Na podlagi 12.–15. člena Odloka o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih župana občine Logatec (Logaške novice, št. 4/01, 11/08 in 5/16) Komisija za priznanja objavlja

R   A   Z   P   I   S za podelitev priznanj Občine Logatec za leto 2023

Občina Logatec bo ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta na predlog Komisije za priznanja podelila priznanja po Odloku o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih župana Občine Logatec. 

Priznanje Častni občan Občine Logatec se podeli posamezniku za izredno pomembne dosežke na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno izobraževalnem, športnem, humanitarnem ali drugem področju, s čimer je posameznik izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju občine Logatec doma ali v svetu.

Priznanje Častni občan se lahko podeli tudi tujcu.

Spominska plaketa z znakom se podeli za izjemne uspehe  in dosežke  in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. Spominsko plaketo lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva, pravne osebe oziroma organizacije.

Listina Občine Logatec se podeli za posebne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem ali drugem področju ustvarjalnosti in dela, ki ima poseben pomen za razvoj in napredek občine Logatec. Listino Občine Logatec lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva, vse pravne osebe oziroma organizacije.

 

Pobudniki za podelitev nagrad so lahko občani občine Logatec, skupine občanov, stranke, župan, krajevne skupnosti, podjetja in druge organizacije ter skupnosti.

Predlog za priznanja občine mora vsebovati:

– podatke o predlagatelju,
– vrsto predlaganega priznanja občine,
– podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
– obrazložitev predloga,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva iz obrazložitve.

Rok za prijavo predlogov je do 24. 5. 2023, do 17. ure, v sprejemni pisarni Občine Logatec ali po pošti, vključno z datumom 24. 5. 2023. Predlogi morajo biti podani na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec in na spletni strani www.logatec.si.

Predlogi naj bodo poslani na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, v zaprtih ovojnicah z oznako »Razpis – priznanja Občine Logatec – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv oz. ime predlagatelja, njegov sedež in poštni naslov.

                                                                                                     

                                                                                                    KOMISIJA ZA PRIZNANJA

                                                                                                 predsednik Mirko Šemrov, l. r.

Štev.: 094-1/2023-1

Datum: 3. 4. 2023