Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, na podlagi 7. člena Pravilnika o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/09) in ob smiselni uporabi določb Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo1, 56/08, 94/09 Odl.US: U-I-278/07-17 in 4/10) ter 4. in 5. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), objavlja

SKLEP O UVEDBI JAVNEGA POZIVA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV, KI SO V INTERESU OBČINE LOGATEC ZA LETO 2011

PREDMET POZIVA: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2011, namenjena (so)financiranju kulturnih projektov, ki so v interesu Občine Logatec. Ti projekti so:
– ena (1) prireditev ob dnevu državnosti,
– ena (1) prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti,
– ena (1) silvestrska prireditev  ter
– dva (2) projekta, ki sta povezana z zgodovino, običaji, tradicijo, dediščino in geografijo občine.

PREDLAGATELJI: so skladno s 6. členom Pravilnika o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/09):
– kulturna društva in njihove zveze, ki imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec in so tudi registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;
– zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju kulture in imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec;
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec;
– posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost na področju kulture in delujejo v občini Logatec.

VIŠINA SREDSTEV: 4.000,00 EUR.


KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR
:

MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE ŠTEVILO TOČK
A Povezanost projekta z vsebino praznika/ dogodka oz. z občino Logatec (pri projektih, ki sta povezana z zgodovino, običaji, tradicijo, dediščino in geografijo občine) do  50 točk
B Finančna konstrukcija projekta do 10 točk
C Predvideni način izvedbe projekta do 25 točk
D Partnerstva v projektu do 15 točk

Najvišje možno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj, je 100.

A) Povezanost projekta z vsebino praznika/ dogodka oz. z občino Logatec bo ocenjena na naslednji način:

a) Jasnost postavljenih ciljev:
• zelo dobro 15 točk
• dobro 10 točk
• slabo 0 točk

b) Reference izvajalca projekta v preteklih dveh letih:
• trije ali več izvedenih projektov 15 točk
• dva izvedena projekta 10 točk
• en izveden projekt 5 točk
• noben izveden projekt 0 točk

c) Inovativnost in odstopanje od ustaljenih okvirov:
• odstopa 20 točk
• delno odstopa 10 točk
• ne odstopa 5 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj  po merilu A, je 50.

B) Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji način:
• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja, jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost, je neprofiten 10 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu B, je 10.

C) Predvideni način izvedbe projekta bo ocenjen na naslednji način:
• samostojna organizacija projekta 25 točk
• soorganizacija projekta 10 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po merilu C, je 25.

D) Partnerstva v projektu bodo ocenjena na naslednji način:
• več kot trije partnerji 15 točk
• do trije partnerji 10 točk
• brez partnerjev 5 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj po merilu D, je 15.

Uporaba meril:
Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s točkami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk izbranih kulturnih  projektov.

V kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne bo mogla projekta oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih predlagatelj dobil 0 točk.

Predlagatelj, ki bo pri posameznem projektu dosegel najvišje število točk, bo izbran za izvedbo projekta. Ostale predlagatelje, ki so kandidirali za isti projekt, bo komisija zavrnila. Pri projektih, ki sta povezana z zgodovino, običaji, tradicijo, dediščino in geografijo občine, bosta izbrana dva projekta, ki bosta dosegla najvišje število točk. Ostale predlagatelje bo komisija zavrnila.

ROKI POZIVA: poziv prične teči 1. 3. 2011 in se zaključi 31. 3. 2011.

DOKUMENTACIJA POZIVA: je dostopna od 1. 3. 2011, v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška c. 50 A, Logatec – I. nadstropje in na tem spletnem mestu. Za vse informacije v zvezi z javnim pozivom se obrnite na uradno osebo Simono Šušteršič Štrukelj, osebno, ali  po telefonu na številko 01/7590 621. Če želite prejeti dokumentacijo po e-pošti, sporočite oziroma pošljite prijavo na naslov: obcina.logatec@logatec.si.

Dokumentacija poziva – KULTURNI PROJEKTI V INTERESU OBCINE 2011

PLAČILO UPRAVNE TAKSE: v skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo 5), je potrebno plačati upravno takso v višini 19,37 EUR (tarif.št.1: 3,88 EUR in tarif.št.3: 15,49 EUR).
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
Plačevanje UPRAVNE TAKSE na negotovinski način: obrazec BN 02, račun št: 0126 4464 0309 134, sklic 11 75639-7111002-11.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu. Tega dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila  pristojnega organa, ki je status podelil.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV: najkasneje do 31. 3. 2011 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali s priporočeno pošiljko, vključno z datumom 31. 3. 2011. Prijava mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije poziva.
Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem pozivu, temveč jih mora zapečatene vrniti pošiljatelju.
Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisija in odpre vse pravočasno prispele prijave.
Komisija pregleda vse pravočasno prispele prijave, če vsebujejo vse, z dokumentacijo poziva zahtevane dokumente in dokazila ter če izpolnjujejo pogoje, določene v pravilniku (formalna popolnost).

NASLOV
: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »JAVNI POZIV – (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV, KI SO V INTERESU OBČINE LOGATEC 2011 – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja in njegov naslov.

ODLOČBO O IZBIRI PREDLAGATELJEV: bodo predlagatelji prejeli najkasneje v roku 60 dni od preteka roka za predložitev prijav.

POGODBE O (SO)FINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi predlagatelji v 30. dneh po končanem postopku.

PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja javni poziv.

 

Berto MENARD, l. r.,  
ŽUPAN

Številka: 611-2/2011-1  
Datum: 28. 2. 2011