Številka: 3528-11/2020
Datum: 20. 5. 2020

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, ki jo zastopa župan Berto Menard, objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v najem, 18,52 m2

 

1. Naziv in sedež upravljavca

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, matična številka: 5874661000, ID za DDV: SI 55512844.

2.Opis predmeta in čas oddaje v najej

Predmet oddaje v najem je poslovni prostori, ki se nahaja v drugem nadstropju, na Tržaški cesti 27, 1370 Logatec, in sicer v izmeri 18,52 m².

Za oddajo v najem poslovnega prostora, navedenega v prejšnjem odstavku, bo sklenjena neposredna pogodba za določen čas, petih let z možnostjo podaljšanja. Poslovni prostor se oddaja v najem za potrebe opravljanja srečanj.

3.Rok za sprejem ponudbe ali izjava o interesu

Rok za sprejem ponudbe oziroma izjave o interesu je do vključno 30. 6. 2020.

Pogodba o oddaji nepremičnine v najem bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem prortalu oziroma na spletni strani Občine Logatec.

4.Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži izjava o interesu

Interes izkažejo stranke pisno na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, osebno na Občini Logatec ali na elektronski naslov: obcina.logatec@logatec.si

5.Pogajanja oziroma način dodelitve v najem ter najnižja najemnina

Cena najema poslovnega prostora je določena s Cenikom za najem nepremičnin v lasti Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/2020).

Po sprejemu ponudbe se bodo, v primeru več zainteresiranih ponudnikov, z njimi opravila pogajanja o višini najemnine in o drugih pogojih najema.

6.Način in rok plačila najemnine

Najemnino za poslovni prostor, obratovalne stroške in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča oz. davek, ki nadomesti nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, najemnik plačuje na podlagi predhodno izstavljenih računovdo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Plačilo najemnine na način kot je opisan zgoraj ter plačilo obratovalnih stroškov, je bistvena sestavina najemne pogodbe.

7.Neplačevanje najemnine v roku je razlog za odpoved najemne pogodbe.

8.Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice

Predkupne/prednostne pravice ni.

9.Informacije, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu ravnanja zaradi oblikovanja ponudbe in možnosti ogleda ter kontaktne osebe

Vse dodatne informacije v zvezi z oddajo v najem lahko interesenti dobijo na Občini Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, kontaktna osebe: Špela Bezgovšek, tel. 01/ 7590 638, ali spela.bezgovsek@logatec.si, v času uradnih ur.

Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

10.Župan lahko postopek oddaje v najem ustavi kadarkoli do skletnive najemne pogodbe brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.

11.Morebitni drugi pogoji in posebnosti pravnega posla

Nepremičnina se oddaja v najem v skladu z Zakonom o stvernem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018).

 

 

župan
Berto Menard