Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 4/07), objavlja,

SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI HUMANITARNIH ORGANIZACIJ, KI DELUJEJO NA OBMOČJU OBČINE LOGATEC,  ZA LETO 2010

PREDMET RAZPISA: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2010, namenjena sofinanciranju dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec. Občina Logatec bo sofinancirala programe/projekte, ki se izvajajo v občini Logatec in ne izven nje.

PREDLAGATELJI: so dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč, invalidske organizacije ter druge prostovoljne in neprofitne organizacije, vpisane v register ali v razvid po veljavni zakonodaji in izvajajo najmanj en humanitarni, socialni program ali program občinskega pomena z elementi skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin v občini Logatec ter imajo v skladu s 5. členom Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 4/07, v nadaljevanju: pravilnik), za obdobje, ki je določeno v razpisni dokumentaciji, izdelan, finančno ovrednoten, letni delovni program, iz katerega so razvidni delovanje, programi in projekti ter člane in uporabnike izvedenega programa s stalnim bivališčem v občini Logatec.

VIŠINA SREDSTEV: 20.000,00 EUR

KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR: so določena v 5. in 6. členu pravilnika.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: je dostopna od 21. 12. 2009, v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška c. 50 A, Logatec – I. nadstropje in na spletni strani www.logatec.si. Za vse informacije v zvezi z javnim razpisom se obrnite na uradno osebo Nevenko Malavašič, osebno, ali  po telefonu na številko 01/7590 610. Če želite prejeti dokumentacijo po e-pošti, sporočite oziroma pošljite dopis na naslov: obcina.logatec@logatec.si.

PLAČILO UPRAVNE TAKSE: v skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-uradno prečiščeno besedilo, 126/07-ZUT-G), je treba plačati upravno takso v višini 17,73 EUR (tarif.št.1: 3,55 EUR in tarif.št.3: 14,18 EUR).
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in  društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu. Tega dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila  pristojnega organa, ki je status podelil.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV: najkasneje do 29. 1. 2010 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali s priporočeno pošiljko vključno z datumom 29. 1. 2010. Ponudba mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem razpisu, temveč jih mora zapečatene vrniti pošiljatelju.
Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisija in odpre vse pravočasno prispele prijave.
Komisija pregleda vse pravočasno prispele prijave, če vsebujejo vse, z razpisno dokumentacijo, zahtevane dokumente in dokazila ter če izpolnjujejo pogoje, določene v pravilniku (formalna popolnost).
Vse nepopolne prijave so izločene iz nadaljnjega postopka.
NASLOV: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec. Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI HUMANITARNIH ORGANIZACIJ, KI DELUJEJO NA OBMOČJU OBČINE LOGATEC, ZA LETO 2010 – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja in njegov naslov.

ODLOČBO O IZBIRI PREDLAGATELJEV: bodo predlagatelji prejeli najkasneje v roku 60 dni od preteka roka za predložitev prijav.
POGODBE O SOFINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi predlagatelji v 30. dneh po končanem postopku.
PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja javni razpis.

Številka: 122-177/2009-1 
Datum: 01.12. 2009 

Janez NAGODE l.r.
ŽUPAN