Številka: 110-4/2022-1

Datum:  31. 3. 2022

                                                

Zadeva:            Razpis prostega delovnega mesta – Računovodja V

 

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec objavlja razpis za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta Računovodja VI za čas enega leta.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– najmanj srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba

– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;

– znanje uradnega jezika;

– usposobljenost za delo z računalnikom;

– državljanstvo Republike Slovenije;

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Delovno področje:

 • obračun plač in drugih prejemkov zaposlenih,
 • naloge povezane z blagajniškim poslovanjem in obračunavanjem potnih nalogov,
 • izstavljanje računov, vodenje analitične evidence neplačnikov ter priprava predlogov za izterjavo,
 • likvidacija poslovnih listin,
 • vodenje poslovnih knjig,
 • evidenca in obračun osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
 • priprava podatkov za obračun dohodnine,
 • vodenje blagajne,
 • usklajevanje analitične in sintetične evidence,
 • finančno računovodska, knjigovodska dela za proračun,
 • izstavljanje računov in vodenje analitične evidence neplačnikov ter priprava predlogov za izterjavo,
 • pomoč pri izvajanju premoženjske bilance občine,
 • pomoč pri nadzoru dela na področju finančnega prometa v KS,
 • upravljanje z evidenčno uro,

druge naloge po nalogu vodje oddelka, direktorja ali župana.

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 3. izjavo kandidata, da:

– je državljan Republike Slovenije,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Logatec pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
 2. opis glede usposobljenosti za delo z računalnikom.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, eventualno tudi na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: “za javno objavo prostega delovnega mesta – računovodja V« na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Logatec in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.logatec@logatec.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Več informacij na tel 01 75 90 604. Izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki se uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Andrej Vrhunc l.r.

Direktor 

Vodja kadrovskega poslovanja