Številka: 012-25/2018-10
Datum: 14.1.2019

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS; št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Logatec na svoji 1. redni seji, dne 18.12.2018, sprejela

 

PONOVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Logatec (v nadaljevanju: komisija) je na svoji 1. redni seji, ki je potekala, dne 18.12.2018, uvedla postopek imenovanja Občinske volilne komisije (v nadaljevanju: OVK). V skladu z določbo 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS; št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, v nadaljevanju: ZLV) imenuje občinski svet občinsko volilno komisijo za mandatno obdobje 4 let.

V skladu s 35. členom ZLV lahko člane OVK predlagajo politične stranke, druge organizacije občanov in občani.

Za posameznega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje:
– naziv predlagatelja (ime politične stranke, organizacije oz ime in priimek občana),
– ime in priimek predlaganega kandidata,
– rojstni datum predlaganega kandidata,
– naslov stalnega prebivališča predlaganega kandidata,
– navedbo ali je kandidat predlagan za predsednika, namestnika predsednika, člana ali namestnika člana.

Predlogu je potrebno predložiti pisno soglasje predlaganega kandidata, da je pripravljen opravljati funkcijo, če bo imenovan. Za kandidata za predsednika ali namestnika predsednika pa tudi izjavo, da opravlja funkcijo sodnika ali dokazilo, da ima doseženo izobrazbo univerzitetnega diplomiranega pravnika, z navedbo leta diplomiranja in fakultete, ki je podelila diplomo.

Predloge je potrebno posredovati v pisni obliki na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, e-mail: obcina.logatec@logatec.si. Za posredovanje predlogov lahko uporabite obrazec, ki ga najdete na spletni strani www.logatec.si.

Ker je komisija do roka določenega na prvem pozivu prejela premalo predlogov, je podaljšala rok za posredovanje predlogov do vključno 28.1.2019, pri čemer bo že prispele predloge upoštevala.

 

Boris Hodnik l.r.
Predsednik KMVVI

 

Obrazec