Številka: 013-13/2020-31

Datum: 26. 12. 2020

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

obveščam

o nadaljevanju 14. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 7. januarja 2021, ob 18. uri,

v jedilnici Osnovne šole 8 talcev Logatec, Notranjska cesta 3, Logatec (kot je bilo že napovedano na sami seji, dne 17.12.2020).

 

Stališče odbora za družbene dejavnosti

Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Stališča Statutarno pravne komisije

Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

 

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED (številke, ki označujejo posamezno točko, zapisane glede na spremembo dnevnega reda iz 14. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec):

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
       
3. Predlog Proračun Občine Logatec 2021, II. obravnava, Amandma 1, Amandma 2, NRP
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Zoran Mihajlović, finančnik VII/1
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Predlog Strategije in vizije razvoja ZD Logatec (2020 – 2030)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalca: mag. Matjaž Žigon, predsednik Sveta zavoda ZD Logatec in
mag. Mateja Kunc, direktorica ZD Logatec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

5. Predlog Sklepa o spremembi sklepa o določitvi cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT:  Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

6. Predlog Sklepa o določitvi cen storitve odvoza odpadnih nagrobnih sveč
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT:  Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

7. Predlog Odloka o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Miha Primec, strokovni sodelavec VII/1
MDT:  Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

8. Predlog Statuta Občine Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Jasna Vodnik Uršič, predsednica Statutarno pravne komisije
MDT: Statutarno pravna komisija

9. Predlog Odloka o mladini v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: mag. Nevenka Malavašič, sekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

10. Predlog Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih posojil za mlade v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Sebastjan Cvetrežnik, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

11. Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016-2020, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Mateja Čuk, sekretarka
MDT:  Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

12. Predlog letnega programa športa 2021
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

13. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako RO-63 v občini Logatec – ID: 1799, dopolnitev gradiva – mnenje 1, dopolnitev gradiva – mnenje 2
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, Občinski urbanist – Urbania, d.o.o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

14. Obravnava Predloga avtentične razlage Poslovnika občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14-uradno prečiščeno besedilo)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalca: Jasna Vodnik Uršič, predsednica Statutarno pravne komisije in Andrej Vrhunc, direktor občinske uprave

15. Odgovori na svetniška vprašanja.

 (Opomba: Občinski svet Občine Logatec bo nadaljeval z obravnavo točk 14. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec)

                                                                                                   

 

                                                                                                                             Berto Menard

                                                                                                                                  župan       

 

 

VABLJENI:

člani občinskega sveta,

Andrej Vrhunc, direktor OU,

Romana Hribar, višja svetovalka,

Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,

predsedniki krajevnih skupnosti,

vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,

novinarji.