Kaj je komunalni prispevek?
Komunalni prispevek je plačilo sorazmernega dela dejanskih stroškov na območju opremljanja zemljišč s komunalno opremo, ki ga zavezanec plača občini.

Kako se porabi komunalni prispevek?
Komunalni prispevek je namenski prihodek in ga je občina dolžna porabiti izključno za izgradnjo nove komunalne opreme. 

Zakaj občina zaračuna komunalni prispevek?
Dolžnost občine, da odmeri komunalni prispevek, nalaga Zakon o prostorskem načrtovanju.

Kolikokrat se plača komunalni prispevek?
Odmera komunalnega prispevka je enkratno povračilo sorazmernega dela stroškov na območju gradnje za določeno vrsto komunalne opreme.

Kdo je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka?
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.  

Pripravila: občinska uprava