Od 8. maja do konca junija 2017 se bo v občini Logatec testno izvajal lokalni prevoz, in sicer od ponedeljka do petka na relaciji Kalce – GRC Zapolje, dvakrat na dan pa se boste z lokalnim avtobusom lahko zapeljali tudi iz Rovt do Logatca. Vožnja je BREZPLAČNA, župan Občine Logatec Berto Menard pa si želi, da bi navedeni lokalni prevoz občanom »prišel v kri« in bi ga uporabljali čim bolj pogosto. Na podlagi predlogov in potreb uporabnikov se bodo naknadno uvajale še nove linije Logaškega potniškega prometa.

V mesecu novembru 2016 je bila na seji Občinskega sveta predlagana sprememba pri pripravi občinskega proračuna. Svetnica mag. Jerneja Rupnik je podala pobudo za uvrstitev proračunske postavke – Mestni prevoz v Odlok o občinskem proračunu za leto 2017. Občinski svet je to pobudo potrdil. Na podlagi te odločitve je Občinska uprava, navedeno pobudo, umestila na dve področji, in sicer v projekt Celostne prometne strategije občine Logatec in v pripravo Odloka, ki bi omogočal izvedbo podelitve koncesije prevoznikom. Sprejetje tega Odloka je tako prvi korak k organizaciji lokalnega mestnega prevoza. V postopku njegove priprave je bila izvedena anketa, katere rezultati so pokazali, da si 75 % vprašanih občanov Logatca želi ureditve logaškega mestnega prevoza, ter, da si večina (90,7 %) anketiranih želi ureditev logaškega mestnega prevoza do zaselkov, vasi oz. krajevnih skupnosti. Predvsem v smislu, da se krajanom po vaseh približa dostop do Zdravstvenega doma, Upravnega centra, trgovin in obiska različnih dejavnosti.

Glede na to, da je lokalna skupnost pri podelitvi koncesije za izvedbo mestnega prometa, dolžna upoštevati kriterije iz četrtega odstavka 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2-UPB7), ki so:
– obseg dnevne migracije in velikost gravitacijskega območja;
– soodvisnost medkrajevnega linijskega prevoza potnikov in mestnega linijskega prevoza potnikov;
– povezanost mestnega linijskega prevoza potnikov z drugimi vrstami prometa;
– zagotovitev dostopa in prostora za invalidske vozičke na avtobusih mestnega linijskega prevoza potnikov, se je Občina Logatec odločila, da v mesecu maju in juniju izvede poizkusno ali t.i. testno vožnjo z lokalnim avtobusom oz. kombijem.

Prvi dan testnega izvajanja Logaškega lokalnega prevoza je med uporabniki doživel dober odziv.
»S hčerko sva bili prvi uporabnici avtobusa. Z Martinj hriba sva se odpeljali v vrtec, zdaj pa grem še v trgovino. Zadovoljna sem s prevozom.« je povedala občanka Beatrisa Mujakič. Prav tako je gesto Občine Logatec po uvedbi javnega lokalnega prevoza pohvalila občanka Stanislava Godec, ki se je iz Gornjega Logatca v Dolnjega odpravila po opravkih, ki jih je imela v banki in trgovini. Kako poteka uvedba Logaškega lokalnega prevoza v naše okolje in kaj je treba še postoriti, da se še bolj približa uporabniku, pa je takoj zjutraj preveril tudi logaški župan Berto Menard.

Občinska uprava Občine Logatec

Foto: Romana Hribar

Foto: Blanka Markovič Kocen