Zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji obvezno za vse osebe, ki izpolnjujejo z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) predpisane pogoje. Obvezno zdravstveno zavarovanje omogoča zavarovanim osebam uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev, zdravil, medicinsko-tehničnih pripomočkov ter do denarnih nadomestil, kot so nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela, pogrebnina in posmrtnina ter povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenih storitev.

ZZVZZ določa, da državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova, v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi občina stalnega prebivališča.
Občina Logatec tako prijavi občana v obvezno zdravstveno zavarovanje, če izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
– nima nobenih dohodkov,
– kadar živi sam, njegovi povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 50 % minimalne plače (298,72 EUR), razen kadar ima sam prihranke ali premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka (13.608,00 EUR),
– kadar živi z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu, njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25 % minimalne plače (149,36 EUR), razen kadar ima sam ali njegovi ožji ali širši družinski člani prihranke ali premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka (13.608,00 EUR).

Zakon tudi predvideva, da lahko upravičeni zavarovanec, ob pogojih, ki jih določa ta zakon, zavaruje tudi ožje ali širše družinske člane. Tako je lahko zavarovan kot družinski član tudi zakonec zavarovanca, oseba, ki živi z zavarovancem v življenjski skupnosti ter tudi otrok, ki ni sam zavarovanec. Otrok se lahko zavaruje kot družinski član do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti, po tej starosti pa, če se šola, in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Zavarovanje zakonca oziroma otroka kot družinskega člana ne predstavlja dodatne obremenitve občinskega proračuna.

Občina Logatec zavarovala že veliko občanov
Občina Logatec je do leta 2007 povprečno namenila 66.618,00 EUR proračunskega denarja za namen zavarovanja občanov, v letu 2008 je za ta namen namenila 46.872,25 EUR, v letu 2009 pa 34.922,22 EUR. Pred letom 2008 je bilo zavarovancev povprečno 194, v letu 2008 je bilo le-teh 163, v začetku leta 2009 pa je Občina Logatec na podlagi sprejetega novega zakona izvedla revizijo svojih zavarovancev. Pogoji za zavarovanje so se v primerjavi pred izvedeno revizijo poostrili, zato se je tudi število zavarovancev po izvedeni reviziji prepolovilo. V letošnjem letu pa je ponovno zaznati naraščanje števila zavarovancev. Posledica porasta je najverjetneje trenutna gospodarska kriza in z njo povezano povečano odpuščanje delavcev.

Kako do obveznega zdravstvenega zavarovanja kot občan?
Vse občane občine Logatec, ki nimajo dohodkov, ali so izgubili službo, končali šolanje, oziroma nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja iz drugih razlogov, obveščamo, da si lahko zavarovanje uredijo na občini. Občan občine Logatec mora na Občino oddati oziroma poslati vlogo za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje kot občan ter priložiti obvezne priloge, ki so navedene na vlogi. Vlogo dobi na tej spletni strani v zavihku vloge in obrazci ali v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Vse dodatne informacije lahko pridobite tudi v času uradnih ur ali po telefonu na številki 01 7590 600.

Opozoriti je potrebno, da občan občine Logatec, s tem ko odda vlogo na Občino, še nima urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pravico do obveznega zavarovanja pridobi po izdani odločbi in z dnem, ko ga občina prijavi v zavarovanje. V času od oddaje vloge do prejema odločbe je vlagatelj dolžan sam poskrbeti za zavarovanje. Občan je lahko zavarovan najdlje za obdobje enega leta. Po preteku obdobja Občina občana iz zavarovanja odjavi. Ob izpolnjevanju pogojev je zavarovanje možno podaljšati, vendar le na podlagi pravočasno oddane nove vloge, ki naj jo občan vloži pred iztekom zavarovanja.
V primeru, da dohodki občana presegajo predpisani cenzus za zavarovanje kot občan, se lahko občan občine Logatec zavaruje sam na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, Izpostava Logatec, Notranjska cesta 14, 1370 Logatec, kjer bo mesečno plačeval znesek 14,17 €.

Darja Kavčič, Občinska uprava