Formica 4 Cerkno – Idrija – Logatec

Partnerji v operaciji: LAS s CILjem, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija

Vrednost celotne operacije: 112.747,23 EUR

Sofinanciranje operacije  s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj: 77.699,93 EUR 

Trajanje operacije: 01. 8. 2020 – 28. 2. 2023 

Viri sofinanciranja: Republika Slovenija, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec, LAS s CILjem, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija.

POVZETEK:

Izhodišče projekta in njegov namen: Območje LAS s CILjem ima sicer eno najnižjih stopenj brezposelnosti v Sloveniji, vendar območju ustvarjanje novih delovnih mest predstavlja velik razvojni izziv, sploh na ne-tehničnih področjih. Območje ima dolgo industrijsko tradicijo, velik del prebivalstva je zaposlen v gospodarskih družbah, v času pred epidemijo s korona virusom je delovne sile celo primanjkovalo. Trenutno se še ne ve, kakšne bodo posledice epidemije, zagotovo pa se bo povečalo število brezposelnih oseb na območju.

Velik potencial za ustvarjanje novih delovnih mest predstavlja razvoj novih oblik podjetništva, med njimi so tudi coworking prostori. Partnerji, vključeni v projekt, smo leta 2017 pristopili k vzpostavitvi 3 coworking prostorov. Vzpostavili smo osnovne pogoje za zagon dejavnosti, začeli z izvajanjem dejavnosti, svetovanj, mentorstev, izobraževanj, animacijo, motivacijo, organizacijo dogodkov,… Projekt se zdaj izvaja že četrto leto in je bil dobro sprejet, na terenu se kaže potreba po nadaljevanju v tej smeri.

S projektom uvajamo nekaj nadgradenj in ga razširjamo:

 • Cerkno: razvoj inovativnih turističnih produktov v povezavi z geotermalno učno potjo,
 • Idrija: razvoj inovativnih turističnih produktov s področja dediščine,
 • Logatec: vzpostavitev pogojev za delovanje TIC in razvoj turističnih programov.

Cilji,  ki jih želimo doseči: oblikovanje spodbudnega podjetniškega okolja, izvajanje vsebinskih aktivnosti v coworking prostorih, identifikacija potencialnih podjetnikov in nudenje podpore pri njihovih načrtih in idejah, nudenje podpore obstoječim podjetnikom, promocija podjetništva in inovativnosti, spodbujanje podjetništva v turizmu. 

AKTIVNOSTI IN PRIČAKOVANI REZULTATI:

Operacija bo potekala v treh fazah in sicer:

 • 1. faza: 1. 8. 2020 – 30. 6. 2021,
 • 2. faza: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2022,
 • 3. faza: 1. 7. 2022 – 28. 2. 2023.

V projektu Formica 4 je pomembna nadaljnja gradnja skupnosti, krepitev obstoječe in razvoj novih neformalnih mrež za spodbujanje podjetništva, nadaljnji razvoj vzpostavljene podjetniške infrastrukture, delo z zainteresiranimi posamezniki, razširitev na novo ciljno skupino – dijake in učence,  poudarek na razvoju turističnih vsebin. Projekt je zastavljen dolgoročno in se bo izvajal postopoma po letih, do konca programskega obdobja.

Predvidene aktivnosti so: 

 • izvajanje vsebinskega dela v projektu: redno delo v coworking prostorih, 
 • izobraževanja, praktične delavnice, predstavitve dobrih praks, coaching: načrtovanje, priprava in izvedba različnih izobraževanj, delavnic, usposabljanj, coachingov, koordinacija in nadgradnja mreže zunanjih svetovalcev, mentorjev,
 • promocija in organizacija dogodkov,
 • nakup strokovne literature,
 • plačilo najemnine za coworking prostore,
 • razvoj turističnih programov in produktov,
 • koordinacija in vodenje projekta.

CILJI OPERACIJE:

Kratkoročni cilji:

 • delati z zainteresiranimi posamezniki,
 • nadaljnji razvoj dejavnosti v coworking centrih,
 • pripraviti izobraževanja in usposabljanja, nuditi mentorstva, specialna svetovanja,
 • izvajati različne promocijske aktivnosti, vključno z organizacijo dogodkov,
 • zasnova in razvoj novih turističnih programov, produktov,
 • nuditi pomoč in podporo uporabnikom coworking prostorov.

Dolgoročni cilji: razvoj podjetniške infrastrukture in pogojev za oblikovanje novih, inovativnih delovnih mest, kar bomo dosegli z vzpostavitvijo spodbudnega in sodelovalnega okolja, vzpostavitvijo skupnosti zainteresiranih posameznikov, spodbujanjem podjetniških aktivnosti, dvig in razvoj podjetniških kompetenc in znanja, promocija podjetništva v lokalnem okolju in med mladimi,…

Prispevek k ciljem SLR: v SLR je zapisano, da je razvoj coworking centrov v urbanih središčih prepoznan kot priložnost za razvoj podjetništva in podjetnosti. Projekt prispeva k ciljem SLR.

Več informacij dobite na: https://www.eu-skladi.si/in na http://las-sciljem.si/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.