Objava predpisa v svetlo sivi barvi pomeni, da predpis ni več veljaven.

Varstvo okolja:

Varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, svetlobnim in ionizirajočim sevanjem ter ostalimi imisijami 

 • Odlok o razglasitvi drevoreda lip za spomenik oblikovane narave (Uradni list SRS, št. 28/8540/87) velja od 10. 8. 1985

   

 • Odlok o razglasitvi dreves za naravne znamenitosti (Uradni list SRS, št. 3/90, Uradni list RS, št. 36/93, Logaške novice, št. 6/11 (str. 3), NPB) velja od 3. 2. 1990

   

 • Odlok o razglasitvi visokega barja Jezerc pri Ostrem vrhu za naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 3/90) velja od 5. 2. 1990

Urejanje in načrtovanje prostora:

Prostorski akti občine


OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT – OPN:

 • Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 5/21 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vpogled v grafični del OPN je mogoč preko prostorskega informacijskega sistema PISO.

Zgodovina sprejema in objav OPN (naziv odloka, objava, MOP-ID):

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec

   Logaške novice, št. 10/12

 

292 

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Logatec

   Uradni list RS, št. 97/12 

SD1

303

 

Popravek občinskega prostorskega načrta Občine Logatec

   Logaške novice, št. 12/12

popr.

307

 

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Logatec

   Logaške novice, št. 7-8/13

SD2

357

 

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Logatec

   Uradni list RS, št. 110/13

SD3

409

 

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Logatec

   Logaške novice, št. 12/14   

SD4

496

 

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Logatec

   Uradni list RS, št. 53/15

SD5

547

 

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Logatec

   Logaške novice, št. 11/16

SD6

694

 

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Logatec

   Logaške novice, št. 6/20

SD7

1038

 

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Logatec

  Logaške novice, št. 10/20

SD8

1039

 

 
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI – OPPN:

 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov za kmetijo Demšar; ID: 2592 (Logaške novice, št. 4/23 (str.9)
  Grafika
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska ob Cesti talcev vzhodni del BL-69 in BL-84 (Logaške novice, št. 6/22 (str. 2)) velja od 30. 6. 2022
  Grafika 
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod- zahodni del (Logaške novice, št. 5/19 (str. 9)) velja od 9. 7. 2019
  Grafika
 • Odlok o ureditvenem načrtu prometnih križišč v naselju Kalce (Logaške novice, št. 11/16 (str. 29)) velja od 1. 12. 2016
  Grafika

   

 • Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za ureditveno območje Grapovčnik DL S5 S2 (Logaške novice, št. 11/06 (str. 1) velja od 22. 10. 2006, Program opremljanja za območje urejanja DL S5-S2 Grapovčnik)
  Grafika

 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora GL-43 stanovanjska soseska Male Laze (Logaške novice, št. 12/13 (str. 3)) velja od 28. 12. 2013
  Grafika

   

 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del (Logaške novice, št. 12/15 (str. 10), 9/16 (str. 3), Uradni list RS, št. 83/20) velja od 5. 1. 2016
  Grafika
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Območje celovite prenove starega mestnega jedra Dolenji Logatec – center (Logaške novice št. 10/16 (str. 2), popravek –1-2/18 (str. 2)) velja od 4. 11. 2016
  Grafika


LOKACIJSKE PREVERITVE:

 • Sklep o odobritvi lokacijske – širitev in preoblikovanje obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako RO-61 v občini Logatec – ID: 3372 (Logaške novice, št. 7-8/23 (str. 3))
 • Sklep o odobritvi lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP PE-42 v občini Logatec – ID: 3377 (Logaške novice, št. 4/233 (str. 21))
   
 • Sklep o odobritvi lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP PE-34 v občini Logatec – ID: 3376 (Logaške novice, št. 4/23 (str. 23))
 • Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – širitev in preoblikovanje obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako VR-17 v občini Logatec – ID: 3043 (Logaške novice, št. 10/22 (str. 12))
 • Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – širitev in preoblikovanje obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako ZI-19 v občini Logatec – ID: 2834 (Logaške novice, št. 6/22 (str. 31))
 • Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – določitev obsega stavbnega zemljišča za območje posamične  poselitve v enoti urejanja prostora BL-185, BL-194 in OP-45 v občini Logatec – ID: 2747 (Logaške novice, št. 4/22 (str. 26))
 • Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako MB-28 v občini Logatec – ID: 2356 (Logaške novice, št, 11/21 (str. 17))
 • Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – širitev in preoblikovanje obsega stavbnega zemljišča in odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora z oznao RO-62 v občini Logatec – ID: 2283 (Logaške novice, št. 9/21 (str. 9))
 • Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako RO-118 v občini Logatec – ID: 2313 (Logaške novice, št. 6/21 (str. 4))
 • Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako ZI-45 v občini Logatec – ID: 2127 (Logaške novice, št. 5/21 (str. 137))
 • Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – širitev in preoblikovanje obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako VR-31 v občini Logatec – ID: 1659 (Logaške novice, št. 5/21 (str. 136))
 • Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako RO-63 v občini LOgatec – ID:1799 (Logaške novice št. 1-2/21 (str. 9) velja od 9. 2. 2021
 • Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako RO-24 v občini Logatec – ID: 1779 (Logaške novice, št. 11/20)
 • Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako RA-15 v občini Logatec – ID: 1777 (Logaške novice, št. 11/20)
 • Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako MB-39 v občini Logatec – ID: 1561 (Logaške novice, št. 6/20 (str. 84)
 • Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako PE-19 v občini Logatec – ID: 1309 (Logaške novice, št. 10/19 (str. 18))
 • Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prozidavo Zdravstvenega doma Logatec – ID: 1262 (Logaške novice, št. 9/19 (str. 1))
 • Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za stanovanjsko sosesko Kalce – ID: 1157 (Logaške novice, št. 6/19 (str. 3))
 • Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za Lonstroff – ID:1102 (Logaške novice št. 11/18 (str. 6)) velja od 22. 11. 2019

DRUGO:

 • Odlok o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora za območje občine Logatec  (Uradni list RS48/94) velja od 13. 8. 1994

  Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Logatec (Logaške novice, št. 6/18 (str. 2), 10/20 (str. 4)) velja od 27. 6. 2018
 • Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v odloku, ki ureja občinski prostorski načrt občine Logatec (Logaške novice, št. 6/19 (str. 1)), velja od 18. 7. 2019
 • Sklep o razveljavitvi Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 826/4-del, 766-del, 767/1-del, 770, vse k.o. Gorenji Logatec (Logaške novice, št. 1-2/15 (str. 59)) velja od 14. 2. 2015

   

 • Sklep o razveljavitvi Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 1004/1-del, 1010/189-del, 1010/8-del, 1010/183-del, vse k.o. Dolenji Logatec (Logaške novice, št. 1-2/15 (str. 60)) velja od 14. 2. 2015
 • Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Tabor GL-150 (Logaške novice št. 1-2/20 (str. 69)) velja od 4. 2. 2020

Gospodarjenje z nepremičninami:
Gospodarjenje z nepremičninami 

 • Odlok  o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmera za izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/19 (str. 21)) velja od 25. 12. 2019, v uporabi s 1. 1. 2020.
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja OLN Grapovčnik DL S5 – S2 – 2. faza (Logaške novice, št. 4/22 (str.2)) velja od 23. 4. 2022
 • Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Logatec (Logaške novice, št. 11/23) velja od 27. 10. 2023
 • Odlok o predkupni pravici Občine Logatec na nepremičninah (Uradni list RS, št. 121/21) velja od 24. 7. 2021
 • Odlok o programu opremljanja stavnih zemljišč za območje Grapovčnika (Logaške novice, št. 5/13 (str. 7)) velja od 25. 5. 2013
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju naselja Laze (Logaške novice, št. 6/16 (str. 2)) velja od 15. 7. 2016 
 • Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln v občini Logatec (Logaške novice, št. 10/19 (str. 14)) velja od 1. 1. 2020, v uporabi z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah  Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 7)  
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 25), 12/13 (str. 2), 5/15 (str. 5), 5/17 (stran 3), 11/17 (str. 14), NPB) velja od 26. 3. 2013
 • Odlok o predkupni pravici Občine Logatec na nepremičninah (Uradni list RS, št. 109/03) velja od 18. 11. 2003

Postopkovni dokumenti občine

 • Sklep o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del (Logaške novice, št. 12/15, 9/16-popr., Uradni list, št. 75/17-popr.), Uradni list RS, št. 19/2019 in Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnsoti Brod – vzhodni del 
 • Stališče do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu centralne dejavnosti Brod – zahodni del – julij 2018
 • Stališče do  pripomb in predlogov javnosti podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Območje celovite prenove starega mestnega jedra Dolenji Logatec – center, julij 2016

   

 • Stališče do  pripomb in predlogov javnosti podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, julij 2016

   

 • Stališče do pripomb in predlogov javnosti podanih v čau javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta prometnih križišč v naselju Kalce – C/12, julij 2016

   

 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Centralne dejavnosti Brod – zahodni del (Logaške novice, št. 12/17 (str. 2))

   

 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 5/18 (str. 4))
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 5/18 (str. 7))
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/16 (str. 34))

   

 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 9/15 (str. 2))

   

 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del (Logaške novice, št. 5/15 (str. 6)) 

   

 • Stališče do pripomb in predlogov javnosti, ki so bili podani v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del, oktober 2015

   

 • Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta prometnih križišč v naselju Kalce – C/12 (Logaške novice, št. 5/15 (str. 9)) 

   

 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Območje celovite prenove starega mestnega jedra Dolenji Logatec – center (Logaške novice, št. 7-8/15 (str. 2))

   

 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Centralne dejavnosti Brod – zahodni del (Uradni list RS, št. 77/2016)
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Tabor (Uradni list RS, št. 3/2017)
 • Stališče do pripomb in predlogov, ki so bili podani v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, marec 2015

   

 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – zahodni del (Logaške novice, št 4/18 (str. 2))
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Območje celovite prenove starega mestnega jedra Dolenji Logatec – center, april 2016 (Logaške novice, št. 4/16 (str. 11))
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta prometnih križišč v naselju Kalce – C/12, april 2016 (Logaške novice, št. 4/16 (str. 10))
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, januar 2015
 • Poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Logatec (Logaške novice, št. 11/14 (str. 11))
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, avgust 2014
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 9/14 (str. 2))
 • Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN DL-233 (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora DL-233 Soseska ob Notranjski cesti), avgust 2013
 • Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN GL-43 (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora GL-43 Stanovanjska soseska Male Laze), avgust 2013
 • Stališče do pripomb in predlogov, ki so bili podani v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, junij 2013
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Male Laze, za del enote urejanja prostora GL-43 (Logaške novice, št. 6/13 (str. 3))
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 5/13 (str. 16))
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice 5/13 (str. 9))
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Male Laze, za del enote urejanja prostora GL-43 (Logaške novice, št. 5/13 (str. 10))

 

 

Postopkovni dokumenti države

 • Priprava državnega prostorskega načrta (DPN) za prehod 220 kV omrežja na 400 kV, od Beričevega do Divače, november 2014

   

 • Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce – Ajdovščina, ki je potekala v času od 24. februarja 2014 do 26. marca 2014
 • Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice, ki je potekala v času od 6. novembra 2013 do 6. decembra 2013
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce – Ajdovščina s strokovnimi podlagami in okoljskega poročila, februar 2014
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice s strokovnimi podlagami in okoljskim poročilom (Logaške novice, št. 10/13 (str. 6))

 

 Strategije, programi, strokovne podlage

 

Predpisi, ki so prenehali veljati: 

Urejanje in načrtovanje prostora:

Prostorski akti občin 

 • Dolgoročni plan občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen leta 1990 (Uradni list RS, št. 9/9133/9675/0438/06-popr.)
 • Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Hotedršica (Uradni list RS, št. 21/9727/05, Logaške novice, št. 4/08 (str. 18), 6/10 (str. 8), NPB) velja od 19. 4. 1997
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Logatec (Uradni list RS, št. 32/97Logaške novice, št. 11/00 (str. 3),(Uradni list RS, št. 27/0534/06, Logaške novice, št. 1-2/08 (str. 6), 4/0Usk8 (str. 8), 6/10 (str. 6), NPB4/11-obv. razl. (str. 4), 12/11-obv. razl (str. 18)) velja od 13. 6. 1997
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za odprt prostor Občine Logatec (Uradni list RS, št. 6/9927/0574/0516/06) velja od 6. 2. 1999
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v Občini Logatec (Uradni list RS, št. 6/9927/0516/0621/07-popr., Logaške novice, št. 4/08 (str. 12), 2/10 (str. 7), 6/10 (str. 4), NPB) velja od 6. 2. 1999
 • Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste-del. (Uradni list RS, št. 62/06, Logaške novice, št. 5/07 (str. 22), 6/11 (str. 2)) velja od 23. 6. 2006 do izvedenih posegov v prostor
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja DL-J2 C1 Tržaška cesta (območje Škrljev vinotoč) (Logaške novice, št. 6/08 (str. 9)) velja od 23. 6. 2008 do izvedenih posegov v prostor
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja DL-J3 C4 Stara cesta (Logaške novice, št. 12/08 (str. 37)) velja od 23. 12. 2008 do izvedenih posegov v prostor
 • Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja DL C1 Narodni dom (Logaške novice, št. 9/07 (str. 4) velja od 18. 9. 2007, 10/07 (str. 10)-popr) 
 • Odlok o ureditvenem načrtu Obrtna industrijska cona P2/26 Logatec (Logaške novice, št. 8-9/98 (str. 2)), 3/99 (str. 1), 10/99 (str. 1)), 11/2000 (str. 1), 12/04 UPB (str. 3), 4/03 (str. 1) 1-2/07 (str. 10), 6/12 (str. 2))  velja od 15. 11. 1998
 • Odlok o ureditvenem načrtu območja Skladišča C3 “Ob Potoku” v naselju Logatec (Logaške novice, št. 4/00 (str. 6), 5/02 (str. 4), 11/03, Uradni list RS, št. 81/0416/0631/0662/06)  velja od 14. 4. 2000
 • Odlok o ureditvenem načrtu Trohov vrt v Logatcu DL-J3-C2 (Uradni list RS, št. 60/02) velja od 18. 7. 2002
 • Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec (Logaške novice, št.10/07 (str. 4)) velja od 23. 10. 2007
 • Odlok o ureditvenem načrtu prometnih križišč v naselju Kalce (Uradni list RS, št. 51/97, Logaške novice, št. 1-2/07 (str. 1)) velja od 30. 8. 1997 

 

Postopkovni akti:

 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste – del (Uradni list RS, 34/11) velja od 16. 5. 2011 do 31. 5. 2011
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste-del (Uradni list RS, 5/11) velja od 25. 1. 2011 do 7. 7. 2011
 • Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja OLN DL J3-C3 Center Tržaške ceste (Logaške novice, št. 3/06 (str. 4)) velja od 15. 3. 2006 do 23. 6. 2006
 • Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste – del (Uradni list RS, 65/05) velja do 15. 3. 2006
 • Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec (Uradni list RS, 74/05) ne velja od 23. 10. 2007
 • Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja DL J3-C1 Staro jedro – del (Uradni list RS, 65/05) velja od 9. 7. 2005
 • Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja DL S5 – S2 Grapovčnik (Uradni list RS, 65/05) velja do 22. 10. 2006
 • Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja dl-J2-c1  Tržaška cesta (Logaške novice, št. 6/06 (str. 8)) velja od 15.6.2006 do 23. 6. 2008
 • Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja DL J3 C4 Stara cesta ( Logaške novice, št. 10/07, (str. 11)) objavljeno 15. 10. 2007, velja do 23. 12. 2008
 • Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta prometnih križišč v naselju Kalce (Logaške novice, št. 3/97 (str. 2)) velja od 26. 3. 1997 do 30. 8. 1997
 • Sklep o pobudi za začetek sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu prometnih križišč v naselju Kalce-C/12 (Logaške novice, št. 6/06 (str. 4)) velja od 15. 6. 2006 do 16. 2. 2007
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Soseska ob Notranjski cesti – za enoto urejanja prostora DL-233 (Logaške novice št. 12/12 (str. 4)) velja od 22. 12. 2012
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska soseska Male Laze, za del enote urejanja prostora GL-43 (Logaške novice, št. 6/13 (str. 3)) velja od 11. 6. 2013
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec (Uradni list RS, 81/12) velja od 30. 10. 2012
 • Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta občine Logatec (Logaške novice, št. 11/07 (str.1), Uradni list RS, št. 42/08109/08) velja od 23. 11. 2007
 • Sklep o spremembi Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Logatec (Uradni list RS, 109/08) velja od 27. 11. 2008 do 6. 2. 2010
 • Sklep o razveljavitvi Sklepa o spremembi Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Logatec, št. 3500-1/06-65, z dne 25. 10. 2007 (Uradni list RS, 8/10) velja od 6. 2. 2010
 • Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 826/4-del, 766-del, 767/1-del, 770, vse k.o. Gorenji Logatec (Logaške novice, št. 3/13 (str. 47)) velja od 12. 3. 2013 do 14. 2. 2015
 • Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 1004/1-del, 1010/189-del, 1010/8-del, 1010/183-del, vse k.o. Dolenji Logatec (Logaške novice, št. 3/13 (str. 47)) velja od 12. 3. 2013 do 14. 2. 2015
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtno-industrijska cona P2/26 Logatec (Uradni list RS, 6/12) velja od 28. 1. 2012
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 5/13 (str. 9)) velja od 11. 5. 2013
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska soseska Male Laze, za del enote urejanja prostora GL – 43 (Logaške novice, št. 5/13 (str. 10)) velja od 11. 5. 2013
 • Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Logatec (Uradni list RS, 137/06) veljal od 28. 12. 2006
 • Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih: – za ureditveno območje naselja Logatec; – za ureditvena naselja v občini Logatec; – za odprti prostor občine Logatec; – za naselje Hotedršica (Uradni list RS, 59/04)
 • Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu prometnih križišč v naselju Kalce – C/12 Logatec po skrajšanem postopku (Uradni list RS, 75/06)
 • Spremembe programa priprave za ureditveni načrt – naselje Kalce SP /12 Urn v Občini Logatec (Uradni list RS, 33/05)
 • Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja DL C2 Poštni vrt – del (Uradni list RS, 65/05)
 • Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Logatec za obdobje 1986 – 2000 z elementi družbenega plana občine Logatec (Logaške novice, št. 3/95(str. 5)) velja od 21. 4. 1995
 • Sklep o javni razgrnitvi osnutka akta o legalizaciji – prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora za območje občine Logatec  (Uradni list RS,10/94) velja od 25. 2. 1994 do 13. 8. 1994
 • Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja dl-c1-Narodni dom (Logaške novice, št. 6/06 (str. 5)) velja od 15. 6. 2006
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje naselja Logatec (Logaške novice, št. 7-8/07 (str.19)) velja od 26. 7. 2007
 • Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev naselja Hotedršica  (Uradni list RS, 23/94) velja od 6. 5. 1994
 • Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu “Obrtno industrijska cona P2/26 Logatec” (Logaške novice, št. 9/02 (str. 1)) velja od oktober 2002
 • Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu obrtno-industrijska cona P2/26 Logatec (UPB) po skrajšanem postopku (Uradni list RS, 75/06)
 • Sklep o pobudi za začetek sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za obrtno industrijsko cono P2/26 Logatec (Logaške novice, št. 6/06 (str. 4)) velja od 15. 6. 2006
 • Sklep o začetku priprave strategije prostorskega razvoja občine Logatec in prostorskega reda občine Logatec (Logaške novice, št. 4/05 (str. 1)) objavljeno 15. 4. 2005
 • Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za del območja BVS 1 Blekova vas in del območja BVSK 1 Dolina Logatec (Uradni list RS, 11/91) velja od 31. 8. 1991
 • Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta Obvoznica-Gorenjska cesta v Logatcu in študijo Cestnega omrežja Gornji Logatec od Mercatorja do šole vzdolž M 10 (cestno-prometna ureditvena študija) (Uradni list RS, 44/93) velja do 15. 9. 1993
 • Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko-ureditvenih pogojev za del planske celote MH S2 Martinj hrib-Staro naselje v Logatcu (Uradni list RS, 44/93) velja do 15. 9. 1993

Gospodarjenje z nepremičninami:
Gospodarjenje z nepremičninami 

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Logatec (Ur. L. SRS št. 39/85) (Logaške novice, št. 12/96(str. 1)) Velja od 8. 1. 1997, 2/97 (str. 1) velja do 1. 4. 1999
 • Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Stavbna zemljišča Logatec d.o.o. (Logaške novice, št. 1/98 (str. 1)) Velja od 13. 1. 1998 do 1. 4. 1999
 • Odlok o najvišji najemnini za poslovne stavbe, poslovne prostore in garaže v občini Logatec (Uradni list SRS, 9/89) velja do 22. 11. 1991
 • Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o najvišji najemnini za poslovne stavbe, poslovne prostore in garaže v občini Logatec (Uradni list RS, 24/91) velja od 22. 11. 1991
 • Odlok o pomožnih objektih (Uradni list RS, 51/97) velja od 22. 8. 1997 do 15. 6. 2006
 • Odlok o komunalnem prispevku v Občini Logatec (Uradni listi RS, 1/94, Logaške novice, št. 4/00 (str. 9)) velja od 14. 1. 2000 do 27. 3. 2009
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na Kalcah – Volčji hrib (Logaške novice, št. 12/11 (str. 7), Priloga) ne velja od 26. 3. 2013 dalje
 • Odlok o programu opremljanja za stanovanjsko naselje Plesišče – levo (Logaške novice, št. 12/11 (str. 9), Priloga) ne velja od 26. 3. 2013 dalje
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje naselja Rovte (Logaške novice, št. 12/11 (str. 10), Priloga I, Priloga II, popr. 5/12 (str. 2)) ne velja od 26. 3. 2013 dalje
 • Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Logatec (Logaške novice, št. 4/09 (str. 3), 5/11 (str. 2), 9-10/11 (str. 1), NPB) ne velja od 26. 3. 2013 dalje
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo v delu IOC Zapolje (Logaške novice, št. 6/09 (str. 2)) ne velja od 26. 3. 2013 dalje
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo v stanovanjskem naselju Jačka (Logaške novice, št. 11/08 (str. 1)) 12/08 (str. 36) , 2/09 (str. 7) velja od 16. 11. 2008 do 26. 3. 2013
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo v stanovanjskem naselju Mandrge (Logaške novice, št. 2/09 (str. 6)) velja od 20. 2. 2009 do 26. 3. 2013
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo v zahodnem delu stanovanjskega naselja Gorenji Logatec (Logaške novice, št. 2/09 (str. 8)) velja od 20. 2. 2009 do 26. 3. 2013
 • Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, 65/93, Logaške novice, št. 2/99, 4/00, 5/01, 12/03, 12/05, NPB) velja do 12. 3. 2013
 • Sklep o razveljavitvi Odloka o pomožnih objektih (Logaške novice, št. 6/06 (str. 4)) velja od 15. 6. 2006
 • Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, v občini Logatec za leto 2009 (Logaške novice, št. 12/08 (str. 45)) velja od 16. 12. 2008, uporablja se od 1. 1. 2009
 • Sklep o povprečnih stroških komunalnega opremljanja s posameznimi vrstami komunalne opreme za območja izven programov opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec za leto 2008 (Logaške novice, št. 12/07   (str. 9)) velja od 19. 12. 2007 
 • Sklep o povprečnih stroških komunalnega opremljanja s posameznimi vrstami komunalne opreme za območja izven programov opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec za leto 2007 (Logaške novice, št. 3/07 (str. 1)) velja od 15. 3. 2007 do 20. 7. 2007 
 • Sklep o povprečnih stroških komunalnega opremljanja s posameznimi vrstami komunalne opreme za območja izven programov opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec za leto 2006 (Logaške novice, št. 1-2/06 (str. 1)) veljaod 15. 2. 2006 do 15. 3. 2007
 • Sklep o povprečnih stroških komunalnega opremljanja s posameznimi vrstami komunalne opreme za območja izven programov opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec za leto 2005 (Logaške novice, št. 1-2/05 (str. 2)) velja od 10. 2. 2005 do 15. 2. 2006
 • Sklep o povprečnih stroških komunalnega opremljanja s posameznimi vrstami komunalne opreme za območja izven programov opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec za leto 2004 (Logaške novice, št. 12/03 (str. 13)) velja od 20. 12. 2003 do 10. 2. 2005
 • Sklep o povprečnih stroških komunalnega opremljanja s posameznimi vrstami komunalne opreme za območja izven programov opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec za leto 2003 (Logaške novice, št. 11/02 (str. 2)) velja od 20. 12. 2002 do 20. 12. 2003
 • Sklep o povprečnih stroških komunalnega opremljanja s posameznimi vrstami komunalne opreme za območja izven programov opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec za leto 2002 (Logaške novice, št. 1/02 (str. 3)) velja od 7. 1. 2002 do 20. 12. 2002
 • Sklep o povprečnih stroških komunalnega opremljanja s posameznimi vrstami komunalne opreme za območja izven programov opremljanja stavbnih zemljišč za leto 2001 (Logaške novice, št.  1/01 (str. 1)) velja od 5. 1. 2001 do 7. 1. 2002
 • Sklep o povprečnih stroških komunalnega opremljanja s posameznimi vrstami komunalne opreme za območja izven programov opremljanja stavbnih zemljišč (Logaške novice, št. 4/00 (str. 1)) velja od 14. 4. 2000 do 5. 1. 2001
 • Sklep o povprečnih stroških komunalne opreme v občini Logatec v letu 1999 (Logaške novice, št. 2/99 (str. 4)) velja od 26. 2. 1999 do 14. 4. 2000
 • Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks v letu 2005 (Logaške novice, št. 1-2/05 (str. 1)) velja od 11. 2. 2005
 • Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks v letu 2004 (Logaške novice, št. 1-2/04 (str. 13)) uporablja od 1. 1. 2004 do 11. 2. 2005 
 • Sklep o določitvi vrednosti tarifne točke za zaračunavanje komunalne takse v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/01 (str. 1)) velja od 1. 1. 2002
 • Sklep o določitvi vrednosti tarifne točke za izračunavanje komunalne takse v Občini Logatec (Logaške novice, št.  2/01 (str. 6)) velja od 1. 1. 2001 do 1. 1. 2002
 • Sklep o določitvi vrednosti tarifne točke za zaračunavanje komunalne takse v občini Logatec (Logaške novice, št. 7/98 (str. 1)) v uporabi od 1. 9. 1998 do 1. 1. 2001
 • Sklep o vrednosti tarifne točke za zaračunavanje komunalne takse v občini Logatec (Logaške novice, št. 10/97 (str. 13)) Se uporablja od 1. 9. 1997 do 1. 9. 1998
 • Sklep o določitvi vrednosti tarifne točke za zaračunavanje komunalne takse v Občini Logatec (Logaške novice, št. 9/96 (str. 1)) V uporabi od 1. 9. 1996 do 1. 9. 1997
 • Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec v letu 2003 (Logaške novice, št. 11/02 (str. 2)) velja od 20. 12. 2002
 • Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec v letu 2002 (Logaške novice, št. 1/02 (str. 4)) velja od 7. 1. 2002 do 20. 12. 2002
 • Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec v letu 2001 (Logaške novice, št. 1/01 (str. 1)) velja od 5. 1. 2001 do 7. 1. 2002
 • Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec v letu 2000 (Logaške novice, št. 1/00 (str. 1)) velja od 6. 1. 2000 do 5. 1. 2001
 • Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec v letu 1999 (Logaške novice, št. 1/99 (str. 2)) velja od 27. 1. 1999 do 6. 1. 2000
 • Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec v letu 1998 (Logaške novice, št. 10/97 (str. 15)) velja od 29. 12. 1997 do 27. 1. 1999
 • Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec v letu 1997 (Logaške novice, št. 1/97 (str. 1)) velja od 31. 1. 1997 do 29. 12. 1997
 • Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec v letu 1996 (Logaške novice, št. 1-2/96 (str. 4)) velja od 23. 2. 1996 do 31. 1- 1997
 • Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec v letu 1995 (Logaške novice, št. 4/95 (str. 16)) velja od 31. 5. 1995 do 23. 2. 1996
 • Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec v letu 1993 (Uradni list RS, 20/93) velja od 23. 4. 1993
 • Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec v letu 1992 (Uradni list RS, 26/92) velja od 27. 5. 1992 do 23. 4. 1993
 • Sklep o povišanju cen stanovanjsko komunalne dejavnosti in urejanje naselja in prostora v občini Logatec (Uradni list RS, 24/91) velja od 1. 11. 1991
 • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 105/15 (str. 98)) velja od 31. 12. 2015 do 27. 12. 2016, v uporabi od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
 • Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,106/11) velja od 28. 12. 2011 (v uporabi od 1. 1. 2012 do 22. 12. 2012
 • Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, 104/10) velja od 24. 12. 2010 (v uporabi od 1. 1. 2011) do 28. 12. 2011
 • Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010 (Uradni list RS, 107/09) velja od 25. 12. 2009 (v uporabi od 1. 1. 2010) do 24. 12. 2010
 • Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009 (Uradni list RS, 119/08) velja od 20. 12. 2008 (v uporabi od 1. 1. 2009) do 25. 12. 2009
 • Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007 (Uradni list RS, 16/07) velja od 24. 2. 2007 (v uporabi od 1. 1. 2007) do 20. 12. 2008
 • Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006 (Uradni list RS, 5/06) velja od 17. 2. 2006 do 24. 2. 2007
 • Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005 (Uradni list RS, 139/04) velja od 29. 12. 2004 do 17. 2. 2006
 • Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004 ( Uradni list RS, 130/03, Logaške novice, št. 12/03 (str. 14)) velja od 19. 12. 2003 do 29. 12. 2004 
 • Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003 (Uradni list RS, 117/02) velja od 29. 12. 2002 do 19. 12. 2003
 • Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002 (Uradni list RS, 109/01) velja od 29. 12. 2001 do 29. 12. 2002
 • Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001 (Uradni list RS, 119/00,Logaške novice, št. 1/01 (str. 2)) velja od 23. 12. 2000 do  29. 12. 2001
 • Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000 (Uradni list RS, 107/99, Logaške novice, št. 1/00 (str. 2)) velja od 25. 12. 1999 do 23. 12. 2000
 • Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999 (Uradni list RS, 92/98) velja od 1. 1. 1999 do 7. 1. 2000
 • Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998 (Uradni list RS, 1/98) velja od 10. 1. 1998 do 1. 1. 1999
 • Sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za drugo polletje 1997 (Uradni list RS, 39/97) velja od 1. 7. 1997 do 
 • Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1997  (Uradni list RS, 1/97) velja od 11. 1. 1997 do 1. 7. 1997
 • Sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za drugo polletje leta 1996  (Uradni list RS, 38/96) velja od 20. 7. 1996 do 11. 1. 1997
 • Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996 ( Uradni list, 11/96, Logaške novice, št. 1-2/96 (str. 4)) velja od 24. 2. 1996 do 20. 7. 1996
 • Sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za drugo polletje leta 1995 (Uradni list RS, 45/95) velja od 5. 8. 1995 do 24. 2. 1996
 • Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995  (Uradni list RS, 7/95) velja od 5. 2. 1995 do 5. 8. 1995
 • Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za drugo polletje 1994  (Uradni list RS, 39/94) velja od 6. 7. 1994 (uporaba 1. 7. 1994) do 5. 2. 1995
 • Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1994 (Uradni list RS, 1/94) velja od 8. 1. 1994 do 6. 7. 1994
 • Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za drugo polletje 1993 (Uradni list RS, 36/93) velja od 11. 7. 1993 do 8. 1. 1994
 • Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1993 (Uradni list RS, 1/93) velja od 16. 1. 1993 do 11. 7. 1993
 • Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1992 (Uradni list RS, 32/92) velja od 8. 7. 1992 do 16. 1. 1993
 • Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1992 (Uradni list RS, 3/92) velja od 31. 1. 1992 do 8. 7. 1992
 • Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,102/12) velja od 22. 12. 2012 ( v uporabi od 1. 1. 2013)
 • Sklep o določitvi izhodiščne mesečne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, 107/2013 (str. 12429)) velja od 28. 11. 2013 (v uporabi od 1. 1. 2014)
 • Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Logatec (Logaške novice, št. 1-2/13 (str. 2), Uradni list RS, št. 107/2013 (str. 12429), NPB) velja od 12. 2. 2013
 • Sklep o določitvi mesečne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 (Logaške novice, št 12/16 (str. 7)) velja od 28. 12. 2016, v uporabi od 1. 1. 2017