Občina Logatec nudi, tako aktivnim kot tudi upokojenim delavcem občinske uprave in njihovim ožjim družinskim članom (starši, partnerji in otroci predlagatelja letovanja) ter zaposlenim v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Logatec in njihovim ožjim družinskim članom, letovanje v počitniški enoti, s katero upravlja Občina Logatec. Počitniška enota je namenjena za zagotavljanje pogojev za oddih in rekreacijo ter vzdrževanje psihofizičnih sposobnosti zaposlenih v organih občinske uprave in drugih javnih zavodih. V primeru prostih zmogljivosti lahko le-to uporabljajo tudi zunanji interesenti, ki izkažejo zanimanje za letovanje v počitniški zmogljivosti.
(Vir fotografije: https://www.avtokampi.si/kampi/kamp-bijela-uvala)

 

 

 

Razpis za leto 2021

 

Na letovanje se prijavite z obrazcem »Prijavnica za letovanje«, ki jo posredujete po faksu št. 01 7590 622 ali po pošti na naslov:

Občina Logatec
Tržaška cesta 50A
1370 Logatec, s pripisom za Komisijo za počitniško dejavnost

Skenirano prijavnico nam lahko posredujete tudi po elektronski pošti obcina.logatec@logatec.si.


Splošni pogoji letovanja:

Počitniško enoto, s katero upravlja Občina Logatec, lahko koristijo aktivni in upokojeni delavci občinske uprave in njihovi ožji družinski člani (starši, partnerji in otroci predlagatelja letovanja) ter zaposleni v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Logatec in njihovi ožji družinski člani. V primeru prostih zmogljivosti lahko le-to uporabljajo tudi zunanji interesenti, ki izkažejo zanimanje za letovanje v počitniški enoti.

Prvi izbor se opravi med prijavljenimi v občinski upravi Občine Logatec. Drugi izbor za proste termine, ki so še ostali, se opravi med upokojenimi delavci občinske uprave Občine Logatec. Tretji izbor za proste termine se opravi med zaposlenimi v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Logatec. Vse preostale proste termine se ponudi zunanjim uporabnikom.

Opozorilo: Obvezna je navedba vseh oseb, ki bodo letovale z vami. V enoti bodo lahko letovali le udeleženci navedeni na napotnici. Upoštevati je potrebno kapaciteto razpoložljive enote.

HIŠNI RED v počitniški enoti Občine Logatec v AC Bjela Uvala, Poreč

1. člen
Koriščenje počitniške enote je od 12. ure na dan prihoda do 10. ure na dan odhoda.

2. člen
Uporabnik poravna takso na dan odhoda na recepciji AC Bjela Uvala.

3. člen
Ob prihodu mora uporabnik pregledati inventar v počitniškem objektu ter morebitne poškodbe zapisati v obrazec »Poročilo o letovanju«. Prav tako je dolžan opisati stanje v počitniški enoti ob prihodu.

Ob odhodu je uporabnik dolžan prostore tudi očistiti. Ob ugotovitvi zanemarjenega stanja počitniškega objekta bo Komisija za počitniško dejavnost izdala ukrep prepovedi letovanja v naslednjih sezonah.

Za kršitev se šteje:
– če je letovalo več oseb, kot je bilo prijavljenih oziroma navedenih na napotnici za letovanje;
– zloraba, če nosilec prijave ni uporabljal oziroma je dovolil, da v njegovi odsotnosti počitniški objekt uporabljajo druge osebe;
– neupoštevanja navodil lastnika počitniške enote in hišnega reda;
– če uporabniki, ne zapustijo počitniške enote v skladu z navodili na napotnici;
– zanemarjeno stanje počitniškega objekta ob odhodu;
– namerna povzročitev škode v počitniškem objektu;
– neporavnanje škode, ki jo je uporabnik povzročil v počitniškem objektu, v roku, ki ga določi Komisija za počitniško dejavnost;
– razgrajanje in kaljenje nočnega miru;
– posredovanje policije zaradi neupoštevanja hišnega reda AC Bjela Uvala.

Drobni inventar, ki ga uporabnik poškoduje, je dolžan takoj namestiti z novim.

Za manjko ali poškodbe, ki niso bile niti zabeležene niti javljene, je objektivno odgovoren uporabnik, ki stanja ni javil in je letoval pred uporabnikom, ki je napake javil.

4. člen
Uporaba počitniške enote se dovoli osebam, ki so vpisane na napotnici za letovanje. Osebam, ki niso napisane na napotnici za letovanje, prenočevanje v počitniški enoti ni dovoljeno.

5. člen
Posteljnino (prevleke za blazine, rjuhe), brisače, kuhinjske krpe ter čistila uporabnik zagotovi sam.

6. člen
Uporabnik uporablja vse naprave v počitniški enoti v skladu z navodili za varno uporabo in skrbi za opremo kot dober gospodar.

7. člen
Ključe in izpolnjen ter podpisan obrazec »Poročilo o letovanju« vrne uporabnik Komisiji za počitniško dejavnost v treh dneh po koncu letovanja.

8. člen
Uporabniki so dolžni:

– skrbeti za red in čistočo v vseh prostorih in okolici;
– med 23. uro zvečer in do 7. ure zjutraj poskrbeti za mir in tišino;
– smeti odlagati le v kontejnerje oziroma smetnjake;
– ugašati luči v prikolici, predprostoru, paviljonu in zunanji kuhinji;
– ob odhodu, je potrebno iz hladilnika in zamrzovalne skrinje odnesti vso hrano ter pustiti odprta vratca hladilnika in zamrzovalne skrinje;
– ob odhodu, je potrebno zapreti plin tako v predprostoru kot v zunanji kuhinji.

9. člen
V počitniški objekt je prepovedano voditi živali.

10. člen
V kolikor pride do okvare na vodovodnem ali električnem sistemu, uporabnik to sporoči na recepciji kampa, ki bo poskrbela, da jo bodo njihovi vzdrževalci odpravili.

11. člen
Kdor krši določila Hišnega reda, Pravilnika o letovanju v počitniških enotah ter navodila lastnika počitniške enote, odgovarja po splošnih predpisih o odgovornosti.

Želimo vam prijetno bivanje.

Komisija za počitniško dejavnost