Številka: 110-5/2023-1

Datum: 10. 7. 2023

 

Zadeva:            Razpis prostega delovnega mesta – občinski redar vodja skupine

 

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec objavlja razpis za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta občinski redar vodja skupine za čas enega leta.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– najmanj srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba,

– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;

– opravljen preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja;

– znanje uradnega jezika;

– usposobljenost za delo z računalnikom;

– državljanstvo Republike Slovenije;

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat navedene preizkuse, v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Dokler občinski redar ne opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja, je v skladu s prvim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, občinski redar – pripravnik.

Delovno področje:

 • neposredno opravljanje nalog in izvajanje pooblastil na podlagi zakona, ki ureja občinsko redarstvo,
 • nadzor nad izvajanjem zakonov in odlokov občine ter izvajanje pooblastil iz stvarne pristojnosti občinskega redarstva, vodenje prekrškovnih postopkov in izdajanje plačilnih nalogov,
 • izvajanje nalog v skladu s prednostnimi nalogami, določenimi v občinskem programu varnosti,
 • vodenje enostavnih upravnih postopkov na I. stopnji,
 • vodenje, organiziranje in usklajevanje dela izmene/skupine,
 • opravljanje nalog z delovnega področja izmene/skupine,
 • vodenje nekaterih evidenc in pripravljanje poročil,
 • druge naloge s področja občinskega redarstva,
 • nudenje strokovne in administrativne pomoči Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 • opravljanje drugih nalog enake zahtevnosti s svojega delovnega področja, po nalogu vodje, direktorja ali župana.

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 3. izjavo kandidata, da:

– je državljan Republike Slovenije,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Logatec pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
 2. opis glede usposobljenosti za delo z računalnikom.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, eventualno tudi na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: “za javno objavo prostega delovnega mesta – občinski redar vodja skupine« na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Logatec in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.logatec@logatec.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Več informacije na tel 01 75 90 604. Izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki se uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

Berto Menard, l.r.

Župan