V skladu s 68. in 69. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, ki jo zastopa župan Berto Menard, objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v najem, 84,1 m2

1. Naziv in sedež upravljavca
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, matična številka: 5874661000, ID za DDV: SI 55512844.

2. Opis predmeta in čas oddaje v najej
Predmet oddaje v uporabo je stanovanje v poslovno-stanovanjskem objektu, ki se nahaja v tretji etaži objekta Tržaška cesta 44, 1370 Logatec, in sicer v izmeri 84,1 m².
Za oddajo v uporabo stanovanja v poslovno-stanovanjskem objektu, navedenega v prejšnjem odstavku, bo sklenjena neposredna pogodba za določen čas, dveh mesecev oz do rušitve objekta. Stanovanjski prostor se oddaja v uporabo za potrebe opravljanja hišniških nalog.

3. Rok za sprejem ponudbe ali izjava o interesu
Rok za sprejem ponudbe oziroma izjave o interesu je do vključno 30. 10. 2022.
Pogodba o oddaji nepremičnine v najem bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem prortalu oziroma na spletni strani Občine Logatec.

4. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži izjava o interesu
Interes izkažejo stranke pisno na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, osebno na Občini Logatec ali na elektronski naslov: obcina.logatec@logatec.si

5. Pogajanja oziroma način dodelitve v najem ter najnižja najemnina
Stanovanjski prostori se oddajo za opravljanje hišniških del.

6. Način in rok plačila najemnine
Najemnik je dolžan najemnino plačevati najemodajalcu, obratovalne stroške neposredno dobavitelju ter morebitne druge stroške
Obratovalne stroške in druge stroške v sorazmernem deležu, in sicer stroške vode, stroške porabljene elektrike in priključne moči, ki odpadejo na predmetno stanovanje; stroške telefona, kabelske televizije, televizije, radia, interneta v nepremičnini; stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oz. drugega davka, ki bo nadomestil navedeno nadomestilo ter ostale stroške, povezane z uporabo nepremičnine se plačuje na podlagi izstavljenih računih.
Plačilo obratovalnih stroškov in najemnine, je bistvena sestavina najemne pogodbe.

7. Neplačevanje najemnine v roku je razlog za odpoved najemne pogodbe.

8. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice
Predkupne/prednostne pravice ni.

9. Informacije, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu ravnanja zaradi oblikovanja ponudbe in možnosti ogleda ter kontaktne osebe
Vse dodatne informacije v zvezi z oddajo v najem lahko interesenti dobijo na Občini Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, kontaktna osebe: Špela Bezgovšek, tel. 01/ 7590 638, ali spela.bezgovsek@logatec.si, v času uradnih ur.
Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

10. Župan lahko postopek oddaje v najem ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.

11. Morebitni drugi pogoji in posebnosti pravnega posla
Nepremičnina se oddaja v najem v skladu z Zakonom o stvranem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018).

župan
Berto Menard