Projekt Čista Ljubljanica 1. sklop

Projekt obsega izgradnjo novih ali prenovo starih ČN ter izgradnjo kanalizacijskih sistemov. Skupaj je bilo zgrajenih ali prenovljenih 7 ČN in 7 kanalizacijskih sistemov. Skupna kapaciteta vseh sedmih ČN naprav je 80.200 PE (populacijskih enot), skupna dolžina zgrajene kanalizacije pa je 88.793,84 m. Zgrajenih je 22 črpališč in 5 vakuumskih postaj.

V občinah Cerknica, Postojna in Škofljica je projekt sestavljen iz enega sklopa v preostalih petih občinah pa imajo dva ali tri sklope.

 

Projekt št. 1: Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Borovnica

Projekt Čista Ljubljanica 1. sklop v Občini Borovnica je razdeljen v tri sklope in sicer:

– kanalizacija v naseljih Dol in Laze, (podpis pogodbe s podjetjem, Gorenjska gradbena družba d.d.)

– kanalizacija v naseljih Breg in Pako, (Podpis pogodbe s podjetjem, Rekon d.o.o.)

– izgradnjo centralne čistilne naprave Borovnica. (Podpis pogodbe s konzorcijem, Godina d.o.o., CID d.o.o. in Hidroinženiring d.o.o.)

Zgrajenih je bilo 13.917 metrov kanalizacijskega omrežja, dve črpališči in ena vakuumska postaja. S tem bo na kanalizacijski sistem dodatno priključenih 1.636 prebivalcev. Kapaciteta ČN naprave je 6.000 PE (populacijskih enot).

Skupni stroški projekta v občini Borovnica znašajo 8.572.689,94 €.

 

Projekt št. 2: Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Brezovica

Projekt Čista Ljubljanica 1. sklop v Občini Brezovica je razdeljen v dva sklopa in sicer:

– izgradnja kanalizacije, (podpis pogodbe z CGP d.d. v skupnem nastopu z Hidrotehnik d.d. in Hidroinžinering d.o.o.)

– izgradnja čistilne naprave v Vnanjih Goricah. (podpis pogodbe z Hidroinžiniring d.o.o. v skupnem nastopu z CGP d.d. in Hidrotehnik d.d.)

Zgrajenih je bilo 30.143 metrov kanalizacijskega omrežja in 3 vakuumske postaje. S tem bo na kanalizacijski sistem dodatno priključenih 4.101 prebivalcev. Kapaciteta ČN naprave je 4.300 PE (populacijskih enot). 

Skupni stroški projekta v občini Brezovica znašajo 14.182.891,73 €.

 

Projekt št. 3: Izgradnja centralne čistilne naprave v občini Cerknica

Projekt Čista Ljubljanica 1. sklop v Občini Cerknica je razdeljen v en sklop in sicer:

– izgradnja čistilne naprave v Dolenji vasi pri Cerknici. (podpis pogodbe z RIKO d.o.o.; omeniti velja da je šel v fazi projektiranja v stečaj pogodbeni partner Kraški zidar d. d. (gradbena dela), ki pa ga je uspešno nadomestil podizvajalec Godina d. o. o.)

Kapaciteta ČN naprave je 12.000 PE (populacijskih enot).

Občina Cerknica bo z izvedenimi deli na kanalizacijski sistem dodatno priključila 258 prebivalcev.

Skupni stroški projekta v občini Cerknica znašajo 5.218.939,18 €.

 

Projekt št. 4: Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Logatec

Projekt Čista Ljubljanica 1. sklop v Občini Logatec je razdeljen v dva sklopa in sicer:

– izgradnja kanalizacije, (podpis pogodbe s podjetjem PONDUS d.o.o. v skupnem nastopu z podjetjem ADRIAING d.o.o.)

– izgradnja čistilne naprave v Logatcu. (podpis pogodbe z podjetjem CID d.o.o. v skupnem nastopu s podjetjem Treven d.o.o.)

 

Zgrajenih je bilo 15.993,40 metrov kanalizacijskega omrežja, 1 vakuumska (podtlačno) postajo in 4 črpališča. S predmetnim projektom bo na kanalizacijski sistem dodatno priključenih 1.869 prebivalcev. Kapaciteta ČN naprave je 14.900 PE (populacijskih enot).

Skupni stroški projekta v občini Logatec znašajo 10.197.525,42 €.

 

Projekt št. 5: Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Pivka

Projekt Čista Ljubljanica 1. sklop v Občini Pivka je razdeljen v tri sklope in sicer:

– kanalizacija Pivka, (podpis pogodbe s podjetjem, Hidrotehnik d.d. in partnerja CGP d.d.  in Grafist d.o.o.)

– kanalizacija Petelinje, (Podpis pogodbe s podjetjem, Nivo d.d.)

– izgradnja centralne čistilne naprave Pivka. (Podpis pogodbe s podjetjem CID d.o.o.)

Zgrajenih je bilo 16.304 metrov kanalizacijskega omrežja in osem črpališč. S predmetnim projektom bo urejeno ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih vod za več kot 2.500 prebivalcev. Kapaciteta ČN naprave je 6.500 PE (populacijskih enot). Prav tako pa je bil v okviru projekta izveden vodovodni sistem na delih kjer le-ta poteka v istih trasah kot kanalizacija.

Skupni stroški projekta v občini Pivka znašajo 14.629.709,19 €.

 

Projekt št. 6: Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Postojna

Projekt Čista Ljubljanica 1. sklop v Občini Postojna je razdeljen v en sklop in sicer:

– izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Postojni. (podpis pogodbe s podjetjem Purgator d.o.o. v skupnem nastopu s podjetjem GP Graditelj NS d.o.o.; omeniti velja da je bil naknadno podpisan aneks k pogodbi s katerim se je dodalo podizvajalca k pogodbi to je podjetje Godina d.o.o.)

V Postojni se je izgradilo 460 metrov kanalizacijskega omrežja, izvedla pa se je tudi nadgradnja centralne čistilne naprave Postojna na kapaciteto 21.000 PE (populacijskih enot).

Skupni stroški projekta v občini Postojna znašajo 4.594.738,71 €.

 

Projekt št. 7: Izgradnja kanalizacije v občini Škofljica 

Projekt Čista Ljubljanica 1. sklop v Občini Škofljica je razdeljen v en sklop in sicer:

– izgradnja kanalizacije v občini Škofljica. (podpis pogodbe s podjetjem Komunalne gradnje d.o.o.)

V občini Škofljica je zgrajenih 3.218,51 metrov kanalizacijskega omrežja in dve črpališči. Odpadne vode iz občine Škofljica so speljane na čistilno napravo Ljubljana (Zalog). S predmetnim projektom bo skupno na kanalizacijski sistem priključenih dodatnih 1.305 prebivalcev.

Skupni stroški projekta v občini Škofljica znašajo 2.414.331,00 €.

 

Projekt št. 8: Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Vrhnika

Projekt Čista Ljubljanica 1. sklop v Občini Vrhnika je razdeljen v dva sklopa in sicer:

– izgradnja kanalizacije v naseljih Verd, Notranjska, Gabrče, Mirke in Stara Vrhnika, (podpis pogodbe s podjetjem JP KPV d.o.o.)

– izgradnjo centralne čistilne naprave na Vrhniki (Tojnicah). (podpis pogodbe s podjetjem Gorenje projekt d.o.o. v skupnem nastopu s podjetjem Hidroinženiring d.o.o.)

 

Zgrajenih je bilo 8.757,93 metrov kanalizacijskega omrežja in 6 črpališč. S predmetnim projektom bo na kanalizacijski sistem dodatno priključenih 1.887 prebivalcev. Kapaciteta ČN naprave je 15.500 PE (populacijskih enot).

Skupni stroški projekta v občini Vrhnika znašajo 10.828.575,21 €.

 

Koristi in učinki projekta: 

Koristi in s tem upravičenost skupine projektov se kaže na širšem družbenem, razvojno gospodarskem in socialnem vidiku.

Mednje sodijo:

–    povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem območju

       –     ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti

  • z implementacijo skupine projektov se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z ureditvijo osnovne komunalne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti
  • izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja,
  • in seveda izboljšanje kakovosti reke Ljubljanice.

(območje je bogato z naravnimi znamenitostmi: Cerkniško jezero, Rakov Škocjan, Presihajoča jezera na Pivškem, Postojnska jama, Planinsko polje s Planinsko jamo in ponori, območji nature 2000, ter izvir Ljubljanice z Ljubljanskim barjem)

 

Finančna konstrukcija projekta:

V posameznih občinah je vrednost izvajalskih pogodb presegala vrednosti sofinancerskih pogodb, kar bi sicer pomenilo dodatne obremenitve za posamezne občinske proračune. V zadovoljstvo vseh deležnikov, ki v projektu sodelujejo, pa je bila julija 2015 izdana nova odločba, ki vrednost upravičenih stroškov iz 45.454.986,00 € povečuje na 54.160.302,11 €, kar pomeni dodatna sredstva za večino občin. Skupni stroški celotnega projekta Čista Ljubljanica bodo tako znašali 70.679.639,83 €.

Projekt je delno financiran iz Kohezijskega sklada, delno ga financira Republika Slovenija, delno pa stroške pokrivajo občinski proračuni.