Župan Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec na podlagi Pravilnika o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št.: 7/05 in 4/07), objavlja

SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE AKCIJ ZAŠČITE KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2011

PREDMET RAZPISA: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2011, namenjena sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine v občini Logatec za leto 2011.

PREDLAGATELJI: na razpis se lahko prijavijo občani in društva občine Logatec, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 7/05 in 4/07, v nadaljevanju: pravilnik).

RAZPISNO PODROČJE:
a) akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve na območju Občine Logatec;
b) restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih;
c) redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje predmetov kulturne dediščine.

VIŠINA SREDSTEV: 15.912,00 EUR

KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR:

a) Glede na stopnjo zaščitenosti enote:
– razglašen kulturni spomenik državnega pomena 15 točk
– razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena 30 točk
– začasno razglašen kulturni spomenik državnega pomena 10 točk
– začasno razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena 15 točk
– predlog za razglasitev za kulturni spomenik za državni pomen 05 točk
– predlog za razglasitev za kulturni spomenik za lokalni pomen 40 točk
– kulturna dediščina 30 točk

b) Glede na pomen enote:
– enota je v seznamu pomembnejše kulturne dediščine 15 točk
– enota ima lastnosti kulturnega spomenika 10 točk
– kulturna dediščina 05 točk
– enota je del kulturno-turistične ponudbe občine 15 točk
– lastnik ali najemnik enote vodi letno evidenco ogledov
   • do 100 obiskovalcev 15 točk
   • do 500 obiskovalcev 20 točk
   • nad 1000 obiskovalcev 25 točk
– enota je vpisana v projekt regijskega razvojnega načrta 15 točk

c) Glede na stopnjo poškodovanosti objekta:
– enota je brez poškodb 05 točk
– enota ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo enote 10 točk
– enota ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti enote 25 točk
– enoti zaradi poškodb grozi porušitev 20 točk
 
d) Akcijo sofinancira Ministrstvo za kulturo:
– da 05 točk
– ne 10 točk

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: je dostopna od 1. 3. 2011, v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška c. 50 A, Logatec – I. nadstropje in na tem spletnem mestu. Za vse informacije v zvezi z javnim razpisom se obrnite na uradno osebo Renato Gutnik, osebno, ali  po telefonu na številko 01/7590 633. Če želite prejeti dokumentacijo po e-pošti, sporočite oziroma pošljite dopis na naslov: obcina.logatec@logatec.si.

Razpisna dokumentacija – KULTURNA DEDISCINA 2011

PLAČILO UPRAVNE TAKSE: v skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo), je treba plačati upravno takso v višini 19,37 EUR (tarif.št.1: 3,88 EUR in tarif.št.3: 15,49 EUR).
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in  društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu. Tega dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila  pristojnega organa, ki je status podelil.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV: najkasneje do 31. 3. 2011 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali po pošti vključno z datumom 31. 3. 2011. Ponudba mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem razpisu, temveč jih mora zapečatene vrniti pošiljatelju.
Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisija in odpre vse pravočasno prispele prijave.
Komisija pregleda vse pravočasno prispele prijave, če vsebujejo vse, z razpisno dokumentacijo, zahtevane dokumente in dokazila ter če izpolnjujejo pogoje, določene v pravilniku (formalna popolnost).

NASLOV: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE AKCIJ ZAŠČITE KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2011 – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja in njegov naslov.

SKLEP O IZBIRI PREDLAGATELJEV: bodo predlagatelji prejeli v roku 60 dni po preteku roka za oddajo prijav.

POGODBE O SOFINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi predlagatelji v 30. dneh po končanem postopku.

PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja razpis.

Berto MENARD l.r.
ŽUPAN
                                                         

Številka: 622-2/2011-1 
Datum: 10. 2. 2011