Sklep o pripravi OPPN Soseska na Potški cesti, ID: 2753 (objava 15. 12. 2021)

Izhodišča za pripravo OPPN – tekstualni del (.pdf)
Izhodišča za pripravo OPPN – grafični del (.pdf)

JAVNI POSVET – javni posvet bo potekal v torek, 4. aprila 2023, ob 17. uri, v sejni sobi Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50 a, Logatec, I. nadstropje.
Namenjen je zainteresirani javnosti in nosilcem urejanja prostora, da podajo morebitne pripombe in strokovne usmeritve za pripravo osnutka OPPN.

ZABELEŽKA JAVNEGA POSVETA

OSNUTEK OPPN