Sklep o pripravi OPPN Stanovanjska soseska Tabor GL-150, ID:1508 (objava 4. 11. 2020)
Izhodišča za pripravo OPPN za del EUP GL-150 (del stanovanjske soseske Tabor) – tekstualni del
Izhodišča za pripravo OPPN za del EUP GL-150 (del stanovanjske soseske Tabor) – grafični del

 – Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Tabor GL-150, ID: 1508

DOPOLNJENA IZHODIŠČA, oktober 2020

tekstualni del
grafični del

 JAVNI POSVET

Na podlagi 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/07) in 24. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Logatec razpisujem

JAVNI POSVET ZA OPPN Stanovanjska soseska Tabor GL-150, ki bo v sredo, 10. marca 2021, ob 17. uri v Veliki sejni sobi Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50 a, 1370 Logatec.

Namenjen je zainteresirani javnosti in nosilcem urejanja prostora, da podajo morebitne pripombe in strokovne usmeritve za pripravo osnutka OPPN.

ZABELEŽKA JAVNEGA POSVETA

OSNUTEK OPPN – za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
– Tekstulani del (.pdf)
– Grafični del (.zip, 5 MB)
– Spremljajoče gradivo (.zip, 28 MB)