostna skupina: 25 točk
1. da skupina v sezoni dopolni, razširi ali izboljša že predstavljeno gledališko/lutkovno predstavo v občini Logatec,
2. da z recitacijo, s scenografijo ali z animacijo sodeluje na dveh prireditvah v občini Logatec,
3. da sodeluje na območnih srečanjih.

3. Folklorne skupine

3.1. Kakovostna skupina: 50 točk
1. da v sezoni postavi novo koreografijo,
2. da vsako sezono izvede vsaj eno samostojno prireditev v občini Logatec,
3. da redno sodeluje na območnih srečanjih in je bila v zadnjih dveh letih enkrat izbrana na medobmočno ali državno srečanje,
4. da najmanj štirikrat letno sodeluje na priložnostnih prireditvah,
5. da zagotovi članom strokovno izpopolnjevanje.

3.2. Kakovostna skupina: 25 točk
1. da v sezoni dopolni, razširi ali izboljša že postavljeno koreografijo,
2. da vsako sezono izvede vsaj eno prireditev v sodelovanju z drugo skupino v občini Logatec,
3. da redno sodeluje na območnih srečanjih,
4. da najmanj dvakrat letno sodeluje na priložnostnih prireditvah.

4. Plesne skupine

4.1. Kakovostna skupina: 50 točk
1. skupina mora obvladati najmanj 20 minut plesnega programa,
2. da vsaj enkrat letno izvede samostojno plesno prireditev v občini Logatec,
3. da je v zadnjih dveh letih vsaj enkrat sodelovala na državnih ali evropskih ali svetovnih srečanjih,
4. da najmanj štirikrat letno sodeluje na priložnostnih prireditvah,
5. da zagotovi članom strokovno izpopolnjevanje.

4.2. Kakovostna skupina: 25 točk
1. skupina mora obvladati najmanj 10 minut plesnega programa,
2. da enkrat letno izvede vsaj eno plesno prireditev v sodelovanju z drugo kulturno skupino v občini Logatec,
3. da sodeluje na območnih srečanjih
4. da najmanj dvakrat letno sodeluje na priložnostnih prireditvah.

5. Likovna dejavnost, fotografija, film, video

5.1. Kakovostna skupina: 50 točk
1. da se najmanj ½ članov enkrat letno predstavi s svojimi deli na skupinski razstavi v občini Logatec,
2. da se skupina ali člani posamično najmanj 10-krat letno predstavijo s svojimi deli oz. da sodelujejo s svojimi deli na razstavah drugih organizatorjev,
3. da člani skupine redno sodelujejo na območnih razstavah in je bilo v zadnjih dveh letih vsaj eno delo vsaj enkrat izbrano na medobmočno ali državno razstavo,
4. da skupina zagotovi članom strokovno izpopolnjevanje.

5. 2. Kakovostna skupina: 25 točk
1. da se najmanj ¼ članov enkrat letno predstavi s svojimi deli na skupinski razstavi v občini Logatec z drugo kulturno skupino,
2. da se skupina ali člani posamično najmanj 5-krat letno predstavijo s svojimi deli oz. da sodelujejo s svojimi deli na razstavah drugih organizatorjev,
3. da člani skupine svoja dela prispevajo za izbor na lokalnih razstavah.

6. Literarna dejavnost

6.1. Kakovostna skupina: 50 točk
1. da se najmanj ½ članov vsaj enkrat letno predstavi na samostojnem literarnem večeru v  občini Logatec,
2. da najmanj ½ članov objavi svoje prispevke v literarnih revijah in medijih,
3. da člani sodelujejo na medobmočnih ali državnih srečanjih,
4. da se člani strokovno izpopolnjujejo.

6.2. Kakovostna skupina: 25 točk
1. da se najmanj ¼ članov vsaj enkrat letno predstavi na kulturni prireditvi v občini Logatec,
2. da najmanj ¼ članov objavi  svoje prispevke v medijih,
3. da člani sodelujejo na območnih srečanjih.

Maksimalno število točk po splošnih merilih je 50.

POSEBNA MERILA:

A) Dodelanost programa z opredelitvijo projektov: 
• zelo dobro 15 točk
• dobro 5 točk
• slabo 0 točk

B) Ustreznost finančne konstrukcije (jasno opredeljeni stroški in njihova namembnost):
• ustrezno 2 točki
• ni ustrezno 0 točk
                                              
C) Število sodelovanj na javnih prireditvah v preteklem letu, ki jih ni organizirala Občina Logatec:
• več kot 3 x 5 točk
• do 3 x 2 točki
• 1 x 1 točka
• nikoli 0 točk

D) Vključevanje v prireditve, ki jih je v zadnjih dveh letih organizirala Občina Logatec (proslave, sejmi, kulturni dogodki):
• več kot 5 x 5 točk
• vsaj 3 x 3 točke
• vsaj 1x 1 točka
• nikoli 0 točk

E) Skupina je za svoje člane v preteklem letu organizirala izobraževanje (delavnice, intenzivne vaje, seminarji):
• da 3 točke
• ne 0 točk
                                                     
F) Prijava na državne in/ali evropske razpise v preteklem letu:
• da 3 točke
• ne 0 točk

G) Leta delovanja v občini Logatec (tradicija):
• več kot 20 let 7 točk
• več kot  7 let 4 točke
• več kot 3 leta 2 točki
• do 3 leta 0 točk

H) Odmevnost  (najbolj obiskane) prireditve (publika) v preteklem letu:
• obisk nad 500 ljudi 10 točk
• obisk od 300 do 500 ljudi 4 točke
• obisk od 100 do 300 ljudi 2 točki
• obisk do 100 ljudi 0 točk
Maksimalno število točk po posebnih merilih je 50.

Uporaba meril:
Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s točkami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih kulturnih programov. Najvišje možno število točk po splošnih in posebnih merilih je 100.

Zveza društev bo ocenjena le po posebnih merilih in lahko dobi največ 50 točk.

Ob 100% realizaciji programa bo Občina Logatec sofinancirala največ do 85% vrednosti prijavljenega programa.

V kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne bo mogla programa oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih dobil 0 točk.

MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROJEKTOV

A Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta do 40 točk
B Predvideni doseg projekta do 15 točk
C Finančna konstrukcija projekta do 25 točk
D Udeležba na občinskih, regijskih, državnih ali mednarodnih prireditvah do 5 točk
E  Predvideni način izvedbe projekta do 5 točk
F Partnerstva v projektu do 5 točk
G Prijava na državne in/ali evropske razpise do 5 točk
Najvišje možno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj, je 100.

A) Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost predloženega projekta bo ocenjena na naslednji način:

a) Jasnost postavljenih ciljev:
• zelo dobro 15 točk
• dobro 10 točk
• slabo 0 točk

b) Reference izvajalca projekta v preteklih dveh letih:
• trije ali več izvedenih projektov 15 točk
• dva izvedena projekta 10 točk
• en izveden projekt 5 točk
• noben izveden projekt 0 točk

c) Inovativnost in odstopanje od ustaljenih okvirov:
• odstopa 10 točk
• delno odstopa 5 točk
• ne odstopa 0 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu A, je 40.

B) Predvideni doseg projekta bo ocenjen na naslednji način:
• obisk nad 500 ljudi 15 točk
• obisk od 300 do 500 ljudi 8 točk
• obisk od 100 do 300 ljudi 3 točke
• obisk do 100 ljudi 0 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu B, je 15.

C) Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji način:
• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja, jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost, je neprofiten in zagotavlja najmanj 75% sofinanciranje iz drugih virov 25 točk
• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja, jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost, je neprofiten in zagotavlja najmanj 50% sofinanciranje iz drugih virov 15 točk
• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja, jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost, je neprofiten in zagotavlja manj kot 50% sofinanciranje iz drugih virov 5 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu C, je 25.

D) Udeležba na občinskih, medobčinskih, državnih in mednarodnih prireditvah bo ocenjena na naslednji način:
• prireditev v občini Logatec 5 točk
• prireditev izven občine Logatec 2 točki
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu D, je 5.

E) Predvideni način izvedbe projekta bo ocenjen na naslednji način:
• samostojna organizacija projekta 5 točk
• soorganizacija projekta 2 točki
• gostovanje 1 točka
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu E, je 5.

F) Partnerstva v projektu bodo ocenjena na naslednji način:
• več kot trije partnerji 5 točk
• do trije partnerji 3 točke
• brez partnerjev 1 točka
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj po merilu F, je 5.

G) Prijava na državne in/ali evropske razpise:                             
• da 5 točk
• ne 0 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu G, je 5.

Uporaba meril:
Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s točkami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih kulturnih  projektov.

Ob 100% realizaciji projekta bo Občina Logatec sofinancirala največ do 75% vrednosti prijavljenega projekta.

V kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne bo mogla projekta oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih prijavitelj dobil 0 točk.

Predlagatelj lahko na javni razpis prijavi največ tri (3) projekte.

MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROJEKTOV S PODROČJA ZALOŽNIŠTVA
(tiskane izdaje)

A Literarno-umetniška ali znanstveno-strokovna ali domoznanska vrednost projekta do 40 točk
B Predvideni doseg projekta do 15 točk
C Finančna konstrukcija projekta do 25 točk
D Povezanost projekta z obeležitvijo pomembnega dogodka ali obletnice  do 5 točk
E Predvideni način izvedbe projekta do 5 točk
F Partnerstva v projektu  do 5 točk
G Prijava na državne in/ali evropske razpise do 5 točk
Najvišje možno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj, je 100.

A) Literarno-umetniška ali znanstveno-strokovna ali domoznanska vrednost projekta bo ocenjena na naslednji način:

a) Jasnost postavljenih ciljev:
• zelo dobro 15 točk
• dobro 10 točk
• slabo 0 točk

b) Reference izvajalca projekta v preteklih dveh letih:
• trije ali več izvedenih projektov 15 točk
• dva izvedena projekta 10 točk
• en izveden projekt 5 točk
• noben izveden projekt 0 točk

c) Inovativnost in odstopanje od ustaljenih okvirov:
• odstopa 10 točk
• delno odstopa 5 točk
• ne odstopa 0 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj  po merilu A, je 40.

B) Predvideni doseg projekta (naklada) bo ocenjen na naslednji način:
• nad 1000 izvodov 15 točk
• od 500 do 1000 izvodov 8 točk
• od 100 do 500 izvodov 3 točke
• do 100 izvodov 0 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu B, je 15.

C) Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji način:
• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja, jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost, je neprofiten in zagotavlja najmanj 75% sofinanciranje iz drugih virov 25 točk
• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja, jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost, je neprofiten in zagotavlja najmanj 50% sofinanciranje iz drugih virov 15 točk
• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja, jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost, je neprofiten in zagotavlja manj kot 50% sofinanciranje iz drugih virov 5 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu C, je 25.

D) Povezanost projekta z obeležitvijo pomembnega dogodka/obletnice:    
• da 5 točk
• ne 0 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu D, je 5.

E) Predvideni način izvedbe projekta bo ocenjen na naslednji način:
• kombinacija različnih načinov izvedbe projekta 5 točk
• en način izvedbe projekta 2 točki
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu E, je 5.

F) Partnerstva v projektu bodo ocenjena na naslednji način:
• več kot trije partnerji 5 točk
• do trije partnerji 3 točke
• brez partnerjev 1 točka
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj po merilu F, je 5.

G) Prijava na državne in/ali evropske razpise:                             
• da 5 točk
• ne 0 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu G, je 5.

Uporaba meril:
Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s točkami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih kulturnih projektov.

Ob 100% realizaciji projekta bo Občina Logatec sofinancirala največ do 75% vrednosti prijavljenega projekta.

V kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne bo mogla projekta oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih prijavitelj dobil 0 točk.

Predlagatelj lahko na javni razpis prijavi največ tri (3) projekte s področja založništva.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – KULTURNI PROGRAMI

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – KULTURNI PROJEKTI

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – KULTURNI PROJEKTI S PODROČJA ZALOŽNIŠTVA