Priprava in oblikovanje Celostne prometne strategije, ki poteka že vse od meseca julija 2016, je v polnem teku. V decembru je bila v okviru druge faze izvedena še zadnja, četrta, javna razprava, na kateri so občanke in občani oblikovali vizijo razvoja prometa v občini ter pričeli z izbiro konkretnih ukrepov. 

Na tokratni javni razpravi je bil predstavljen osnutek vizije, ki so ga udeleženci pod mentorstvom pripravljavcev CPS dokončno oblikovali, vizija se tako glasi:
Občina Logatec bo s strateškim izvajanjem prometnih ureditev in ureditev ulic in trgov poskrbela, da bo Logatec postal prometno varen in urejen. S tem bo zagotovila dobre pogoje za visoko kakovost življenja prebivalcev.

S kakovostnim, strateškim in celovitim urejanjem peš in kolesarskih poti ter zelenih površin na območju celotne občine bo spodbujala občane k uporabi trajnostnih načinov mobilnosti ter pogostejšemu obiskovanju javnih površin tudi v prostem času. Pri tem bo z dobrimi zgledi s strani zaposlenih spodbujala trajnostno mobilnost s poudarkom na krajših razdaljah.

Občina se bo prednostno lotevala urejanja prometa za potrebe industrijskih con na način, da tranzitni promet ne bo motil lokalnih prebivalcev. Za potrebe tranzitnega prometa in za potrebe bolj trajnostne mobilnosti pa bo občina uredila prostore za spodbujanje P+R in sopotništva.

Po svojih zmožnostih bo spodbujala večjo usklajenost javnega potniškega prometa s potrebami prebivalcev tako, da bo uvedla lokalni javni potniški promet, spodbujala razvoj železniškega prometa, na obstoječih postajališčih pa zagotovila dobre pogoje za dostopnost ter intermodalnost.

Podani so bili tudi konkretni ukrepi s katerimi bo moč vizijo uresničevati. Probleme tranzitnega prometa skozi naselje bi po mnenju obiskovalcev v veliki meri rešila že nova cestna povezava med obema industrijsko-obrtnima conama ter izgradnja parkirišča za tovorna vozila. Na ta način bi se odprle možnosti za ureditev središča Logatca bolj po meri pešcev in kolesarjev. Udeleženci so izpostavili državno cesto G1-102 na območju Sončnega Loga in novega trgovskega središča, ob kateri so se v zadnjem času razvile nove urbane rabe, ne pa tudi prometne ureditve primerne za pešce in kolesarje. Prav na področju kolesarjenja bo potrebno storiti še veliko; s primerno urejeno kolesarsko potjo povezati Gornji in Dolnji Logatec, z umestitvijo kolesarnic in izposojevalnic koles pa bi lahko še dodatno spodbudili kolesarjenje. Kot alternativo pešačenju in kolesarjenju je potrebno spodbujati razvoj lokalnega javnega potniškega prometa in omogočati intermodalnost. Poleg omenjenih ukrepov so bili pogosteje omenjeni še ukrepi, povezani z ozaveščanjem prebivalstva o koristih trajnostne mobilnosti ter okrepljen nadzor nad kršitvami prometnih predpisov.

Javno razpravo je skozi risbe spremljal logaški umetnik Vid Sark. Njegove ilustracije bodo na ogled od 12. januarja 2017 naprej v prostorih Upravnega centra Logatec. Odprtje razstave Vizije prometnega razvoja Logatca bo hkrati tudi zaključek ankete, namenjene pripravi celostne prometne strategije, na kateri bodo izžrebani trije dobitniki nagrad.