Spoštovane občanke, spoštovani občani,

ponovno smo priča manipulaciji nekaterih posameznikov, ki najbrž zaradi svojih povsem osebnih koristi ali koristi določenih interesnih grupacij, izkrivljajo resnico ter na ta način med prebivalci naše občine širijo negotovost, nestrpnost ali pa celo strah. Takemu ravnanju smo bili v zadnjem obdobju že večkrat priča v taki ali drugačni obliki.

Skrajni čas je, da takemu ravnanju naredimo konec, zato smo se tudi odzvali. V zvezi z zadnjimi aktivnostmi posameznikov, to je z zbiranjem podpisov za izvedbo referenduma proti t.i. »zaporom«, Občina Logatec podaja naslednjo pojasnilo:

Po sprejemu sedaj veljavnega OPN je bilo ugotovljeno, da je akt znotraj izvedbenega dela neusklajen, saj je v deveti alineji tabele pod naslovom “1.1 Dopustni objekti in dejavnosti” v 112. členu OPN pomotoma zapisana opredelitev klasifikacije stavb v gospodarskih conah, ki jo je potrebno črtati: “samo izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo za potrebe dejavnosti tehnološkega parka.”. Navedeni tekst namreč ne sodi k predmetni šifri, to je 12740, temveč se navezuje na šifro 12630, Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, torej gre za očitno tehnično napako pri zapisu. S sprejetimi spremembami in dopolnitvami OPN pa je odpravljena le prej navedena napaka ter je omogočena gradnja vseh objektov, ki so po Enotni klasifikaciji vrst objektov opredeljene pod šifro 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje. Sem pa sodijo različni objekti: stavbe za nastanitev policistov, gasilski domovi, stavbe za nastanitev sil za zaščito in reševanje, zavetišča in hoteli za živali, konjušnice, zaklonišča, prevzgojni domovi, vojašnice, zapori, … Torej vrsta dovoljenih gradenj izhaja že iz same klasifikacije (nobene klasifikacijske šifre ne dodajamo niti jo ne odvzemamo, iste in na enak način so že navedene v veljavnem odloku), tako da so tu interesi posameznikov povsem irelevantni.

Predlagana in sprejeta sprememba le zasleduje pravno načelo, po katerem morajo splošni pravni akti jasno in nedvoumno določati pravila ravnanja, kar v primeru prostorskih aktov pomeni, da morajo podati pravila, ki bodo investitorjem omogočala oblikovanje investicijskih namer, projektantom projektiranje, upravnim organom pa izdajanje dovoljenj.

Občankam in občanom občine Logatec želimo še posebej pojasniti, da je bilo potrebno prej omenjeno napako popraviti v vsakem primeru, pa naj si je to storil občinski svet v sedanjem sklicu ali v prihodnjem sklicu po lokalnih volitvah. O nujnosti te spremembe oz. dopolnitve ni nikakršnega dvoma.

V kolikor pa bi kdaj v prihodnosti na dotični lokaciji morebiti prišlo do umestitve objekta, ki je po obstoječi Enotni klasifikaciji naveden pod prej navedeno šifro, bo z javnostjo s strani države oz. resornega ministrstva zagotovo opravljena široka javna razprava. Vsekakor bo subjekt razprave in morebitnega dogovora vsa zainteresirana logaška javnost na eni strani ter na drugi strani pristojni državni organ.

Res pa je, da nekateri posamezniki, z njimi pa nekatere interesne in politične grupacije, ki za njimi stojijo, povsem po nepotrebnem in preuranjeno, ponovno neodgovorno zavajajo občanke in občane, predvsem pa pri tem izrabljajo javna sredstva, to je sredstva iz občinskega proračuna, ki so še kako potrebna za financiranje investicij in dejavnosti, ki so v javnem oz. skupnem interesu.

Čas ki ga živimo, ne dopušča več lažnega poigravanja z usodami ljudi, zato je skrajni čas, da sledimo le resnici in poštenemu delu.

Občina Logatec