Krepitev skupnosti

Krepitev skupnosti

Partnerji operacije:

LAS s CILjem

Vodilni partner: Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.,
Mestni trg 1
5280 Idrija
http://las-sciljem.si/
Špela Rudolf
05 37 43 914
spela.rudolf@icra.si

Občina Logatec
Tržaška cesta 50A
1370 Logatec
https://www.logatec.si/
Matjaž Martinšek
01/7590 606
matjaz.martinsek@logatec.si.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50A
1370 Logatec
https://www.logatec.si/
Matjaž Martinšek
01/7590 606
matjaz.martinsek@logatec.si.

Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija
www.idrija.si
Maja Majnik
05 37 34 516
maja.majnik@idrija.si  

Občina Cerkno
Bevkova ulica 9
5282 Cerkno
www.cerkno.si
Jožica Lapajne
05 373 46 47
Jozica.lapajne@cerkno.si

ICRA d.o.o. Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija
www.icra.si
Mateja Bizjak
05 37 43 911
mateja.bizjak@icra.si

Celotna vrednost operacije: 336.573,55 EUR

Nepovratna sredstva: 263.215,16 EUR

Obdobje izvajanja operacije: 30. 6. 2020 – 28. 2. 2023

  1. Faza: 30. 6. 2020 – 31. 3. 2021
  2. Faza: 30. 6. 2020 – 31. 3. 2022
  3. Faza: 30.6. 2020 – 28. 2. 2023

Opis:

Krepitev skupnosti je operacija, ki je nastala na osnovi potreb na celotnem območju LAS. Izvaja jo LAS kot vodilni partner, v operaciji pa so vključeni tudi drugi člani LAS, ki prispevajo k izboljšanju stanja na območju. Na delavnicah za člane LAS, ki so potekale v maju 2020 je bila prepoznana potreba po vzpostavitvi skupnostnih centrov na območju vseh treh vključenih občin. V ta namen se bodo uredili prostori v Logatcu in v Idriji, nabavila se bo oprema za delo in avto za koordinatorja v Cerknem. Na vseh treh območjih se bo pripravil načrt izvedbe aktivnosti, vzpostavila se bo delovna skupina, ki bo sproti potrjevala načrtovane aktivnosti, izvajale se bodo aktivnosti po planu. Za koordinacijo dela bo skrbel po en koordinator v vsakem kraju, v izvedbo aktivnosti pa se bodo vključevali tudi prostovoljci.

V okviru skupnih aktivnosti se bo izvedlo srečanja in izobraževanja za koordinatorje in prostovoljce. En del skupnih aktivnosti bo namenjen superviziji, ki bo pripomogla k učinkovitejšemu delu. Izvedlo se bo usposabljanje za ulično delo z ranljivimi ciljnimi skupinami, kar bodo kot poseben pristop pri delu  uporabili koordinatorji in prostovoljci.

Promocija bo potekala preko spletnih strani LAS s CILjem in vključenih partnerjev. Pripravili se bodo članki za lokalna glasila in objave na spletnih medijih. LAS bo kupil promocijski material s katerim bo promoviral operacijo med uporabniki in širšim prebivalstvom.

Rezultati:

  • Število novih pristopov ali aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju 3
  • Število vključenih posameznikov iz ranljivih skupin 20
  • Izdelan promocijski material za operacijo 1 komplet
  • Kupljen avtomobil za izvajanje dejavnosti 1
  • Urejeni in opremljeni prostori 3

Cilji:

  • Izboljšati kakovost življenja na podeželju (novi pristopi za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju).
  • Aktivirati potenciale ranljivih skupin (preko različnih oblik skupnostnih centrov vključiti ranljive ciljne skupine)

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Povezava na spletno stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.