Formica 2 Cerkno – Idrija – Logatec

Formica 2 Cerkno – Idrija – Logatec – opis projekta

Partnerji v operaciji: LAS s CILjem, LTO Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec

Vrednost celotne operacije: 47.272,56 EUR

Sofinanciranje operacije  s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj:34.027,44 EUR

Trajanje operacije: 01. 7. 2018 – 30. 6. 2019

Vir sofinanciranja: Republika Slovenija, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec, LAS s CILjem

Povzetek:

Izhodišče projekta: Območje LAS s CILjem ima sicer eno najnižjih stopenj brezposelnosti v Sloveniji, vendar območju ustvarjanje novih delovnih mest predstavlja velik razvojni izziv. Velik delež prebivalstva je zaposlenega v večjih gospodarskih družbah, kjer jim je zagotovljena ekonomska in socialna varnost, zato so manj samoiniciativni in podjetni.

Ko se posamezniki soočijo z brezposelnostjo, jim pomanjkanje podjetnosti predstavlja velik izziv oziroma težavo. Velik potencial za ustvarjanje novih delovnih mest predstavlja razvoj »novih oblik« podjetništva, kot so coworking centri. Gre za način dela, prostor in skupnost, ki samozaposlenim in drugim profesionalcem različnih profilov omogoča spontano mreženje, s tem pa pridobivanje novih izkušenj, znanj, zamisli in priložnosti za nove projekte. Osnovni razlog za projekt je ustvariti nova delovna mesta oziroma ustvariti pogoje za nova delovna mesta, spodbujati podjetniško iniciativnost in podjetništvo na območju vseh treh občin.

Namen operacije je nadaljevati s projektom, ki smo ga začeli izvajati lani – gre za skupen projekt vzpostavitve 3 coworking prostorov, V Cerknem, Idriji in Logatcu. V projektu Formica Cerkno-Idrija-Logatec smo vzpostavili osnovne pogoje za začetek delovanja vseh treh centrov, v dveh od njih smo že v lanskem letu začeli z vsebinskim delom. Začeto delo je edino smiselno in upravičeno nadaljevati naprej v naslednjih letih, zato smo pripravili nadaljevanje projekta – Formico 2 Cerkno-Idrija-Logatec.

Cilji,  ki jih želimo doseči: sodelovanje z zainteresiranimi posamezniki, gradnja podpornega podjetniškega okolja, spodbujanje podjetništva in podjetnosti, organizacija izobraževanj in usposabljanj, izvajanje redne dejavnosti v vseh treh coworking prostorih, mentorstvo potencialnim in delujočim podjetnikom, posameznikom, izvajanje promocijskih aktivnosti.

Aktivnosti IN PRIČAKOVANI REZULTATI:

Operacija bo potekala v eni fazi in sicer od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. V projektu Formica 2 je pomembna nadaljnja gradnja skupnosti, krepitev obstoječe in razvoj novih neformalnih mrež za spodbujanje podjetništva, nadaljnji razvoj pravkar vzpostavljene podjetniške infrastrukture, delo z zainteresiranimi posamezniki, razširitev na novo ciljno skupino – dijake in učence. Projekt je zastavljen dolgoročno in se bo izvajal postopoma po letih, do konca programskega obdobja.

Predvidene aktivnosti so:

  • izvajanje vsebinskih aktivnosti v coworkingu, strokovno usmerjanje dveh zaposlenih na tem projektu in vsebinsko delo na projektu,
  • izobraževanje, svetovanje in mentorstvo
  • promocijske aktivnosti,
  • koordinacija projekta.

Cilji operacije:

Kratkoročni cilji:

  • delati z zainteresiranimi posamezniki,
  • razvoj pravkar začete dejavnosti v dveh coworking centrih in zagon dejavnosti v enem coworking centru,
  • pripraviti izobraževanja in usposabljanja, nuditi mentorstva, specialna svetovanja,
  • izvajati različne promocijske aktivnosti, vključno z organizacijo treh dogodkov,
  • nuditi pomoč in podporo uporabnikom coworking prostorov.

Dolgoročni cilji: v lokalnem okolju naprej razvijati podjetniško infrastrukturo in pogoje za oblikovanje novih, inovativnih delovnih mest, kar bomo dosegli z vzpostavitvijo spodbudnega in sodelovalnega okolja, vzpostavitvijo skupnosti zainteresiranih posameznikov, spodbujanjem podjetniških aktivnosti, izvajanjem izobraževanj in usposabljanj, izvajanjem različnih oblik promocije,…, ter ustvariti dve delovni mesti.

Prispevek k ciljem SLR: v SLR je zapisano, da je razvoj coworking centrov v urbanih središčih prepoznan kot priložnost za razvoj podjetništva in podjetnosti. Projekt prispeva k ciljem SLR.

Več informacij dobite na: www.eu-skladi.si in na http://las-sciljem.si/. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.