Občina Logatec vodi postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. 
Vanj so vključene razvojne pobude, podane med leti 2007-2019.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec

Trenutno je postopek v fazi: priprava osnutka

 KONKRETNE SMERNICE: Gradivo za MKGP (Poročilo; grafični podatki v .shp; Nezazidana stavbna zemljišča).

JAVNI POSVET: 27. 6. 2023 ob 17. uri v Narodnem domu Logatec.
Občina Logatec vabi zainteresirano javnost na javni posvet pri oblikovanju osnutka Občinskega prostorskega načrta SD 10 (v nadaljnjem besedilu: OPN).V osnutek OPN bodo vključene razvojne pobude občanov, ki so bile skozi analizoopredeljene kot sprejemljive ali delno sprejemljive. Občina Logatec je v postopku OPN opravila že kar nekaj predhodnih korakov (strokovne podlage), v mesecu maju 2023 pa smo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejeli smernice, v katerih nalagajodosledno izvajanje nove zakonodaje s področja kmetijskih zemljišč.Zakon namreč nalaga, da če se načrtuje spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč vstavbna zemljišča, se to lahko dopusti kot:- prerazporeditev namenske rabe stavbnih zemljišč v kmetijska (pogoj:primerljiva površina in kakovost kmetijskih zemljišč)- izjemoma tudi: vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč ali izboljšavapridelovalnega potenciala obstoječih kmetijskih zemljišč, kjer boniteta kmetijskihzemljišč ne sme presegati 50 točk in se mora boniteta izboljšati za najmanj 20 točk. Za to je obvezna predložitev elaborata agronoma.

Po prejemu smernic MGKP, je občina dne 25. 7. 2023, posredovala dopise s pozivom za prerazporeditev vsem pobudnikom, ki so podali pobudo, ki posega na kmetijska zemljišča.
Na spletni strani ministrstva lahko prebermo, kaj je namen take regulacije prosotra: „Ena od pomembnih nalog kmetijstva je zagotavljanje primerne stopnje samooskrbe in prehranske varnosti, zato je ena ključnih nalog zagotoviti obdelanost kmetijskih zemljišč in ustrezno varstvo pred njihovo trajno spremembo. Zaradi zmanjševanja njihovega obsega želimo preprečiti nesmotrno poseganje v kmetijska zemljišča ter načrtovati in skrbeti za prostorski in proizvodni razvoj kmetijstva.“ www.gov.si

Občina je prirpavila Predstavitveno gradivo javnega posveta, kjer je še bolj jasno predstavljena vsebina dopisa. Dodatno prilagamo še povezavo na seznam agronomov.