Ljubljana, 15. 4. 2014 – Kurjenje lesa, tudi na prostem, je eden od zelo pomembnih virov onesnaževanja zunanjega zraka oziroma emisij onesnaževal zraka, kot so delci, benzen, policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH), formaldehid in ogljikov monoksid, ki imajo velik negativen vpliv na zdravje ljudi. Izpostavljenost onesnaženemu zraku z delci PM10 povzroča številne bolezni in predčasno smrt. Najpogostejše posledice so med drugim srčno–žilne bolezni, bolezni pljuč, rak in povečano tveganje za umrljivost novorojenčkov. 

Kurjenje kresov ob praznikih je zato škodljivo, zlasti zato, ker je les, ki se kuri, praviloma vlažen, še hujše posledice nastanejo, če se polega lesa na kres naložijo različni gorljivi odpadki, kot so avtomobilske pnevmatike, kemično obdelani ostanki pohištva in stavbnega pohištva ter druge gorljive snovi.

Zato Ministrstvo za kmetijstvo in okolje opozarja in priporoča lokalnim skupnostim ne glede na to, ali njihovo območje, z vidika kakovosti zraka, uvrščeno med degradirana ali ne, da:
• Če lokalne skupnosti in zaselki vztrajajo zaradi tradicije na kurjenju kresov, naj bo velikost kresov razumno velika;
• Les, ki se kuri na kresu, naj bo čim bolj suh;
• Kresi se naj nahajajo vstran od naselij;
• Na kres se naj nikakor ne nalagajo gorljivi odpadki;
• Ob kurjenju lesa se naj zagotavlja požarna varnost.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje prosi, da lokalne skupnosti pozove, da so kresovi z vidika kakovosti zraka čim manj škodljivi, v nobenem primeru pa naj ne nalagajo na grmade lesa in lesnih ostankov tudi gorljivih odpadkov.

Priporočila Ministrstva za kmetijstvo in okolje v zvezi s kurjenjem kresov so tudi:
• Lesna biomasa se naj namesto za kres uporablja (primerno zračno posušena) v kurilnih napravah za ogrevanje;
• Ostanki sečnje v gozdovih so potrebni kot zeleno gnojilo za rast dreves;
• Obrez iz sadnega drevja in živih mej je odličen vir organskih gnojil, kar zmanjšuje porabo umetnih-mineralnih gnojil. Narava nam bo hvaležna;
• Velikost kresa in njegovo trajanje ni nujno sorazmerna z zadovoljstvom druženja udeležencev kresov.

V kolikor občani opazijo pri grmadi lesa, ki se pripravlja za kres, nalaganje gorljivih odpadkov in je očitno, da se bodo ti odpadki kurili na kresovanju, naj o tem obvestijo Inšpektorat Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki bo na osnovi prijave izvedel nadzor s ciljem preprečiti nalaganje gorljivih odpadkov na kresove ter bo v tem smislu ob morebitnih kršitvah organizatorjem kresov izrekal kazni v skladu s predpisi.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje občinam in mestom v Sloveniji pošilja zgoraj navedena priporočila s prošnjo, da opozorijo lokalne skupnosti in občane na škodljive posledice kurjenja kresov. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje lokalne skupnosti prosi, da naj na krajevno najbolj učinkovit način komuniciranja izvedejo potrebne aktivnosti in to še v času, ko se kresi pripravljajo.

mag. Tanja Bolte
Generalna direktorica