V četrtek, 26. 6. 2014, ob 18. uri, je bila v veliki sejni sobi Upravnega centra Logatec javna predstavitev strokovne podlage za območje OPPN Starega mestnega jedra Dolenji Logatec.

V strokovnih podlagah je izdelovalec, RIBA, Rupnik in Brodar arhitekti d.o.o., zapisal:
”Staro mestno jedro Logatca, med Tržaško cesto in Cankarjevo cesto, je zaprt, nedostopen, neprehoden in privaten prostor brez centralnih mestnih dejavnosti. Te se zgodijo le na njegovem obodu. Center oziroma sredina, kjer so bile nekdaj obdelovalne površine kmetijstva, danes prerašča plevel in trava. Pravega mestnega jedra oziroma centra danes Logatec nima. Strokovne podlage so izdelane z vizijo, da se staro mestno jedro odpre, uredi in vključi v trenutno in predvideno prostorsko ter programsko shemo Logatca. Z ureditvijo mestnega središča bo Logatec presegel stoletno stagnacijo in končno dobil pravi center z zadostnimi in živahnimi odprtimi prostori, javnimi in poljavnimi površinami ter programi, ki bodo oživljali celotno mesto. Zaradi splošnega pozitivnega trenda v Logatcu, ki se je vzpostavil s priseljevanjem prebivalcev ter z izgradnjo obrtnih con, je končno čas za ureditev jedra oziroma ”dnevne sobe mesta”.”

Zakaj strokovne podlage?
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, 12/12-popr., 7-8/13, Uradi list RS, št. 97/12, 110/13, v nadaljnjem besedilu: OPN) v 2. alineji 1. točke 133. člena določa, da se občinski podrobnejši prostorski načrti (OPPN) izdelajo za območja enot urejanja, ko gre za celovito oziroma delno prenovo naselja. 3. točka OPN določa, da če podrobnejši načrt vključuje več enot urejanja, je potrebno izdelati strokovne podlage in rešitve prostorskih ureditev za celotno območje podrobnejšega načrta. 135. člen OPN določa, da če se izdela podrobnejši načrt samo za del predvidenega območja, je potrebno pripraviti strokovne podlage za celotno območje podrobnejšega načrta, določiti in rezervirati površine za javne programe in skupne zelene površine, omrežja dostopnih cest in osnovne komunalne infrastrukture ter etapnost izvajanja podrobnejšega načrta.