Številka: 430-10/2012-59
Datum: 29. 10. 2012

Občina Logatec, na podlagi 23. in 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 11/09 in 81/11) in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil objavljen v Logaških novicah, št. 6/12 in na spletni strani Občine Logatec www.logatec.si, objavlja:

Prednostno listo upravičencev za dodelitevneprofitnih stanovanj v najem

Lista je oblikovana na podlagi 10. člena v povezavi z 9. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 11/09 in 81/11) in je namenjena za oddajo stanovanj v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere zavezanci za plačilo varščine.

1. Saša Livnjak – 543 točk
2. Estera Lisjak – 523 točk
3. Jasmina Maček – 413 točk
4. Amela Kadirič – 300 točk

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitve oziroma ne-uvrstitvi na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem oziroma sklepa o zavrženju vloge.

Udeleženci razpisa imajo pravico do pritožbe na župana Občine Logatec v roku 15 dni od dneva vročitve pisne odločbe oziroma sklepa. Pritožba se vloži pisno na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec

Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Berto Menard
Župan Občine Logatec