Navodila za ravnanje z razpisno dokumentacijo

Preberite tudi:
Kako do težko pričakovanega občinskega proračunskega denarja z razpisov in poziva
Kako si zagotoviti optimalni uspeh na razpisu

1. Razpisno dokumentacijo pretočite z naslova www.logatec.si. Vse razpisne dokumentacije se nahajajo na spletni strani www.logatec.si, in sicer v zavihku Razpisi, javna naročila, v podzavihku Aktualni.

2. Ko ste našli področje, na katerega se boste prijavili, kliknite na naslov razpisna dokumentacija.

3. Razpisno dokumentacijo izpolnjujte elektronsko (z računalnikom).

4. Odprla se vam bo razpisna dokumentacija v pdf obliki. Razpisno dokumentacijo shranite v vaš računalnik – predlagamo na namizje vašega računalnika.

5. Datoteko imate shranjeno na namizju vašega računalnik.

6. Razpisno dokumentacijo, ki je v pdf obliki izpolnite, med izpolnjevanjem jo po potrebi večkrat shranite. Ta pdf lahko izpolnjujete, shranjujete, ponovno izpolnjujete v to namenskih poljih, ki se obarvajo svetlo modro. V kolikor se vam zgodi, da v razpisni dokumentaciji na razpolago ni več polj za vpis (npr. članov vaše organizacije), prvotno dokumentacijo shranite in zaprite ter s spletnega mesta odprite še eno razpisno dokumentacijo, jo shranite z drugim imenom v računalnik in v tonamenskem delu razpisne dokumentacije vpišite še ostale člane vaše organizacije. Ta del razpisne dokumentacije natisnite in ga priložite h prvotni dokumentaciji.

7. Nekatera polja imajo omejitev števila znakov.

8. Izpolnjeno razpisno dokumentacijo natisnite.

9. Razpisne dokumentacije in njenih prilog ne spenjajte s spenjačem. Razpisno dokumentacijo natisnite obojestransko, format A4. Vse priloge naj bodo pripravljene na istem formatu.
10. Natisnjeno razpisno dokumentacijo podpišite, žigosajte in vložite v kuverto, na katero ste prilepili pravilno izpolnjen in izrezan obrazec z zadnje strani razpisne dokumentacije, ki vsebuje podatke o naslovu razpisa, naslovu razpisovalca in vaše podatke ali pa na kuverto napišite naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec in oznako: »Javni razpis – sofinanciranje (navedite področje) – ne odpiraj«. Kuverta mora biti opremljena tudi z nazivom (imenom) predlagatelja in njegovim naslovom. Ker boste obrazec izpolnjevali elektronsko, se bodo na njem vaši podatki že izpisali. Na obrazcu bo potrebno označiti še ali gre za vlogo ali dopolnitev vloge. Obrazec izrežite in ga nalepite na naslovno stran kuverte. Ko obrazec izrežete, lahko preostanek lista zavržete.

11. Kuverto priporočeno pošljite ali dostavite v sprejemno pisarno Občine Logatec.

12. Dokazilo o plačani upravni taksi nalepite na prednjo stran kuverte ali dokazilo vložite v kuverto.

13. V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo), je treba plačati upravno takso v višini 22,66 EUR (tarif.št.1: 4,54 EUR in tarif.št.3: 18,12 EUR).

14. V kolikor boste upravno takso poravnali na negotovninski način sledite naslednjim navodilom: Takso lahko nakažete z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa razpis – ime področja kot je navedeno v sklepu o uvedbi poziva/razpisa za to področje
Znesek: 22,66 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134  referenca SI11 75639-7111002-13.
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in  društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila  pristojnega organa, ki je status podelil.
Pogosto vprašanje: ali za vsak projekt posebej plačam takso?
Odgovor: Ne, takso je potrebno plačati samo za vsako razpisno področje posebej, na primer: prijavljate projekte na turizem, projekte na kulturo in projekte na kulturno dediščino. Oddali boste tri kuverte, za vsako razpisno področje svojo in za vsako kuverto je potrebno plačati upravno takso. Za posamezne projekte, ki jih znotraj nekega področja prijavljate (primer: na turizmu je možno prijaviti 5 programov) pa se ne plačuje posebej takse. 1 kuverta = 1 upravna taksa.

15. Rok za oddajo prijav: najkasneje 12. 4. 2013 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali s priporočeno poštno pošiljko vključno z datumom 12. 4. 2013. Prijava mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

16. Občinska uprava pripravlja tudi delavnice, na katerih bodo prijaviteljem nudene informacije o letošnjih razpisih in razpisnih dokumentacijah. Letošnje delavnice bomo izvedli v sredo, 3. aprila 2013 v sejni sobi Upravnega centra Logatec:
– ob 16h: delavnica za prijavo mladinskih projektov, 
– ob 17h: delavnica za prijavo kulturnih programov in projektov (vabljeni tudi prijavitelji projektov varovanja kulturne dediščine),
– ob 18h: delavnica za prijavo športnih programov in projektov,
– ob 19h: delavnica za prijavo turističnih projektov.

Za pomoč pa smo vam na voljo tudi uslužbenci Občinske uprave Občine Logatec:
-za področje humanitarnih organizacij: mag. Nevenka Malavašič, tel: 01/759 06 10,  nevenka.malavasic@logatec.si,
– za področje mladinskih projektov in športnih dejavnosti: Damjan Barut, tel: 01/759 06 26, damjan.barut@logatec.si,
– za področje kulture, kulturne dediščine in turizma: Renata Gutnik, tel: 01/759 06 33,  renata.gutnik@logatec.si
 
****************************************************************************************************************

– Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Logatec za leto 2013 (Logaške novice, št. 3/13 (str. 68))
Razpisna dokumentacija

Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti predlagatelj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi pričakovana sredstva z naslova tega razpisa, ki so omejena z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih predlagatelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen, jih mora zagotoviti predlagatelj iz lastnih virov.