Celostna prometna strategija

Celostna prometna strategija sprejeta na Občinskem svetu

Po večmesečnem delu in številnih aktivnosti, ki so potekale v tesnem sodelovanju s ključnimi deležniki ter občankami in občani Logatca, je občinski svet v sredo, 18. aprila 2017, na 17. redni seji potrdil Celostno prometno strategijo (CPS).

CPS se je pripravljal eno leto, v okviru izdelave pa je bilo izvedenih več aktivnosti, med temi 4 javne razprave, intervjuji s ključnimi deležniki, delavnice, anketa in različni promocijski dogodki. Obsega analizo stanja, vizijo, strateške usmeritve in cilje ter ukrepe, zapisane v akcijskem načrtu, ki bodo vodili h kakovostnejšemu življenju v Logatcu in širše.

Ob tem izpostavlja štiri prioritetne stebre, ki jih bodo spremljale tudi promocijske in ozaveščevalne akcije, in sicer:

I. Boljše možnosti za pešačenje in kolesarjenje v celotni občini,
II. Urejanje tranzitnega prometa,
III. Krepitev lokalnega javnega prometa,
IV. Skupni trud javne uprave, šol in podjetij k razvoju trajnostne mobilnosti.

Potrjena in sprejeta Celostna strategija predstavlja akcijski dokument preko katerega bo občina lažje realizirala dolgoročne, strateške in trajnostne rešitev, ki bodo pripomogle k še višji kakovosti življenja v občini. Sprejeta strategija in potrjen akcijski načrt za njegovo izvedbo namreč predstavljata osnovo za nadaljnje urejanje prostora in prometa v občini, ter možnosti za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev, ki bodo v okviru nadaljnjih razpisov različnih ministrstev namenjena ukrepom na področju trajnostne mobilnosti.

Objavljamo celoten dokument Celostne prometne strategije, kjer so navedeni konkretni ukrepi za uresničevanje prioritetnih ciljev razvoja trajnostne mobilnosti v Logatcu. V tiskani obliki bo dostopen na Občini Logatec

Občinska uprava

Oblikovanje akcijskega načrta Celostne prometne strategije Občine Logatec

15. marca je v Logatcu potekala zadnja delavnica, na kateri so pripravljavci celostne prometne strategije skupaj z občino in povabljenimi predstavniki različnih lokalnih organizacij ter ustanov oblikovali akcijski načrt, najpomembnejši in hkrati najbolj oprijemljiv del strategije, ki bo osnova za bolj trajnosten razvoj prometa v prihodnosti. Akcijski načrt določa nabor ukrepov skupaj s potrebnimi sredstvi, odgovornostmi in časovnimi roki za njihovo izvedbo, kar bo podlaga za spremljanje izvajanja strategije v naslednjih petih letih.

Celostna prometna strategija je pionirski dokument, ki se od drugih razlikuje predvsem po načinu priprave, saj nastaja z intenzivnim sodelovanjem javnosti. Aktivnosti v sklopu priprave potekajo že od lanskega junija. V tem času je bilo organiziranih več dogodkov (4 javne razprave, 3 delavnice z vabljenimi udeleženci, anketa, intervjuji) in drugih strokovnih analiz, na podlagi katerih je opredeljena vrsta ukrepov, ki jih bo za razvoj okolju in ljudem prijaznejše mobilnosti občina izvajala v naslednjih 5 letih. Na zadnjo delavnico so bili povabljeni predstavniki občine, krajevnih skupnosti, gospodarstva, javnih zavodov in drugih lokalnih deležnikov.

Kot najpomembnejši so bili prepoznani ukrepi povezani z urejanjem varnih in prijaznih poti za pešce in kolesarje ter ukrepi namenjeni omejevanju tranzitnega prometa, predvsem tovornega prometa na Tržaški cesti. Tekom priprave strategije so se kot problematična izkazala različna prečkanja cestišč in ponekod pomanjkanje prehodov za pešce. Na delavnici so udeleženci poudarili, da je ukrep urejanja prečkanj cestišč treba razumeti kot bistven tudi za urejanje varnejših šolskih poti, ki naj se jih ureja tudi na podlagi priporočil logaškega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na počutje pešcev in kolesarjev na logaških ulicah pa vpliva tudi količina tranzitnega prometa. Na tem področju je občina že dlje časa aktivna, pripravlja se namreč projektna dokumentacija za izgradnjo povezovalne ceste med obema OI conama. Občina bo izvedbo povezovalne ceste vključila v akcijski načrt, medtem ko dolgoročno že razmišlja o različnih možnostih do kolesarjev in pešcev bolj prijaznega urejanja Tržaške ceste med krožiščem in odcepom ceste za Rovte. Pri obstoječi ureditvi namreč mnoge občane moti višinsko neenotna kolesarska pot.

V naslednjih mesecih bo občina na podlagi ugotovitev dokončno oblikovala akcijski načrt, ki bo za posamezne ukrepe določal odgovornega nosilca, oceno sredstev potrebnih za izvedbo ter časovni rok izvedbe ukrepa. Izvajanje akcijskega načrta bo občina v naslednjih letih spremljala, kar bo tudi pogoj za kandidiranje občine na različnih razpisih za sofinanciranje s področja trajnostne mobilnosti.

Razstava o viziji razvoja prometa v Logatcu

Sredi januarja je župan občine Logatec Berdo Menard v Upravnem centru Logatec odprl razstavo ilustracij o viziji razvoja prometa v Logatcu, ki jo je v okviru priprave Celostne prometne strategije (CPS) ustvaril Vid Sark. Dela, ki bodo razstavljena še vse do konca meseca januarja, so nastala na zadnji javni razpravi, kjer so občanke in občani oblikovali vizijo razvoja prometa v občini ter pričeli z izbiro konkretnih ukrepov.

Ob odprtju razstave je župan Berto Menard poudaril, da je izredno zadovoljen z aktivno in številčno udeležbo tako na javnih razpravah, delavnicah kot tudi s sodelovanjem posameznikov v anketi. Ob tem je poudaril, da si želi, da bo Celostna prometna strategija predstavljala realen akcijski dokument preko katerega bo občina lahko realizirala dolgoročne, strateške in trajnostne rešitev, ki bodo pripomogle k še višji kakovosti življenja v občini. Bo pa potrebno za to storiti tudi kakšen korak nazaj, predvsem kar se tiče prometnih navad občank in občanov, čemur bodo posebno pozornost posvečali tudi na občini, je še izpostavil. Ob zaključku je sledilo žrebanje sodelujočih v anketi CPS, nagrade za spodbujanje trajnostne mobilnosti pa so prejeli: Neja Rupnik (kolesarsko čelado), Aleš Kravanja (skiro) in Bojana Lango, ki je prejela glavno nagrado – zložljivo kolo.

Občina Logatec leto zaključuje tudi z ambiciozno vizijo razvoja prometa

Priprava in oblikovanje Celostne prometne strategije, ki poteka že vse od meseca julija 2016, je v polnem teku. V decembru je bila v okviru druge faze izvedena še zadnja, četrta, javna razprava, na kateri so občanke in občani oblikovali vizijo razvoja prometa v občini ter pričeli z izbiro konkretnih ukrepov. 

Na tokratni javni razpravi je bil predstavljen osnutek vizije, ki so ga udeleženci pod mentorstvom pripravljavcev CPS dokončno oblikovali, vizija se tako glasi:
Občina Logatec bo s strateškim izvajanjem prometnih ureditev in ureditev ulic in trgov poskrbela, da bo Logatec postal prometno varen in urejen. S tem bo zagotovila dobre pogoje za visoko kakovost življenja prebivalcev.

S kakovostnim, strateškim in celovitim urejanjem peš in kolesarskih poti ter zelenih površin na območju celotne občine bo spodbujala občane k uporabi trajnostnih načinov mobilnosti ter pogostejšemu obiskovanju javnih površin tudi v prostem času. Pri tem bo z dobrimi zgledi s strani zaposlenih spodbujala trajnostno mobilnost s poudarkom na krajših razdaljah.

Občina se bo prednostno lotevala urejanja prometa za potrebe industrijskih con na način, da tranzitni promet ne bo motil lokalnih prebivalcev. Za potrebe tranzitnega prometa in za potrebe bolj trajnostne mobilnosti pa bo občina uredila prostore za spodbujanje P+R in sopotništva.

Po svojih zmožnostih bo spodbujala večjo usklajenost javnega potniškega prometa s potrebami prebivalcev tako, da bo uvedla lokalni javni potniški promet, spodbujala razvoj železniškega prometa, na obstoječih postajališčih pa zagotovila dobre pogoje za dostopnost ter intermodalnost.

Podani so bili tudi konkretni ukrepi s katerimi bo moč vizijo uresničevati. Probleme tranzitnega prometa skozi naselje bi po mnenju obiskovalcev v veliki meri rešila že nova cestna povezava med obema industrijsko-obrtnima conama ter izgradnja parkirišča za tovorna vozila. Na ta način bi se odprle možnosti za ureditev središča Logatca bolj po meri pešcev in kolesarjev. Udeleženci so izpostavili državno cesto G1-102 na območju Sončnega Loga in novega trgovskega središča, ob kateri so se v zadnjem času razvile nove urbane rabe, ne pa tudi prometne ureditve primerne za pešce in kolesarje. Prav na področju kolesarjenja bo potrebno storiti še veliko; s primerno urejeno kolesarsko potjo povezati Gornji in Dolnji Logatec, z umestitvijo kolesarnic in izposojevalnic koles pa bi lahko še dodatno spodbudili kolesarjenje. Kot alternativo pešačenju in kolesarjenju je potrebno spodbujati razvoj lokalnega javnega potniškega prometa in omogočati intermodalnost. Poleg omenjenih ukrepov so bili pogosteje omenjeni še ukrepi, povezani z ozaveščanjem prebivalstva o koristih trajnostne mobilnosti ter okrepljen nadzor nad kršitvami prometnih predpisov.

Javno razpravo je skozi risbe spremljal logaški umetnik Vid Sark. Njegove ilustracije bodo na ogled od 12. januarja 2017 naprej v prostorih Upravnega centra Logatec. Odprtje razstave Vizije prometnega razvoja Logatca bo hkrati tudi zaključek ankete, namenjene pripravi celostne prometne strategije, na kateri bodo izžrebani trije dobitniki nagrad.

Kakšna je vaša vizija prometa v občini Logatec?

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

v občini Logatec so v zadnjih mesecih potekale različne aktivnosti namenjene izdelavi Celostne prometne strategije, katere cilj je uvajanje dolgoročnih, strateških in trajnostnih rešitev na področju urejanja prometa, ki bodo pripomogle k še višji kakovosti življenja v občini.

Na podlagi izvedenih javnih razprav, delavnic, intervjujev in anket smo oblikovali temelje za skupno vizijo razvoja prometa v občini. Vabljeni k branju osnutka vizije CPS Logatec ter k posredovanju vaših mnenj. Pošiljamo vam povezavo na vprašalnik, s katerim bomo z vašo pomočjo ovrednotili ciljne strateške vrednosti in oblikovano vizijo.
Vaša mnenja nam lahko posredujete na naslov Katja.Zagar1@logatec.si.


Osnutek vizije občine Logatec

Občina Logatec bo s strateškim izvajanjem prometnih ureditev in ureditev ulic in trgov poskrbela, da bo Logatec postal prometno varen in urejen. S tem bo zagotovila dobre pogoje za visoko kakovost življenja prebivalcev.

S kakovostnim, strateškim in celovitim urejanjem peš in kolesarskih poti ter zelenih površin na območju celotne občine bo spodbujala občane k uporabi trajnostnih načinov mobilnosti ter pogostejšemu obiskovanju javnih površin tudi v prostem času. Pri tem bo z dobrimi zgledi s strani zaposlenih spodbujala trajnostno mobilnost s poudarkom na krajših razdaljah.
Občina se bo prednostno lotevala urejanja prometa za potrebe industrijskih con na način, da tranzitni promet ne bo motil lokalnih prebivalcev. Za potrebe tranzitnega prometa in za potrebe bolj trajnostne mobilnosti pa bo občina uredila prostore za spodbujanje P+R in sopotništva.

Po svojih zmožnostih bo spodbujala večjo usklajenost javnega potniškega prometa s potrebami prebivalcev tako, da bo uvedla lokalni javni potniški promet, spodbujala razvoj železniškega prometa, na obstoječih postajališčih pa zagotovila dobre pogoje za dostopnost ter intermodalnost.

Povezava na vprašalnik: https://www.1ka.si/a/110379

Vabilo na zadnjo javno razpravo v okviru Celostne prometne strategije

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

tekom različnih aktivnosti (javne razprave, delavnice, anketa) in faz priprave Celostne prometne strategije Občine Logatec smo v sodelovanju z vami uspešno oblikovali vizijo trajnostnega razvoja prometa, ki se glasi:

»Občina Logatec bo s strateškim izvajanjem prometnih ureditev in ureditev ulic in trgov poskrbela, da bo Logatec postal prometno varen in urejen. S tem bo zagotovila dobre pogoje za visoko kakovost življenja prebivalcev.

S kakovostnim, strateškim in celovitim urejanjem peš in kolesarskih poti ter zelenih površin na območju celotne občine bo spodbujala občane k uporabi trajnostnih načinov mobilnosti ter pogostejšemu obiskovanju javnih površin tudi v prostem času. Pri tem bo z dobrimi zgledi s strani zaposlenih spodbujala trajnostno mobilnost s poudarkom na krajših razdaljah.

Občina se bo prednostno lotevala urejanja prometa za potrebe industrijskih con na način, da tranzitni promet ne bo motil lokalnih prebivalcev. Za potrebe tranzitnega prometa in za potrebe bolj trajnostne mobilnosti pa bo občina uredila prostore za spodbujanje P+R in sopotništva.
Po svojih zmožnostih bo spodbujala večjo usklajenost javnega potniškega prometa s potrebami prebivalcev tako, da bo uvedla lokalni javni potniški promet, spodbujala razvoj železniškega prometa, na obstoječih postajališčih pa zagotovila dobre pogoje za dostopnost ter intermodalnost.«

Tokratna zadnja javna razprava pa bo namenjena izbiri ukrepov, s katerimi bomo lahko uresničevali našo skupno vizijo.

Vabljeni v četrtek, 8. 12. 2016, ob 17.00, da se nam ponovno pridružite
v Veliki sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec.

Le z vašim sodelovanjem bomo lahko poiskali in prepoznali najboljše rešitve.
Izkoristite priložnost in soodločajte o razvoju mobilnosti v Logatcu.
Veselimo se srečanja z vami,

Berto MENARD
Župan Občine Logatec

Več odgovorov – kvalitetnejši promet

Vablimo vas, ki izpolnitvi aknekte v sklopu priprave Celostne prometne strategije Občine Logatec. Z reševanjem ankete nam boste zelo pomagali, hkrati pa boste tako aktivno prispevali  h končni obliki Celostne prometne strategije občine Logatec. 

Zavezujemo se, da bomo vaša mnenja upoštevali po najboljših močeh. 
Rešena anketa vam omogoča sodelovanje v žrebu za izvrstne nagrade (zložljivo kolo, skiro, kolesarska čelada). 
Povezava na anketi: https://www.1ka.si/a/103141

Pomembno vlogo pri razvoju trajnostne mobilnosti v Logatcu naj bi imel tudi vlak

Vabilo na javno razpravo Kaj so celostne prometne strategije in Izzivi prometnega sistema občine Logatec

Spoštovane občanke, spoštovani občani,
Občina Logatec je z namenom uvajanja dolgoročnih in trajnostnih rešitev na področju urejanja prometa pristopila k projektu izdelave Celostne prometne strategije (CPS), za katero želimo, da predstavlja strateški dokument s konkretnimi ukrepi na področju prometa, ki bodo vodili v pozitivne spremembe, vse z namenom doseganja višje kakovosti življenja v občini.
Ker so nam vaše izkušnje, znanja in ideje izredno pomembne, si želimo vašega aktivnega sodelovanja, saj bomo le na ta način lahko prepoznali prometne izzive občine ter poiskali ustrezne rešitve.

Zato vas vljudno vabimo k sodelovanju na

1. Javno razpravo »KAJ SO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE?«,
ki bo potekala v sredo, 6. julija 2016, od 17.00 do 18.30


ter

2. Javno razpravo »IZZIVI PROMETNEGA SISTEMA OBČINE LOGATEC«,
ki bo potekala v sredo, 6. julija 2016, od 18.30 do 20.00
v Veliki sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec.

Na tokratnih javnih razpravah bomo predstavili razliko med tradicionalnim in sodobnim načinom spopadanja s prometnimi izzivi, zakaj se tradicionalni način v praksi pogosto ne obnese več in kakšni so učinki ukrepov, ki v ospredje postavljajo človeka in ne vozila. Predstavljen bo pregled stanja prometa v občini Logatec, strokovnjaki bodo predstavili izzive in priložnosti ter primere dobrih praks trajnostne mobilnosti v primerljivih mestih.

V nadaljevanju bomo skupaj z vami naslovili ključne izzive, vaši predlogi in ugotovitve bodo podlaga za izdelavo scenarijev nadaljnjega razvoja prometa v občini. Delo bo potekalo interaktivno v obliki javne razprave, v sproščenem vzdušju, zato pričakujemo ustvarjalen pogovor z različnimi predlogi in pogledi na tematiko.

Vabljeni, da na javnih razpravah podate tudi svoja izhodišča in mnenja.

1. Javna razprava: KAJ SO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
17.00Uvodni nagovor
17.10Predstavitev Celostnih prometnih strategij
17.30Proces vključevanja javnosti v pripravo celostnih prometnih strategij
17.50Javna razprava
 Odmor za kavo
2. Javna razprava: IZZIVI PROMETNEGA SISTEMA OBČINE LOGATEC
18.30Pregled stanja in ključnih prometnih izzivov v občini Logatec
19.00Javna razprava
20.00Zaključek

Veselimo se srečanja z vami,

Berto MENARD l.r.
Župan Občine Logatec

Kaj je celostna prometna strategija?

Ministrstvo za infrastrukturo je 12.10. 2015 objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij Celostne prometne strategije (CPS) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki se nanaša na prednostno os Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostno naložbo Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, pri tem pa izpostavlja specifični cilj, ki je Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Pri tem Celostna prometna strategija predstavlja ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa in vsebuje zaporedje naslednjih ukrepov, s katerimi bo občina uresničevala zastavljene strateške cilje in posledično vzpostavljala višjo kakovost bivanja. Glavni namen CPS predstavlja strateški pristop k trajnostnemu načrtovanju prometa na ravni občine ter s tem povezan doprinos k dvigu kakovosti življenja v občini ter uresničitvi njenih ključnih razvojnih potencialov. CPS temelji na usklajevanju konceptov gospodarskega razvoja, socialne pravičnosti in kakovosti okolja. Predstavlja pristop, ki preseže raven različnih sektorjev na ravni občine in temelji na čezsektorskem sodelovanju, hkrati pa spodbuja vključevanje različnih skupin deležnikov v pripravljalni proces. Za uspešno čezsektorsko sodelovanje je potrebna politična podpora pripravi in izvajanju CPS. Za uspešno participacijo deležnikov, v prvi vrsti prebivalcev občine, pa je potrebna komunikacija, ki temelji na zaupanju in transparentnosti. Prav temu pa je namenjena Komunikacijska strategija, saj je eden od pogojev za uspešno izvajanje CPS legitimnost ciljev in ukrepov strategije med deležniki oziroma javnostmi.

Pomembno je poudariti, da sta izdelan CPS ter potrjen akcijski načrt za njegovo izvedbo osnova za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev, ki bodo v okviru nadaljnjih razpisov namenjena ukrepom na področju trajnostne mobilnosti. Sofinancirani bodo projekti, ki bodo prispevali k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora in povečanju prometne varnosti. Pri oblikovanju in načrtovanju CPS je določen poudarek namenjen t.i. mehkim ukrepom, ki ne vključujejo gradnje in na vključujoč in legitimen način doprinesejo k spreminjanju navad ljudi in izboljšanju javnih prostorov. Infrastrukturne rešitve so predvidene le v primerih, ko z mehkimi ukrepi težav ne moremo rešiti. Prav zaradi poudarka na mehkih ukrepih, katerih uspešnost temelji na posvojitvi oziroma celo sooblikovanju s strani prebivalcev in ostalih deležnikov, je informiranje javnosti ter posvetovanje, sodelovanje in sooblikovanje z javnostjo ključnega pomena.

Pri CPS gre za nov pristop k načrtovanju prometa, katerega bistvene značilnosti Povzemamo smernice za pripravo CPS. so:
– Infrastrukturni ukrepi so le eni izmed možnih pristopov k načrtovanju prometa.
– Strateško in ciljno načrtovanje.
– Odločanje je participativno in transparentno.
– Osrednji cilj je dostopnost in kakovost bivanja.
– Osredotočenost na človeka.
– Stroškovno učinkovito načrtovanje.
– Upravljanje prometnega povpraševanja.
– Osredotočenost na učinkovite in postopno vpeljane izboljšave.
– Interdisciplinarnost in vključevanje sektorjev za zdravje, okolje in prostor.
– Strateško presojanje skladnosti projektnih možnosti in zastavljenih ciljev.

Med cilje CPS uvrščamo vzpostavitev trajnostnega prometnega sistema tako, da se zagotovi dostopnost delovnih mest in storitev za vse, izboljša prometna varnost, zmanjša onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in poraba energije, poveča učinkovitost in zmanjša stroške potniškega in tovornega prevoza ter izboljša privlačnost in kakovost okolja. Celostno urejen promet ne pomeni zgolj bolje izkoriščene prometne infrastrukture, nižjih stroškov za mobilnost, manjših zastojev, bolj učinkovitih naložb, večjega zadovoljstva in manjšega onesnaženja. Prinaša objektivno merljivo izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev in povečanje možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj. Proces spreminjanja načina dela in drugačen pristop k reševanju prometnih izzivov sta bistvena za spremembe tako na ravni urejenosti občine, ki bo postala prijazna pešcem in kolesarjem, kot na ravni spreminjanja potovalnih navad občanov, ki bodo na račun manjše uporabe avtomobilov prispevali k večjemu deležu trajnostnih oblik mobilnosti. Hkrati zaradi poudarjenega procesa vključevanja javnosti pri (so)oblikovanju CPS doprinese k razvoju vloge javnosti v procesih upravljanja na ravni občine. Vzpostavljena komunikacijska platforma med določevalci in javnostmi se lahko uporablja tudi v bodoče za iskanje legitimnih rešitev za raznovrstne izzive občine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada

Anketa – Celostna prometna strategija Občine Logatec

Občina Logatec v letošnjem letu pripravlja Celostno prometno strategijo, dokument, ki bo močno vplival na urejanje prometa in prostora v vaši občini v naslednjem desetletju. Osrednji namen dokumenta je reševanje prometnih izzivov z uvajanjem dolgoročnih, strateških in trajnostnih rešitev, ki bodo pripomogle k višji kakovosti življenja. Predvidene bodo rešitve, namenjene bolj ljudem kot avtomobilom, zato pri pripravi dajemo velik poudarek tudi vključevanju prebivalcev. 

Z reševanjem ankete nam boste zelo pomagali, hkrati pa boste tako aktivno prispevali  h končni obliki Celostne prometne strategije občine Logatec. Mi pa se zavezujemo, da bomo vaša mnenja upoštevali po najboljših močeh. 

Rešena anketa vam omogoča sodelovanje v žrebu za izvrstne nagrade (zložljivo kolo, skiro, kolesarska čelada). Več o tem na koncu ankete, ki smo jo v sklopu priprave celostne prometne strategije skupaj z občino pripravili Ljubljanski urbanistični zavod in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

Povezava na anketo.

Vabimo vas, da izpolnite anketo o stanju, željah, navadah in pričakovanjih na področju mobilnosti v Občini Logatec
Občina Logatec v sodelovanju z Ljubljanskim urbanističnim zavodom in Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS). CPS je strateški dokument, ki bo močno vplival urejanje prometa v vaši Občini v naslednjem desetletju. Hkrati bo CPS podlaga za pridobivanje Evropskih sredstev za izvedbo konkretnih projektov s področja trajnostne mobilnosti v Občini Logatec.

Način urejanja in upravljanja prometa močno vpliva na vsakdanje življenje ljudi, zato je pravilno, da vas, prebivalce občine, v proces nastajanja CPS na različne načine vključimo. Ob javnih razpravah, delavnicah in dogodkih smo oblikovali tudi anketo, s katero želimo pridobiti čim več podatkov o vaših stališčih, navadah, željah in vrednotah glede urejanja prometa (kar vključuje javni, avtomobilski in mirujoč promet, hojo ter kolesarjenje). Izmed vseh navedenih oblik vključevanja javnosti le anketa omogoča pridobivanje podatkov večje skupine lokalnih prebivalcev, zato je za nas načrtovalce nadvse pomemben vir informacij.

Anketo prosimo rešite na elektronskem naslovu: https://www.1ka.si/a/103141

Tiskane ankete bodo od 14. 9. 2016 na voljo na različnih lokacijah po občini, in sicer: na Občini Logatec, v Knjižnici, v Zdravstvenem domu, v Centru starejših občanov, Osnovni šoli 8 talcev, Osnovni šoli Tabor ter v Domu Marije in Marte. Na teh mestih bodo pripravljene tudi skrinjice za oddajo ankete. Izpolnjeno anketo lahko tudi pošljete na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50, 1370 Logatec, s pripisom »anketa CPS«.
Z izpolnjeno anketo lahko sodelujete tudi v nagradnem žrebanju za nagrade (zložljivo kolo, skiro, čelada). Datum žrebanja bo objavljen na spletni strani občine, nagrajenci pa bodo o žrebu obveščeni.
Vljudno vabljeni k sodelovanju

Pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri

 1. Splošne določbe
  V anketi lahko sodelujete vsi občani Občine Logatec, z v celoti izpolnjenim anketnim vprašalnikom (izpolnjen anketni vprašalnik na spletni strani, izpolnjen anketni vprašalnik v tiskani obliki in vrnjen v namenske skrinjice po različnih lokacijah v Občini Logatec ali vrnjen po pošti na občino s pripisom »anketa CPS«<. Vsi, ki boste oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik ter v njem vpisali tudi svoje kontaktne podatke, se boste preko žrebanja potegovali za privlačno nagrado.
  Sodelovanje v nagradnem žrebanju je prostovoljno, v kolikor ne želite sodelovati v nagradni igri, lahko anketo
  rešite anonimno.
  S sodelovanjem v tej nagradni igri samodejno potrjujete verodostojnost podanih podatkov in soglašate, da organizator z njimi razpolaga za namen te nagradne igre ter ima pravico objaviti podatke v promocijske namene (na spletu ali v nespletnih medijih), za kar od organizatorja ne boste zahtevali plačila ali odškodnine. Vse vprašalnike bo organizator za namene analize obravnaval anonimno.
  V nagradni igri ne morejo sodelovati izdelovalci CPS Občine Logatec in uslužbenci Občine Logatec. Anketo lahko izpolnite le enkrat.

1. Splošne določbe

 • V anketi lahko sodelujete vsi občani Občine Logatec, z v celoti izpolnjenim anketnim vprašalnikom (izpolnjen anketni vprašalnik na spletni strani, izpolnjen anketni vprašalnik v tiskani obliki in vrnjen v namenske skrinjice po različnih lokacijah v Občini Logatec ali vrnjen po pošti na občino s pripisom »anketa CPS«).
 • Vsi, ki boste oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik ter v njem vpisali tudi svoje kontaktne podatke, se boste preko žrebanja potegovali za privlačno nagrado.
 • Sodelovanje v nagradnem žrebanju je prostovoljno, v kolikor ne želite sodelovati v nagradni igri, lahko anketo rešite anonimno.
 • S sodelovanjem v tej nagradni igri samodejno potrjujete verodostojnost podanih podatkov in soglašate, da organizator z njimi razpolaga za namen te nagradne igre ter ima pravico objaviti podatke v promocijske namene (na spletu ali v nespletnih medijih), za kar od organizatorja ne boste zahtevali plačila ali odškodnine.
 • Vse vprašalnike bo organizator za namene analize obravnaval anonimno.
 • V nagradni igri ne morejo sodelovati izdelovalci CPS Občine Logatec in uslužbenci Občine Logatec.
 • Anketo lahko izpolnite le enkrat.

2. Nagrada in nagradno žrebanje

 • Vsi, ki boste oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik ter v njem vpisali tudi svoje kontaktne podatke, se boste preko žrebanja potegovali za privlačno nagrado.
 • V skladu z Zakonom o dohodnini dobitki v nagradnih igrah sodijo med druge dohodke, ki se upoštevajo pri odmeri dohodnine. Akontacijo dohodnine izračuna plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK-2). Doplačilo dohodnine se izvede na podlagi letne dohodninske odločbe.
 • Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost Izvajalca. Izvajalec bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi, doplačila dohodnine pa je na podlagi letne dohodninske odločbe dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Pred izročitvijo nagrade izžrebancu, mora le-ta organizatorju posredovati osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno številko ter izrecno in brezpogojno dovoljuje izvajalcu, da njegove osebne podatke in davčno številko posreduje pristojnemu davčnemu organu za namen odmere dohodnine.
 • Nagradno žrebanje bo izvedeno predvidoma ob zaključnem dogodku v Evropskem tednu mobilnosti, konec septembra 2016, točen datum žrebanja bo objavljen na spletni strani občine, kjer bo podeljena tudi nagrada.
 • Ime in priimek nagrajenca bo objavljen na spletni strani na spletu ali v tiskanih oz. drugih medijih najkasneje v 8 dneh po žrebanju. Dobitnik nagrade bo o prejeti nagradi obveščen pisno ali telefonsko v roku 8 dni od žrebanja. Izžrebanec s sodelovanjem potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnem žrebanju in soglaša, da se njihovo ime in priimek ter prejeto nagrado objavi na spletu ali v tiskanih oz. drugih medijih.

3. Varovanje osebnih podatkov

 • Organizator bo osebne podatke nagrajenca uporabil zgolj za potrebe izročitve nagrade.
 • Organizator bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Organizator osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradnega žrebanja.

4. Dodatne informacije in spremembe

 • Dodatne informacije ali spremembe o nagradni igri bodo dostopne tudi na spletni strani Občine Logatec

V kakšnem mestu želim bivati?

V Logatcu je v okviru pestrega programa Evropskega tedna mobilnosti, na Dan brez avtomobila, ki se je odvijal 22. septembra, potekala tudi delavnica »V kakšnem mestu želim bivati?«. Delavnica, ki so se je udeležili številni občanke in občani, je del intenzivnega vključevanja javnosti v pripravo Celostne prometne strategije Občine Logatec.

Na tla položen letalski posnetek mestnega središča v velikosti 3 m x 4 m je pritegnil pozornost mimoidočih vseh generacij, ki so s pomočjo izvajalcev CPS, LUZ d.d. in RRA LUR, v dobrih dveh urah ustvarili zemljevid svojih vsakodnevnih poti, ki so bile različno obarvane glede na vrsto mobilnosti.

Rdeča za avtomobilski promet, modra za javni promet, bela za pešačenje in rumena za kolesarjenje. Na zemljevidu so se do konca delavnice nabrali številni trakovi vseh barv, kar je pokazalo, da udeleženci poleg pogoste vožnje z avtomobilom tudi pešačijo in kolesarijo. Ob tem je treba poudariti, da je bila večina udeležencev otrok ali starejših, tudi zato je bil na zemljevid manjkrat položen rdeči trak, ki je pomenil, da udeleženec svojo najbolj pogosto pot opravlja z avtomobilom. Namen delavnice je bil tudi ozaveščanje mimoidočih o pomenu trajnostne mobilnosti. Logatec ima namreč dobre pogoje za razvoj v smeri človeku in naravi prijaznejših ureditev, ki spodbujajo trajnostne prometne navade. Kljub temu, da je bilo mnogo mimoidočih pešcev in kolesarjev, je bilo zaslediti tudi precej takih udeležencev, ki tudi zelo kratke poti po navadi opravljajo z avtomobilom. Pokazalo se je še, da zelo malo ljudi na svoji najpogostejši poti uporablja javni prevoz. Nobeden od mimoidočih ni označil avtobusnega prevoza, le dva, ki se z vlakom vozita v šolo oziroma službo, pa sta označila železniško progo.

Že v mesecu oktobru bo v Logatcu potekala 3. javna razprava, kjer bodo pripravljavci Celostne prometne strategije udeležence najprej seznanili s tremi skrajnimi scenariji razvoja prometa v občini v naslednjih desetih do dvajsetih letih ter njihovimi potencialnimi rezultati. Na podlagi teh izhodišč bodo občanke in občani razvijali usklajen scenarij razvoja prometa v občini iz katerega bo zasnovana vizija razvoja prometa. Pri snovanju vizije se bo občina oprla tako na strokovne analize kot tudi na sodelovanje z javnostmi: na rezultate delavnice »V kakšnem mestu želim bivati?«, analize anket in intervjujev ter na ugotovitve prvih dveh razprav. Prav raznolikost načinov vključevanja javnosti omogoča, da se k sodelovanju v projektu lahko vključi različne generacije občank in občanov, kar je izrednega pomena za pripravo Celostne prometne strategije. Njen cilj je namreč pripraviti podlage za ukrepe, ki bodo rešili najpogostejše prometne izzive.

Pri tem bodo seveda upoštevani največji prometni izzivi, ki poleg motornega prometa vključujejo tudi javni promet ter pešce in kolesarje. Na primer območje Sekirice, kjer pešpoti niso primerno urejene in označene, prav tako ni prehoda za pešce, ki bi omogočil varen dostop do območja, kolesarska steza ob Tržaški cesti je neudobna za kolesarjenje, obnoviti in vzpostaviti bi bilo treba tudi nekaj kolesarskih povezav na drugih območjih, urediti kolesarske površine med krožišči ter površine za parkiranje koles v središču Logatca. Na področju spodbujanja uporabe javnega potniškega prometa pa bi bila dobrodošla primernejša ureditev postajališč v nekaterih delih občine ter uvedba enotne vozovnice za avtobus in vlak. Kot se je izkazalo tako na razpravah kot preko ankete in intervjujev pa je najbolj aktualna tema še vedno obvoznica, ki bi povezala obe obrtni coni.

19. oktobra 2016 3. javna razprava v okviru izdelave Celostne prometne strategije

Spoštovane občanke, spoštovani občani,
vabljeni na 3. javno razpravo, ki se bo odvijala v okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Logatec in na kateri bomo razvijali scenarij razvoja prometa v občini.
Skupaj z vami bomo preverili različne smeri v katere se lahko promet v prihodnosti razvija ter načine njegovega razvoja.
Javna razprava bo potekala v sredo, 19. 10. 2016, od 17.00 do 19.00 v Veliki sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec.

Program
17.00Kratka predstavitev Celostnih prometnih strategij
17.10Predstavitev različnih smeri razvoja prometa v Logatcu
18.00Javna razprava
19.00Zaključek

Le z vašim sodelovanjem bomo lahko poiskali in prepoznali najboljše rešitve. Izkoristite priložnost in soodločajte o razvoju mobilnosti v Logatcu. Veselimo se srečanja z vami,


Berto MENARD I.r.
Župan Občine Logatec

Logatčani si želijo obvoznic

Po dveh uspešno izvedenih javnih razpravah, ki sta potekali v začetku julija in na katerih so bili izpostavljeni ključni prometni izzivi v Logatcu, ter delni analizi ankete, katere namen je pridobiti čim več podatkov o stališčih, navadah, željah in vrednotah občank in občanov glede urejanja prometa, je v sredo, 19. oktobra 2016, potekala tretja javna razprava namenjena oblikovanju Celostne prometne strategije Občine Logatec.

Osrednja tema tokratne javne razprave je bila preverjanje scenarijev razvoja ter iskanje in oblikovanje ciljev, rešitev in načinov za dolgoročno trajnostno ureditev prometa v občini. Na podlagi teh se bo v naslednjih korakih razvijala vizija razvoja prometa. Udeležencem so bili uvodoma predstavljeni trije skrajni scenariji ter njihovi potencialni cilji in posledice, ki jih prinaša razvoj posamezne vrste prometa. Scenariji so bili osredotočeni na boljšo pretočnost motornega prometa, večjo uporabo javnega prevoza ter povečanje kolesarjenja in pešačenja. Na teh izhodiščih so udeleženci pod vodstvom mentorjev v skupine razvrstili cilje, ki jim želijo slediti v okviru razvoja posamezne vrste prometa, po tem pa glasovali za tiste, ki se jim zdijo najpomembnejši.

Izkazalo se je, da so si Logatčani enotni v tem, da se je potrebno znebiti tranzitnega tovornega prometa, ki po njihovem mnenju preobremenjuje Tržaško cesto in tudi druge ulice v občini, predvsem, če želijo doseči enega izmed pomembnejših ciljev – ustvariti pešcem in kolesarjem bolj prijazno bivanje v središču mesta. Tako je bila glavna tema javne razprave preusmeritev tovornega prometa na alternativne prometnice – obvoznice, ki pa jih je treba še zgraditi. S tem se je pogovor nekoliko oddaljil od namena priprave celostne prometne strategije, da se promet ureja na bolj trajnosten način. Vendarle so udeleženci poleg tradicionalne prometne teme, kakršna je obvoznica, poudarili tudi potrebe po ureditvi kolesarskih poti v celotni občini, izboljšanju varnosti za hojo, po večji usklajenosti linij in voznih redov javnega potniškega prometa z dejanskimi potrebami ter po ureditvi P+R postajališč in prestopnih točk za potrebe sopotništva.

Tretja javna razprava predstavlja osnovo za oblikovanje predlogov in vizije, ki bo sledila v drugi fazi priprave strategije in v kateri se bo pričela izbira konkretnih ukrepov. Občanke in občani pa ste še vedno vabljeni k sodelovanju v anketi, ki je dostopna na spletni strani Občine Logatec.

Besedilo in foto: Barbara Boh, RRA LUR