V povezavi z 11. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12) in 30. členom Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Logatec izdajam

Poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Logatec – podaljšanje roka za oddajo

Občina Logatec podaljšuje rok za oddajo razvojnih pobud do 30. julija 2013.

Glede na dejstvo, da državni podzakonski akt, ki bo določal merila in kriterije za vrednotenje razvojnih pobud še ni bil sprejet, podaljšujemo rok za oddajo pobud. Tako vse zainteresirane poslovne subjekte in širšo javnost (posameznike, institucije, krajevne skupnosti, društva, gospodarske subjekte, idr.) pozivam, da svoje razvojne pobude s področja urejanja prostora ter potrebe po spremembi namenske rabe zemljišč – sprememba namenske rabe pomeni med drugim spremembo iz kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča in obratno, ter spremembe v ali iz druge rabe posredujejo Občini Logatec najkasneje do 30. julija 2013.

Za bodočo razvojno usmeritev občine so najpomembnejša mnenja, potrebe in želje občanov, ki jim želimo slediti. Zato bomo vaša mnenja, pobude oz. želje, pa naj bodo še tako nenavadne, podrobno proučili ter skladno z državnim pravilnikom ovrednotili. O tem ali pobuda izpolnjuje merila in kriterije za nadaljnjo obravnavo vas bomo obvestili. Pobude pa naj bodo dobro obrazložene.

 Če ste pobudo podali med letom 2003 in 2007, je bila pobuda obravnavana v postopku sprejetega občinskega prostorskega načrta občine Logatec. V tem primeru je potrebno preveriti, ali je namenska raba zemljišča spremenjena. Če ni, potem morate podati novo pobudo.

 Če ste pobudo podali med letom 2007 in do danes, je vaša pobuda že evidentirana in bo obravnavana v sklopu priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.

 Če pobude še niste podali, je sedaj vaša priložnost.

Pobude lahko posredujete v pisni obliki na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec ali po elektronski pošti na naslov obcina.logatec@logatec.si. V ta namen je občina pripravila tudi obrazec, ki ga prejmete v sprejemni pisarni občine ali na spletni strani občine www.logatec.si. Uporaba obrazcev ni obvezna, je pa priporočljiva.

Berto MENARD 
Župan Občine Logatec

Številka: 3500-4/2013-3                                                                   
Datum:   24. 4. 2013