Občina Logatec je bila seznanjena z izdelanim Konservatorsko-restavratorskim elaboratom za odpravo posledic škode nastale ob žledu februarja 2014 za Logatec – Lipov drevored, št. EŠD 7936, ki ga je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). 

ZVKDS je uspešno pridobil sredstva za izvedbo ukrepov za sanacijo lipovega drevoreda. Dela bodo predvidoma končana v mesecu juniju 2016. Za izvedbo del je pristojen ZVKDS z izbranim podizvajalcem.

Kot izhaja iz Elaborata, je bilo ugotovljeno, da so poškodovana vsa drevesa v drevoredu. Mlajša so polomljena, na starejših so dolomljene veje. Eno drevo se je podrlo. Eno se je razklalo.
Pri sanaciji, po metodah sodobne arboristike, se pri starejših drevesih zaradi odloma debelejših vej lahko pokažejo dodatne poškodbe, ki imajo za posledico odstranitev celotnega drevesa.
Drevored je eden izmed najdaljših in najbolj značilnih cestnih drevoredov z izrednim krajinsko-oblikovnim in krajinsko pričevalnim pomenom, zato je škoda ocenjena na 100%, finančno pa predstavlja znesek v višini 220.000,00 €.

Izhajajoč iz Elaborata je, od obstoječih 296 dreves, predvidena saditev 195 nadomestnih dreves (višje drevo kot soliterna / drevoredna sadika).

Več o Napoleonovem drevoredu.
Iz registra kulturne dediščine

Občinska uprava

Foto: Renata Gutnik