OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 29117
Ime enote:  Novi Svet – Arheološko najdišče Črteže 
 

OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote: naselbina
Tekstualni opis enote: Sledovi rimskodobne in srednjeveške poselitve (najdbe lončenine); najdišče je identificirano z ekstenzivnim terenskim pregledom 2009.
Datacija enote: rimska doba, srednji vek
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: NOVI SVET
Občina: LOGATEC

PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013