Številka: 110-17/2017-1
Datum: 07. 11. 2017

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF) in prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr., 47/15-ZZSDT, 33/16-PZ-F, 52/16 in 15/17-odl. US)

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec objavlja prosto delovno mesto za določen čas

Višji svetovalec za stvarno premoženje Občine (delovno mesto 5.6, šifra DM C027010) v Oddelku za investicije in gospodarstvo, za določen čas do vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– končana najmanj visoka strokovna izobrazba ali izobrazba pridobljena po študijskem programu I. stopnje,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– vozniški izpit B kategorije,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral kandidat strokovni izpit opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).

Želena znanja:
– poznavanje računalniških programov: word, excel, internet, elektronska pošta, Lotus Notes.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali II. bolonjsko stopnjo.

Naloge delovnega mesta:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje v zahtevnih in najzahtevnejših upravnih postopkih na 1. stopnji z delovnega področja, 
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– vodenje in vzdrževanje registra stanovanj,
– vodenje postopkov ravnanja z nepremičninami v lasti občine,
– vodenje evidence nepremičnin in pogodb, ipd.,
– priprava in izvajanje programa gospodarjenja s poslovnimi prostori,
– oblikovanje občinske stanovanjske politike,
– priprava gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja ter zagotavljanje tehnične podpore,
– skrb za vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest,
– spremljanje stanja na področju prometne infrastrukture, cestne infrastrukture, obnove cest,
– koordiniranje hišniških opravil za Upravni center in Narodni dom,
– koordiniranje oseb vključenih v program javnih del,
– druge naloge po nalogu vodje oddelka, direktorja ali župana.

Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. opis glede usposobljenosti za delo z računalnikom,
4. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,
5. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
6. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
7. izjavo kandidata, da za namen postopka zaposlitve dovoljuje Občini Logatec pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta iz uradnih evidenc.

Kandidat lahko k prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, eventualno tudi na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Občina Logatec bo opravila izbiro kandidata po predmetni objavi in z izbranim kandidatom sklenilo delovno razmerje za določen čas, do vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke, in sicer s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo upravljal na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec za stvarno premoženje občine brez imenovanja v naziv. Pravice in obveznosti se mu določijo glede na uradniški naziv višji svetovalec. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: “za javno objavo prostega delovnega mesta – višji svetovalec za stvarno premoženje občine« na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Logatec in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.logatec@logatec.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Več informacij na tel 01 75 90 606. Izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki se uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Berto Menard
ŽUPAN