Štev.: 478-63/2018
Datum: 30.8.2018

Objava namere o sklenitvi kupoprodajne pogodbe

V povezavi z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Urad. list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavljamo namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo zemljišča parc. št. 375/566 v izmeri 107 m2 k.o. 2017 – Dol. Logatec.