Številka: 030-3/2015-2
Datum: 22.4.2015

 

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Logaške novice (Logaške novice, št. 12/11) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji predseduje Boris Hodnik, naslednji

 

RAZPIS ZA ODGOVORNEGA UREDNIKA OBČINSKEGA GLASILA LOGAŠKE NOVICE

 

Za odgovornega urednika Logaških novic je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije;
– je poslovno sposobna oseba;
– mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja.

 

Za odgovornega urednika ne more biti imenovana oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto.

 

Naloge odgovornega urednika so:
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
– vodi uredniški odbor,
– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila,
– angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
– skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, ki ureja medije.

 

Prijava na razpis mora vsebovati sledeča dokazila, in sicer:
– dokazilo o državljanstvu oz. dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan RS,
– izjavo, da mu ni bila delno ali popolno odvzeta poslovna sposobnost,
– izjavo, da ni oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto,

– dokazilo, da mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja, ki ga izdaja iz podatkov kazenske evidence Ministrstvo za pravosodje.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, osnutek programske zasnove časopisa ter da kandidat navede tudi morebitna druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Odgovornega urednika bo na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenoval Občinski svet Občine Logatec, in sicer za dobo 5 let. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: “razpis – odgovorni urednik – ne odpiraj« na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, najkasneje do 22.5.2015, do 12.00 ure. Kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bodo o razgovorih obveščeni po elektronski pošti, zato kandidate naprošamo, da v prijavi navedejo še svoj elektronski naslov. V primeru, da z elektronskim naslovom ne razpolagajo, pa naj navedejo telefonsko številko, na katero so dosegljivi.

 

V objavi tega razpisa se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

Boris Hodnik l.r.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja