Spoštovane občanke, spoštovani občani,

v decembru 2009 je bila sprejeta novela Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter v mesecu februarju 2010 še njena dopolnitev. Uredba je bila sprejeta na podlagi Zakona o varstvu okolja, ki predpisuje uvedbo okoljskih dajatev. Njen namen je spodbujanje manjšega onesnaževanja ter večja skrb za okolje.

Zakaj plačujemo okoljsko dajatev?
Okoljsko dajatev plačujemo za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. S to dajatvijo se zbirajo sredstva za izgradnjo javnih kanalizacijskih sistemov in javnih čistilnih naprav. Težnja tako države kot Evrope je v opuščanju obstoječih greznic.

Kdo mora plačati okoljsko dajatev?
Okoljsko dajatev se plačuje po načelu »ONESNAŽEVALEC PLAČA.«
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je v primeru komunalne odpadne vode vsaka pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, in s tem povzroča obremenjevanje okolja.

Kako se izračuna višina okoljske dajatve?
Podlaga za izračun višine okoljske dajatve je količina porabljene pitne vode. V primeru, da se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem, pa število prijavljenih prebivalcev v stavbi, kjer obremenitev nastaja.

Na višino okoljske dajatve vpliva tudi podatek o načinu odvajanja odpadne vode, in sicer ali gre za javno kanalizacijsko omrežje, malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali greznico.

Zavezanci za plačilo okoljske dajatve so VSI OBČANI na območju občine Logatec, ne glede na to ali imajo zagotovljeno oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema ali lastno oskrbo ter ne glede na to, ali so priključeni na javno kanalizacijo, na MKČN ali greznico. Z odpadnimi vodami obremenjujemo okolje vsi.

Občinska uprava Občine Logatec in Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.