Služba za finance in računovodstvo

 

Računovodja VII/2-II – vodja oddelka za finance in vzdrževanje
Maja Hrovatin 
maja.hrovatin@logatec.si 
1. nadstropje, soba št. 115

Računovodja V
Irena Židanek
irena.zidanek@logatec.si  
1. nadstropje, soba št. 117

 

Tehnično vzdrževalna služba

Koordinator VI
Matjaž Martinšek
matjaz.martinsek@logatec.si 
Gostinsko rekreacijski center Zapolje, Zapolje III/5, 1370 Logatec
(vhod skozi športno dvorano)
tel: 031390024

Hišnik IV v športni dvorani
Andrej Zalar

Hišnik IV v športni dvorani
Franci Pristopnik

Receptor III
Karmen Mlinar
karmen.mlinar@logatec.si
pritličje, recepcija

Čistilka II
Greta Treven

 

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, p.p. 60, 1370 Logatec

 

Oddelek za finance in vzdrževanje sestavljajo naslednje službe, ki izvajajo navedene naloge:

1. Služba za finance in računovodstvo:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna in letna poročila in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovne pomoči občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno – knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– vodi knjigovodstvo proračuna,
– skrbi za obračun plač in drugih osebnih prejemkov,
– skrbi za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev,
– upravlja z likvidnostnimi sredstvi na enotnem zakladniškem računu občine,
– organizira in vodi računovodsko delo za krajevne skupnosti,
– nudi strokovno pomoč delovnemu telesu občinskega sveta, pristojnemu za finance,
– pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa na področju financ,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.

2. Tehnično vzdrževalna služba:
– koordiniranje dejavnosti v določenih športnih in drugih objektih,
– sodelovanje pri projektih s področja turizma in mladih,
– opravljanje nalog upravljanja športnih objektov
– sodeluje pri pripravi in vodenju razpisov in pripravlja prijave na državne razpise s področja turizma in mladih,
– sodeluje pri regionalni koordinaciji projektov, pri katerih sodeluje občina in zastopa občino do nivoja države,
– načrtuje, organizira in vodi gospodarjenje z voznim parkom,
– spremlja in obvešča o stanju prevoznih sredstev,
– vzdržuje red in zagotavlja varnost v objektu in neposredni okolici,
– sprejema, evidentira in informira obiskovalce,
– čisti prostore, notranjo opremo in delovna sredstva,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.